W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 245451
Dane podstawowe 127544
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 81296
Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 67337
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 34610
Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (WKR-09) 30825
Rejestry 27587
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 27097
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 24415
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (B-1) 21624
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 20395
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 19066
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-6) 16282
Kierownictwo Starostwa 15284
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 14144
Rozkłady Jazdy Autobusów (BT-0) 13427
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 12833
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 12222
Konta bankowe 12200
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12166
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 11720
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 11313
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 10576
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 10417
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 10121
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 9366
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 7307
Schemat organizacyjny 7085
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 6517
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 6303
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 5883
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L-7) 5766
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 5728
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (BT-1) 5609
1. PODSTAWY PRAWNE DO SPRAW REFERATU REJESTRACJI POJAZDÓW 4987
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych (WG-2) 4935
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 4699
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 4118
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 4097
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 4039
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) 3511
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (BT-1a) 3444
ZP.272.15.2015 3415
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (PB-7) 3329
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (WN-1) 3325
Aktualności 3287
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (BT-6) 3236
ZP.272.3.2018 3226
ZP.272.26.2018 3212
Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej 3159
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 37813
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 3808
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3499
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 3008
Zarządzenie nr WO.120.37.2019 2699
Zarządzenie nr WO.120.031.2020 2564
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2494
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2415
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 2394
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2310
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 2108
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 2011
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 1838
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1824
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1796
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1778
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1772
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1725
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1713
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1711
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 1671
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1658
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 1599
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1534
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1509
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1507
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1488
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1484
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1474
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1456
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1451
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1440
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1424
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1401
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1396
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1388
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1371
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1360
Zarządzenie nr WO.120.035.2019 1350
Uchwała nr 508/ZP/VI/20 1346
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1344
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1343
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1319
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 1309
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 1277
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1276
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1263
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1245
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1242
32/10 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku trwałego 1238
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 35754
Na żywo 5676
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 4803
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 4634
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego VI kadencji 2018-2023 3392
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 3059
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 2870
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2465
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2373
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego VI Kadencji 2296
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2232
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 2006
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1997
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1961
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 1905
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego 1813
Nagrania Sesji Rady Powiatu 1806
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1801
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1767
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1759
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1679
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1648
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1635
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1630
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1596
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1590
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1570
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1477
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1468
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1464
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1460
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1452
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1428
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1416
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1397
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1360
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1342
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1340
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1336
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1329
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1310
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1305
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1284
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1270
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1268
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1259
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1256
Protkół z IX Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. 1253
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1238
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 1139
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 28953
Statut Powiatu Cieszyńskiego 3682
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3478
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 3455
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 3298
Pomoc publiczna 3153
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2858
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 2776
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2769
Ptasia grypa 2691
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2543
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2513
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 2466
Budżet Powiatu 2434
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 2369
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 2352
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 2339
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 2276
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 2274
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2017-2025 2259
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 2218
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 2215
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 2161
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2152
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2147
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2117
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 2068
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 2059
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 2056
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2051
Przebieg wykonania budżetu 2020
APEL Wojewody Śląskiego 2003
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 2003
Konkurs ofert na rok 2009 1983
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1957
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1956
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1932
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1916
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1909
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1895
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1891
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1883
Poradnik na wypadek powodzi 1881
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1881
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1878
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1867
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1841
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 1799
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 1778
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2016 rok 1741
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 45224