Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 158197
Dane podstawowe 94038
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 51439
Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 42558
Rejestry 20130
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 19370
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 16812
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (B-1) 14391
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 14095
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 13730
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 13470
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 11303
Kierownictwo Starostwa 11136
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 10831
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-6) 10198
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (WKR-09) 9216
Rozkłady Jazdy Autobusów (WKT-0) 8851
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 8355
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8293
Ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków (WG-5) 8247
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 7648
Konta bankowe 7054
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 6966
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 6941
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 6932
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 6648
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 5992
Schemat organizacyjny 5429
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (WKT-1) 4690
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 4627
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 4481
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 4386
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 4266
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 4217
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Cieszynie 4166
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 3438
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2) 3411
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 3337
ZP.272.15.2015 3246
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 3069
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 3067
ZP.272.3.2018 3044
ZP.272.26.2018 2876
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (WKT-1a) 2827
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L - 7) 2658
PROTOKÓŁ KONTROLI ZUS z dnia 16.07.2010 r. 2647
Dotowanie niepublicznych szkół i placówek (WE-6) 2609
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (ZN-1) 2603
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (WKT-6) 2416
ZP.272.8.2018 2250
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 24706
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3366
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 3000
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 2864
Zarządzenie nr WO.120.37.2019 2319
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2293
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2238
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2183
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 1987
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 1873
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 1847
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 1721
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1626
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1624
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1612
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1582
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1575
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1514
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1434
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 1425
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1416
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1408
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1367
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1344
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 1336
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1330
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1328
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1325
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1318
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1316
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1309
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1273
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1268
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1224
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1210
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1204
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1197
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 1187
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1185
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1176
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1145
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1143
Zarządzenie nr WO.120.035.2019 1138
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1127
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1118
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1115
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 1102
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 1075
WO.120.09.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. Utraciło moc przez WO.120.5.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. 1073
15/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców. Utraciło moc przez WO.120.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 1068
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 29672
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 4364
Na żywo 3987
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 3651
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 2926
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 2900
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 2713
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2345
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2223
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2079
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 1895
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1877
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1829
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1696
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 1659
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1650
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego - 20.11.2018 1637
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1606
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1558
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1534
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1515
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1468
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1464
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1448
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1385
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1364
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1363
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1339
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1320
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1309
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1304
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1297
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1248
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1240
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1230
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1228
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1211
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1207
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1207
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1197
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1167
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego VI Kadencji 1165
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1156
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1152
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1145
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1143
Protkół z IX Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. 1133
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1121
Nagrania Sesji Rady Powiatu 1114
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 1059
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 22170
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3325
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 3324
Statut Powiatu Cieszyńskiego 3100
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2726
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 2654
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 2653
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2635
Pomoc publiczna 2460
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2426
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 2300
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2291
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 2250
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 2219
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 2194
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 2162
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 2142
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 2090
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 2087
Ptasia grypa 2071
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 2041
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2030
Budżet Powiatu 2027
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2025
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 1957
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 1949
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 1940
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1916
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 1913
Przebieg wykonania budżetu 1908
APEL Wojewody Śląskiego 1863
Konkurs ofert na rok 2009 1854
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1845
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1840
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 1838
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1807
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1795
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1779
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1778
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1772
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1771
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1767
Poradnik na wypadek powodzi 1766
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1764
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016 1738
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1737
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1708
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 1636
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2016 rok 1586
Wniosek - pozwolenie wodnoprawne 1520
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 31098

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij