W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 254236
Dane podstawowe 130854
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 85075
Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 69475
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 37064
Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (WKR-09) 33032
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 28583
Rejestry 28222
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 26587
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (B-1) 22757
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 21506
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 19588
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-6) 17503
Kierownictwo Starostwa 15728
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 14447
Rozkłady Jazdy Autobusów (BT-0) 14099
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 13290
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 12711
Konta bankowe 12673
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 12361
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12264
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 12262
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 11405
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 11311
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 10461
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 9593
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 7696
Schemat Organizacyjny 7243
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 6783
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 6604
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L-7) 6352
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 6112
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 6018
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (BT-1) 5793
1. PODSTAWY PRAWNE DO SPRAW REFERATU REJESTRACJI POJAZDÓW 5223
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych (WG-2) 5142
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 4944
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 4324
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 4229
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 4220
Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej 4033
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) 3748
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (BT-1a) 3567
Aktualności 3514
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (PB-7) 3487
ZP.272.15.2015 3442
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (WN-1) 3400
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (BT-6) 3362
Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. II i kat. III (BT-5) 3359
ZP.272.3.2018 3254
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 39961
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 3926
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3511
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 3021
Zarządzenie nr WO.120.37.2019 2727
Zarządzenie nr WO.120.031.2020 2652
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2530
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 2426
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2421
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2327
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 2131
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 2022
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 1850
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1846
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1828
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1809
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1796
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1735
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1729
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1721
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 1687
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1672
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 1632
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1544
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1520
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1520
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1504
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1500
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1489
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1477
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1463
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1447
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1436
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1416
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1414
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1405
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1398
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1370
Zarządzenie nr WO.120.035.2019 1369
Uchwała nr 508/ZP/VI/20 1363
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1359
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1350
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1336
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 1318
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1296
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 1286
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1271
32/10 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku trwałego 1262
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1257
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1252
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 37091
Na żywo 5894
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 4894
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 4662
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego VI kadencji 2018-2023 3457
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 3069
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 2881
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2475
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego VI Kadencji 2399
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2396
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2268
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 2014
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 2004
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1983
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 1929
Nagrania Sesji Rady Powiatu 1859
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego 1825
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1810
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1777
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1763
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1701
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1658
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1657
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1636
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1616
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1601
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1577
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1488
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1474
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1473
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1471
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1463
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1443
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1425
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1405
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1372
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1358
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1354
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1349
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1343
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1317
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1315
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1290
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1278
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1277
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1265
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1263
Protkół z IX Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. 1262
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1249
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 1145
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 29733
Statut Powiatu Cieszyńskiego 3737
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3489
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 3464
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 3362
Pomoc publiczna 3232
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2867
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 2786
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2778
Ptasia grypa 2760
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2550
Budżet Powiatu 2547
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2531
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 2479
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 2378
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 2365
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 2345
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2017-2025 2318
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 2282
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 2281
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 2227
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 2223
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 2168
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2161
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2161
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2130
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 2075
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 2067
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 2066
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2060
Przebieg wykonania budżetu 2037
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 2022
APEL Wojewody Śląskiego 2019
Konkurs ofert na rok 2009 1995
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1971
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1961
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1944
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1924
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1921
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1906
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1897
Poradnik na wypadek powodzi 1896
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1896
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1893
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1886
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 1885
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1883
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1852
Gmina Wisła 1808
Gmina Skoczów 1788
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 46484