Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 108810
Dane podstawowe 72601
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 32090
Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 27400
Rejestry 14121
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 13765
Pozwolenie na budowę, rozbiórkę lub zmiana pozwolenia (B-1) 10413
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 9812
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 9446
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 9227
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 8930
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 8457
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 8163
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-6) 7650
Kierownictwo Starostwa 7382
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 6380
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (WKR-09) 6287
Rozkłady Jazdy Autobusów (WKT-0) 5990
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 5842
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5687
Ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków (WG-5) 5536
Konta bankowe 4985
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 4894
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 4684
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 4651
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 4413
Schemat organizacyjny 3744
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (WKT-1) 3741
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 3723
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 3406
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 3321
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 3261
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Cieszynie 2910
ZP.272.15.2015 2891
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 2730
ZP.272.3.2018 2598
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2) 2540
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 2532
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 2526
PROTOKÓŁ KONTROLI ZUS z dnia 16.07.2010 r. 2359
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 2210
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 2147
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (WKT-1a) 2143
Dotowanie niepublicznych szkół i placówek (WE-6) 1923
ZP.272.8.2018 1862
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (ZN-1) 1847
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 1814
Starosta Cieszyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (..) ogłasza zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej... 1773
ZP.272.14.2015 1762
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (WKT-6) 1737
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 17735
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 2956
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 2598
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2155
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 1997
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1876
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1865
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 1608
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 1578
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 1573
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1337
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1321
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1306
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1277
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1189
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1175
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1166
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1083
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1082
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1065
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1042
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1024
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1024
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1016
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1011
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 1003
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 989
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 982
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 954
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 941
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 937
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 928
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 921
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 914
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 884
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 871
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 848
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 842
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 819
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 812
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 799
10/09 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/08 w sprawie dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień na dostawy, usługi i roboty do których nie mają zastwosowania tryby ustawy "Prawo zamówień publicznych" 795
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 792
15/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców. Utraciło moc przez WO.120.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 785
WO.120.09.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. Utraciło moc przez WO.120.5.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. 785
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 769
46/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 758
01/10 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 756
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 756
20/10 w sprawie wyznaczenia stałej komisji przetargowej na dzierżawę lub oddanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa 712
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 20876
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 3815
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 2604
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 2459
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 2376
Wybory 2014 2233
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 2192
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 1911
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 1796
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 1758
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 1621
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1604
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1564
OBWIESZCZENIE PKW W CIESZYNIE 1545
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1376
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1353
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego - 20.11.2018 1316
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1269
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1246
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 1220
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1214
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1213
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1167
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1147
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1045
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1036
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1030
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1028
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1023
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1012
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 971
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 947
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 944
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 940
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 924
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 921
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 915
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 899
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 893
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 875
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 870
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 869
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 851
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 848
Protokół z wyborów do Rady Powiatu 848
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 847
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 841
INFORMACJA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIESZYNIE 832
Projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów, źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia 812
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 812
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 16568
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 3038
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3017
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2423
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2358
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 2177
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2149
Statut Powiatu Cieszyńskiego 2053
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 1969
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 1968
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 1936
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 1906
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 1855
Ptasia grypa 1829
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 1797
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 1770
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 1751
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1743
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 1724
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego 1711
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 1692
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 1683
Pomoc publiczna 1655
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1633
Przebieg wykonania budżetu 1628
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 1619
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 1615
Konkurs ofert na rok 2009 1606
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 1593
APEL Wojewody Śląskiego 1577
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 1569
Budżet Powiatu 1566
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 1555
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1552
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1542
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1526
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1520
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1515
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1510
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1497
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1484
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1484
Poradnik na wypadek powodzi 1473
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1461
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 1443
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1439
Karty rejestracyjne osuwisk 1428
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1360
Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 1336
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 1326
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 21122

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij