Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 177895
Dane podstawowe 102026
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 57629
Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 47545
Rejestry 22230
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 21369
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 19006
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (B-1) 15706
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 15179
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 14759
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 14495
Kierownictwo Starostwa 12233
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 11962
Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (WKR-09) 11787
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 11161
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-6) 10967
Rozkłady Jazdy Autobusów (WKT-0) 9660
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9499
Ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków (WG-5) 9095
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 8952
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 8163
Konta bankowe 7950
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 7890
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 7534
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 7401
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 7045
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 6574
Schemat organizacyjny 5842
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 4968
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 4863
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (WKT-1) 4860
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 4758
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 4663
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Cieszynie 4478
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 4471
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2) 3652
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 3644
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 3584
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 3336
ZP.272.15.2015 3291
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 3155
ZP.272.3.2018 3087
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L - 7) 2998
ZP.272.26.2018 2955
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (WKT-1a) 2930
1. PODSTAWY PRAWNE DO SPRAW REFERATU REJESTRACJI POJAZDÓW 2760
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (ZN-1) 2747
Dotowanie niepublicznych szkół i placówek (WE-6) 2716
PROTOKÓŁ KONTROLI ZUS z dnia 16.07.2010 r. 2679
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (WKT-6) 2552
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 28188
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3399
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 3126
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 2902
Zarządzenie nr WO.120.37.2019 2429
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2330
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2295
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2222
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 2092
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 1927
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 1881
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 1753
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1680
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1664
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1658
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1623
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1617
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1567
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1499
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 1496
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1496
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1455
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1409
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 1396
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1389
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1371
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1369
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1369
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1365
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1364
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1346
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1327
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1312
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1260
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1253
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1251
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1247
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1238
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 1227
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1224
Zarządzenie nr WO.120.035.2019 1214
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1195
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1182
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1169
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1157
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1153
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 1142
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 1133
WO.120.09.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. Utraciło moc przez WO.120.5.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. 1111
15/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców. Utraciło moc przez WO.120.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 1107
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 29997
Na żywo 4536
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 4422
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 3891
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 2985
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 2964
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 2749
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2384
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2259
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2120
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 1928
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1911
Protokół z XIII sesji w dniu 26.11.2019r. 1890
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1864
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 1734
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1728
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego 1686
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1675
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1640
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1593
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1565
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1549
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1504
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1499
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1495
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1436
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego VI Kadencji 1410
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1395
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1388
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1372
Nagrania Sesji Rady Powiatu 1369
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1354
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1342
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1340
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1322
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1285
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1280
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1265
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1263
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1244
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1241
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1235
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1230
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1196
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1189
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1185
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1176
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1174
Protkół z IX Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. 1162
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1158
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 23842
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3364
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 3357
Statut Powiatu Cieszyńskiego 3256
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 2809
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2763
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 2690
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2674
Pomoc publiczna 2605
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2467
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 2355
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2334
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 2282
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 2258
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 2239
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 2197
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 2178
Ptasia grypa 2136
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 2126
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 2121
Budżet Powiatu 2105
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 2074
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2067
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2061
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 1998
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 1988
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 1970
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1949
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 1948
Przebieg wykonania budżetu 1940
APEL Wojewody Śląskiego 1901
Konkurs ofert na rok 2009 1888
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 1878
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1874
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1868
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1844
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2017-2025 1837
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1830
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1816
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1810
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1805
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1802
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1798
Poradnik na wypadek powodzi 1797
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1797
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1774
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1740
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 1664
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2016 rok 1623
Wniosek - pozwolenie wodnoprawne 1580
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 34430

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij