W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 300377
Dane podstawowe 150720
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 100605
Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 80829
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 47473
Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (WKR-09) 41754
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 37890
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 35372
Rejestry 31080
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (PB-1) 28900
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 27097
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-2) 22651
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 22534
Kierownictwo Starostwa 19046
Rozkłady Jazdy Autobusów (BT-0) 17578
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 16579
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 16408
Konta bankowe 16137
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 15981
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 15689
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 15456
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) 15216
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, znaków legalizacyjnych, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 15091
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12930
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 12184
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 11979
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 10328
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L-7) 8937
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 8438
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 8423
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 7444
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 7259
1. PODSTAWY PRAWNE DO SPRAW REFERATU REJESTRACJI POJAZDÓW 6681
Wydanie, zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu do 9 osób. Wydanie, zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. 6660
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych (WG-2) 6175
Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej 5869
Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I i kat. II (BT-5) 5803
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 5792
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2A) 5218
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 5056
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 5024
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 4936
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (BT-6) 4713
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (PB-18) 4510
Aktualności 4291
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (BT-1a) 4287
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (WN-1) 3986
Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego uprawniającej do amatorskiego połowu ryb (WS.R-3) 3879
Rejestracja dziennika budowy (PB-11) 3875
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (WKR-06) 3748
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 54519
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 4936
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3643
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 3181
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2996
Zarządzenie nr WO.120.37.2019 2964
Zarządzenie nr WO.120.031.2020 2906
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 2653
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 2557
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2542
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2458
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 2197
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 2093
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 2073
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 2015
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1995
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 1960
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 1953
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 1900
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1857
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1849
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1838
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1832
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1708
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1693
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1680
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1659
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1648
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1645
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1643
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1640
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1627
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1625
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1590
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1589
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1583
32/10 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku trwałego 1568
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1562
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1538
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1537
Zarządzenie nr WO.120.035.2019 1533
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1523
Uchwała nr 508/ZP/VI/20 1494
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1483
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1478
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1453
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 1452
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 1410
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1390
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1384
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 45451
Na żywo 7137
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 5811
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 4858
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego VI kadencji 2018-2023 4128
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego VI Kadencji 3614
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 3212
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 3072
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2616
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2502
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2436
Nagrania Sesji Rady Powiatu 2263
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 2224
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 2183
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 2144
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 2137
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego 1979
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1932
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1914
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1892
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1836
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1831
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1829
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1819
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1782
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1705
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1704
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1615
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1603
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1596
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1589
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1588
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1581
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1579
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1561
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1552
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1528
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1489
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1477
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1471
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1462
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1439
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1437
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1430
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1428
Protkół z IX Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. 1397
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1382
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1373
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1343
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 1280
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 35418
Statut Powiatu Cieszyńskiego 4205
Pomoc publiczna 3797
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3682
Budżet Powiatu 3550
Wykaz szkół i placówek niepublicznych 3536
Ptasia grypa 2987
Gmina Skoczów 2911
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2017-2025 2765
Gmina Wisła 2760
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 2707
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2693
Gmina Brenna 2666
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2309
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 2295
APEL Wojewody Śląskiego 2228
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 2225
Przebieg wykonania budżetu 2219
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 2189
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 2184
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 2123
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 2103
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 2099
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 2097
Poradnik na wypadek powodzi 2052
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 2031
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 2021
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 2019
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 2015
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1971
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1937
Gmina Cieszyn 1873
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 1864
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2016 rok 1847
Gmina Strumień 1821
Profil Społeczno-Gospodarczy 1757
Wyniki otwartych konkursów ofert 2018 1716
Wniosek - pozwolenie wodnoprawne 1711
Gmina Hażlach 1709
Gmina Goleszów 1691
Gmina Dębowiec 1685
Wyniki otwartych konkursów ofert 2016 1652
Gmina Ustroń 1612
Informacja o stanie mienia Powiatu Cieszyńskiego 31.01.2011r. 1597
Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 1580
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2018 1535
Gmina Zebrzydowice 1508
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2012 r. 1460
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2013 r. 1432
Gmina Chybie 1342
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 54524