Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 209632
Dane podstawowe 113462
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 69111
Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 57475
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 26045
Rejestry 25828
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 22595
Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (WKR-09) 19478
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 18747
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (B-1) 17957
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 16836
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 16694
Kierownictwo Starostwa 13592
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 13119
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-6) 12904
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11847
Ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków (WG-5) 11769
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 11762
Rozkłady Jazdy Autobusów (WKT-0) 11345
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 10712
Konta bankowe 9927
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 9744
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 9129
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 8864
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 8677
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 8188
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 7808
Schemat organizacyjny 6445
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 5772
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 5511
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 5469
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (WKT-1) 5150
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 5121
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Cieszynie 4898
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 4846
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych (WG-2) 4246
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 4225
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L-7) 4077
1. PODSTAWY PRAWNE DO SPRAW REFERATU REJESTRACJI POJAZDÓW 4004
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 3931
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 3739
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 3643
ZP.272.15.2015 3343
ZP.272.3.2018 3140
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (WKT-1a) 3115
ZP.272.26.2018 3058
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (ZN-1) 2988
Dotowanie niepublicznych szkół i placówek (WE-6) 2855
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (WKT-6) 2789
PROTOKÓŁ KONTROLI ZUS z dnia 16.07.2010 r. 2718
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 31182
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3446
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 3383
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 2934
Zarządzenie nr WO.120.37.2019 2537
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2374
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2370
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2260
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 2254
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 2020
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 1938
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 1783
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1743
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1709
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1706
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1670
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1670
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1665
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1612
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 1585
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1578
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 1492
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1491
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1455
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1441
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1422
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1418
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1417
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1401
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1400
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1386
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1381
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1353
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1314
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1309
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1307
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1299
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1289
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1273
Zarządzenie nr WO.120.035.2019 1270
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1266
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 1265
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1225
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1216
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 1203
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1202
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1192
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 1189
Uchwała nr 508/ZP/VI/20 1159
15/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców. Utraciło moc przez WO.120.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 1152
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 31173
Na żywo 4900
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 4521
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 4260
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 3071
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 3009
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 2817
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2423
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2310
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2171
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 1969
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1956
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1898
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 1795
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego VI Kadencji 1783
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1764
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego 1740
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1711
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1689
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1639
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1604
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1586
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1560
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1545
Nagrania Sesji Rady Powiatu 1530
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1527
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1494
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1429
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1414
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1413
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1395
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1378
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1376
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1367
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1354
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1318
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1303
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1295
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1290
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1275
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1269
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1266
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1227
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1227
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1222
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1209
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1207
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1207
Protkół z IX Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. 1203
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 1100
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 25984
Statut Powiatu Cieszyńskiego 3448
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3413
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 3399
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 3039
Pomoc publiczna 2859
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2805
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 2731
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2720
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2504
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 2407
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2385
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 2326
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 2304
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 2295
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 2229
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 2226
Budżet Powiatu 2203
Ptasia grypa 2192
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 2172
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 2155
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2110
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 2109
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2100
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2059
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 2029
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 2014
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 1992
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1989
Przebieg wykonania budżetu 1980
APEL Wojewody Śląskiego 1948
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2017-2025 1942
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 1928
Konkurs ofert na rok 2009 1925
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1913
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1912
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1884
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1866
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1863
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1855
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1840
Poradnik na wypadek powodzi 1837
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1837
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1836
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1833
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1824
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1780
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 1702
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2016 rok 1673
Wniosek - pozwolenie wodnoprawne 1624
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 39783

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij