Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 134729
Dane podstawowe 84738
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 41304
Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 36274
Rejestry 17602
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 16832
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 12740
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (B-1) 12645
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 12163
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 11660
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 11487
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 10306
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 10146
Kierownictwo Starostwa 9573
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-6) 9039
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (WKR-09) 7905
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 7522
Rozkłady Jazdy Autobusów (WKT-0) 7516
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7202
Ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków (WG-5) 7159
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 6846
Konta bankowe 6356
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 6139
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 6073
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 6037
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 5797
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 4915
Schemat organizacyjny 4827
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (WKT-1) 4426
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 4211
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 3984
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 3864
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 3759
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Cieszynie 3744
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 3511
ZP.272.15.2015 3187
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2) 3123
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 3116
ZP.272.3.2018 2941
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 2806
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 2748
ZP.272.26.2018 2730
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 2660
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (WKT-1a) 2632
PROTOKÓŁ KONTROLI ZUS z dnia 16.07.2010 r. 2588
Dotowanie niepublicznych szkół i placówek (WE-6) 2402
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (ZN-1) 2387
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L - 7) 2255
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (WKT-6) 2206
ZP.272.8.2018 2153
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 23209
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3285
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 2808
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2708
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2225
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2147
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2119
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 1864
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 1805
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 1777
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 1589
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1560
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1550
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1550
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1515
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1492
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1437
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1359
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1346
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1318
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 1293
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1289
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1271
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1269
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1263
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1259
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 1240
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1237
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1222
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1218
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1205
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1179
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1160
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1152
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1135
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1130
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1127
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1079
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1077
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1072
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1057
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1052
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1042
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 1042
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 1025
15/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców. Utraciło moc przez WO.120.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 1010
WO.120.09.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. Utraciło moc przez WO.120.5.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. 1007
46/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 970
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 969
10/09 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/08 w sprawie dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień na dostawy, usługi i roboty do których nie mają zastwosowania tryby ustawy "Prawo zamówień publicznych" 962
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 26164
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 4227
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 3165
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 2866
Wybory 2014 2774
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 2769
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 2648
Na żywo 2431
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2267
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2149
OBWIESZCZENIE PKW W CIESZYNIE 2136
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2022
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 1835
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1825
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1766
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1628
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1600
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego - 20.11.2018 1570
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 1559
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1546
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1478
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1476
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1449
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1413
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1369
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1332
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1331
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1308
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1301
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1282
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1266
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1244
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1240
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1233
Protokół z wyborów do Rady Powiatu 1228
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1186
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1168
INFORMACJA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIESZYNIE 1160
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1160
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1150
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1146
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1145
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1133
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1110
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1100
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1093
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1093
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1082
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1082
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1074
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 20040
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3254
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 3243
Statut Powiatu Cieszyńskiego 2816
Karty rejestracyjne osuwisk 2691
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2653
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 2571
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2570
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 2428
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2360
Pomoc publiczna 2252
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 2217
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2203
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 2192
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 2150
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 2126
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 2096
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego 2073
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 2063
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 2031
Ptasia grypa 2027
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 2011
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1971
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 1957
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 1952
Budżet Powiatu 1900
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 1889
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 1879
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 1877
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1865
Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 1850
Przebieg wykonania budżetu 1843
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 1834
APEL Wojewody Śląskiego 1799
Konkurs ofert na rok 2009 1793
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1790
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1781
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 1773
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1743
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1732
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1724
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1721
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1719
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1714
Poradnik na wypadek powodzi 1707
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1697
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1692
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1686
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1658
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016 1632
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 26729

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij