Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 109864
Dane podstawowe 73100
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 32289
Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 27690
Rejestry 14236
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 13871
Pozwolenie na budowę, rozbiórkę lub zmiana pozwolenia (B-1) 10473
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 9853
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 9495
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 9269
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 9096
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 8506
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 8291
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-6) 7692
Kierownictwo Starostwa 7500
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 6420
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (WKR-09) 6333
Rozkłady Jazdy Autobusów (WKT-0) 6047
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 5871
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5739
Ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków (WG-5) 5579
Konta bankowe 5041
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 4920
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 4731
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 4708
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 4480
Schemat organizacyjny 3789
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (WKT-1) 3769
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 3750
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 3432
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 3342
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 3283
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Cieszynie 2942
ZP.272.15.2015 2902
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 2762
ZP.272.3.2018 2607
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2) 2566
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 2563
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 2546
PROTOKÓŁ KONTROLI ZUS z dnia 16.07.2010 r. 2368
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 2223
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 2164
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (WKT-1a) 2161
Dotowanie niepublicznych szkół i placówek (WE-6) 1940
ZP.272.8.2018 1882
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (ZN-1) 1863
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 1839
Starosta Cieszyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (..) ogłasza zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej... 1780
ZP.272.14.2015 1774
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (WKT-6) 1750
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 17949
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 2968
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 2602
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2170
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2004
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1886
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1876
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 1615
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 1585
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 1579
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1343
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1332
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1310
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1289
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1195
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1185
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1173
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1090
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1085
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1071
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1050
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1030
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1027
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1026
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1017
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 1009
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 994
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 985
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 979
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 949
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 947
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 937
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 927
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 922
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 888
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 876
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 857
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 852
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 826
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 822
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 809
10/09 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/08 w sprawie dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień na dostawy, usługi i roboty do których nie mają zastwosowania tryby ustawy "Prawo zamówień publicznych" 800
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 798
WO.120.09.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. Utraciło moc przez WO.120.5.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. 798
15/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców. Utraciło moc przez WO.120.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 796
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 779
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 772
46/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 768
01/10 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 763
20/10 w sprawie wyznaczenia stałej komisji przetargowej na dzierżawę lub oddanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa 717
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 21138
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 3834
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 2611
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 2463
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 2412
Wybory 2014 2250
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 2248
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 1923
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 1807
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 1763
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 1629
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1610
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1570
OBWIESZCZENIE PKW W CIESZYNIE 1566
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1381
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1363
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego - 20.11.2018 1324
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1275
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1256
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 1243
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1224
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1217
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1170
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1158
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1054
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1042
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1041
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1035
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1032
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1019
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 985
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 953
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 952
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 943
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 934
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 932
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 918
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 912
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 911
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 882
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 877
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 875
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 857
Protokół z wyborów do Rady Powiatu 856
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 853
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 853
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 850
INFORMACJA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIESZYNIE 838
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 822
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 820
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 16704
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 3044
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3023
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2431
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2363
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 2191
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2156
Statut Powiatu Cieszyńskiego 2086
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 1974
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 1974
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 1942
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 1909
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 1865
Ptasia grypa 1836
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 1806
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 1785
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 1779
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1750
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 1737
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego 1719
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 1700
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 1696
Pomoc publiczna 1675
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1643
Przebieg wykonania budżetu 1634
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 1628
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 1625
Konkurs ofert na rok 2009 1612
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 1601
APEL Wojewody Śląskiego 1584
Budżet Powiatu 1577
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 1574
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 1565
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1558
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1552
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1530
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1527
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1522
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1519
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1501
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1495
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1488
Karty rejestracyjne osuwisk 1482
Poradnik na wypadek powodzi 1478
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1470
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 1458
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1443
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1376
Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 1360
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 1336
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 21332

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij