Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 196189
Dane podstawowe 108770
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 64274
Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 54144
Rejestry 24562
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 23979
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 20957
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 17085
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (B-1) 16905
Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (WKR-09) 16151
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 15867
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 15674
Kierownictwo Starostwa 12941
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 12810
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-6) 12083
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 11491
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11122
Rozkłady Jazdy Autobusów (WKT-0) 10607
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 10110
Ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków (WG-5) 9953
Konta bankowe 9323
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 9119
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 8690
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 8259
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 8179
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 7791
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 7195
Schemat organizacyjny 6177
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 5269
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 5247
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 5154
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (WKT-1) 5012
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 4922
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Cieszynie 4742
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 4664
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2) 3892
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 3892
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 3801
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L-7) 3659
1. PODSTAWY PRAWNE DO SPRAW REFERATU REJESTRACJI POJAZDÓW 3579
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 3516
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 3499
ZP.272.15.2015 3327
ZP.272.3.2018 3118
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (WKT-1a) 3021
ZP.272.26.2018 3013
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (ZN-1) 2877
Dotowanie niepublicznych szkół i placówek (WE-6) 2805
PROTOKÓŁ KONTROLI ZUS z dnia 16.07.2010 r. 2703
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (WKT-6) 2678
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 30282
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3430
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 3252
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 2923
Zarządzenie nr WO.120.37.2019 2489
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2358
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2342
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2246
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 2175
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 1981
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 1908
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 1775
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1720
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1694
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1688
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1649
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1648
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1631
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1562
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 1559
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1547
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1480
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 1453
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1439
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1422
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1401
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1400
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1397
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1387
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1386
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1367
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1365
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1338
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1290
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1289
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1287
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1282
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1272
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 1254
Zarządzenie nr WO.120.035.2019 1250
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1249
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1238
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1210
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1198
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1186
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1177
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 1173
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 1171
15/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców. Utraciło moc przez WO.120.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 1141
WO.120.09.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. Utraciło moc przez WO.120.5.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. 1136
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 30193
Na żywo 4739
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 4475
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 4123
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 3031
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 2996
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 2790
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2413
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2294
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2153
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 1956
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1945
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1888
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 1766
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1752
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego 1723
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1696
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1666
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1624
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego VI Kadencji 1616
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1591
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1575
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1540
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1533
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1514
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1470
Nagrania Sesji Rady Powiatu 1447
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1415
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1404
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1401
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1383
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1363
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1363
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1343
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1333
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1306
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1292
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1285
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1274
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1264
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1259
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1255
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1218
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1218
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1215
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1199
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1197
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1191
Protkół z IX Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. 1183
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 1087
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 25139
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3398
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 3383
Statut Powiatu Cieszyńskiego 3379
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 2959
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2788
Pomoc publiczna 2742
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 2716
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2702
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2491
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 2389
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2365
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 2308
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 2287
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 2271
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 2219
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 2202
Budżet Powiatu 2169
Ptasia grypa 2167
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 2150
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 2141
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 2098
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2088
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2088
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2029
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 2012
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 1993
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 1971
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1970
Przebieg wykonania budżetu 1965
APEL Wojewody Śląskiego 1923
Konkurs ofert na rok 2009 1912
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 1910
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1897
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2017-2025 1895
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1891
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1873
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1852
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1846
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1831
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1828
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1825
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1824
Poradnik na wypadek powodzi 1823
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1819
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1801
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1761
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 1683
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2016 rok 1654
Wniosek - pozwolenie wodnoprawne 1608
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 37610

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij