Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 117505
Dane podstawowe 77102
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 34491
Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 29946
Rejestry 15221
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 14845
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (B-1) 11125
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 10615
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 10166
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 10057
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 9733
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 9414
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 9031
Kierownictwo Starostwa 8395
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-6) 8105
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (WKR-09) 6837
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 6800
Rozkłady Jazdy Autobusów (WKT-0) 6646
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6297
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 6233
Ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków (WG-5) 6047
Konta bankowe 5593
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 5306
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 5253
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 5211
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 4938
Schemat organizacyjny 4261
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 4143
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (WKT-1) 4085
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 3745
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 3628
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 3582
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Cieszynie 3350
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 3179
ZP.272.15.2015 3080
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 2918
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 2851
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2) 2827
ZP.272.3.2018 2803
PROTOKÓŁ KONTROLI ZUS z dnia 16.07.2010 r. 2499
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 2493
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 2433
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (WKT-1a) 2391
ZP.272.26.2018 2195
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 2172
Dotowanie niepublicznych szkół i placówek (WE-6) 2158
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (ZN-1) 2116
ZP.272.8.2018 2056
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (WKT-6) 1987
ZP.272.14.2015 1948
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 19918
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3141
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 2734
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2413
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2137
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2033
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2025
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 1745
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 1713
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 1693
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1464
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1464
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1447
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1424
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1366
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1330
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 1312
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1281
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1246
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1201
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1198
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1180
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1179
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1173
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1172
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1159
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1143
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 1140
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 1138
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1101
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1100
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1064
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1057
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1039
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1037
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 992
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 989
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 982
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 978
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 970
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 964
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 958
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 944
15/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców. Utraciło moc przez WO.120.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 923
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 919
WO.120.09.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. Utraciło moc przez WO.120.5.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. 914
10/09 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/08 w sprawie dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień na dostawy, usługi i roboty do których nie mają zastwosowania tryby ustawy "Prawo zamówień publicznych" 895
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 892
46/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 888
01/10 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 874
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 23297
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 4065
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 2774
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 2748
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 2635
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 2582
Wybory 2014 2527
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2108
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2002
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 1909
OBWIESZCZENIE PKW W CIESZYNIE 1908
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1734
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 1732
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1688
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1505
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1503
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego - 20.11.2018 1454
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 1448
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1431
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1383
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1344
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1332
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1327
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1297
Na żywo 1261
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1226
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1201
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1179
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1177
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1164
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1154
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1140
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1106
Protokół z wyborów do Rady Powiatu 1080
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1078
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1075
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1074
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1072
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1061
INFORMACJA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIESZYNIE 1050
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1048
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1041
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1033
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1017
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1006
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 998
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 996
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 994
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 986
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 986
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 17996
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 3162
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3162
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2558
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2491
Statut Powiatu Cieszyńskiego 2461
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 2409
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2274
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 2118
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 2105
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 2099
Karty rejestracyjne osuwisk 2098
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 2066
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 2032
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2015
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 2007
Pomoc publiczna 1993
Ptasia grypa 1956
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 1940
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego 1922
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 1907
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1885
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 1858
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 1855
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 1805
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 1787
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1775
Przebieg wykonania budżetu 1766
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 1756
Budżet Powiatu 1750
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 1744
Konkurs ofert na rok 2009 1727
APEL Wojewody Śląskiego 1709
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 1701
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1677
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1671
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1663
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1650
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 1646
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1643
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1641
Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 1637
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1632
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1622
Poradnik na wypadek powodzi 1611
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1607
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1599
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1566
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1554
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 1472
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 23367

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij