Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 127099
Dane podstawowe 81293
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 37788
Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 33451
Rejestry 16534
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 16015
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (B-1) 11983
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 11459
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 11366
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 10945
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 10672
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 10069
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 9640
Kierownictwo Starostwa 9041
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-6) 8607
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (WKR-09) 7421
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 7196
Rozkłady Jazdy Autobusów (WKT-0) 7141
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6774
Ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków (WG-5) 6702
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 6582
Konta bankowe 6095
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 5797
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 5733
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 5732
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 5403
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 4606
Schemat organizacyjny 4584
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (WKT-1) 4336
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 4047
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 3841
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 3749
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Cieszynie 3586
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 3511
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 3249
ZP.272.15.2015 3150
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 3011
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2) 2983
ZP.272.3.2018 2875
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 2695
ZP.272.26.2018 2636
PROTOKÓŁ KONTROLI ZUS z dnia 16.07.2010 r. 2559
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (WKT-1a) 2557
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 2545
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 2464
Dotowanie niepublicznych szkół i placówek (WE-6) 2335
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (ZN-1) 2277
ZP.272.8.2018 2123
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (WKT-6) 2108
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L - 7) 2080
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 21706
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3233
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 2780
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2611
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2185
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2104
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2090
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 1808
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 1769
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 1744
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1525
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1517
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1511
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 1494
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1480
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1447
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1394
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1329
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1309
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1277
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1244
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1243
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1237
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1232
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1231
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 1230
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 1209
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1205
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1191
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1185
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1156
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1132
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1125
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1103
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1101
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1096
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1093
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1049
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1035
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1029
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1025
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 1017
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1010
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1003
15/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców. Utraciło moc przez WO.120.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 978
WO.120.09.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. Utraciło moc przez WO.120.5.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. 971
46/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 941
10/09 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/08 w sprawie dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień na dostawy, usługi i roboty do których nie mają zastwosowania tryby ustawy "Prawo zamówień publicznych" 940
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 933
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 925
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 24861
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 4179
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 2975
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 2823
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 2725
Wybory 2014 2642
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 2621
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2220
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2095
OBWIESZCZENIE PKW W CIESZYNIE 2045
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 1985
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 1796
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1790
Na żywo 1787
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1736
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1579
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1561
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego - 20.11.2018 1528
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 1523
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1505
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1439
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1424
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1410
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1380
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1317
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1314
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1264
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1249
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1245
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1241
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1231
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1211
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1199
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1194
Protokół z wyborów do Rady Powiatu 1176
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1141
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1132
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1130
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1119
INFORMACJA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIESZYNIE 1118
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1115
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1110
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1096
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1085
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1067
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1063
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1052
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1052
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1046
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1043
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 19031
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 3215
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3213
Statut Powiatu Cieszyńskiego 2643
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2623
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2539
Karty rejestracyjne osuwisk 2535
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 2517
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2331
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 2281
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 2184
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 2165
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2141
Pomoc publiczna 2140
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 2123
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 2092
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 2065
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego 2018
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 2010
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 1997
Ptasia grypa 1991
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 1955
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1943
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 1923
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 1905
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 1855
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1833
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 1833
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 1832
Budżet Powiatu 1828
Przebieg wykonania budżetu 1808
Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 1779
Konkurs ofert na rok 2009 1770
APEL Wojewody Śląskiego 1758
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 1755
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1752
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 1750
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1739
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1706
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1696
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1693
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1689
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1687
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1681
Poradnik na wypadek powodzi 1669
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1662
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1652
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1641
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1622
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 1539
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 25213

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij