Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 164822
Dane podstawowe 96662
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 54214
Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 44728
Rejestry 20909
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 20030
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 17674
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (B-1) 14864
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 14519
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 14151
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 13873
Kierownictwo Starostwa 11597
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 11566
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 10956
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-6) 10418
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (WKR-09) 9661
Rozkłady Jazdy Autobusów (WKT-0) 9176
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 8609
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8604
Ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków (WG-5) 8568
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 7827
Konta bankowe 7306
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 7221
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 7157
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 7132
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 6813
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 6240
Schemat organizacyjny 5585
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 4812
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (WKT-1) 4759
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 4636
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 4501
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 4452
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 4309
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Cieszynie 4305
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 3533
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2) 3509
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 3432
ZP.272.15.2015 3270
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 3162
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 3117
ZP.272.3.2018 3065
ZP.272.26.2018 2914
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (WKT-1a) 2870
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L - 7) 2777
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (ZN-1) 2673
Dotowanie niepublicznych szkół i placówek (WE-6) 2665
PROTOKÓŁ KONTROLI ZUS z dnia 16.07.2010 r. 2663
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (WKT-6) 2462
1. PODSTAWY PRAWNE DO SPRAW REFERATU REJESTRACJI POJAZDÓW 2397
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 26192
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3383
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 3039
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 2882
Zarządzenie nr WO.120.37.2019 2376
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2313
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2259
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2203
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 2042
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 1894
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 1862
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 1737
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1649
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1639
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1630
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1597
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1597
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1536
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1464
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 1453
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1442
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1435
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1384
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1367
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 1366
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1347
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1346
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1343
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1340
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1339
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1333
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1292
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1292
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1240
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1229
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1226
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1213
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 1208
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1202
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1200
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1170
Zarządzenie nr WO.120.035.2019 1165
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1162
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1143
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1133
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1131
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 1121
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 1102
WO.120.09.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. Utraciło moc przez WO.120.5.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. 1089
15/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców. Utraciło moc przez WO.120.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 1088
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 29978
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 4392
Na żywo 4237
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 3775
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 2943
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 2938
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 2728
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2367
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2242
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2103
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 1910
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1891
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1845
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1711
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 1695
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego 1662
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1659
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1623
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1574
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1552
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1534
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1486
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1479
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1471
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1405
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1379
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1373
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1355
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1335
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1326
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1323
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1311
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego VI Kadencji 1275
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1264
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1259
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1250
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1246
Nagrania Sesji Rady Powiatu 1244
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1226
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1226
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1224
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1214
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1182
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1175
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1169
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1162
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1158
Protkół z IX Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. 1146
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1134
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 1070
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 22865
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3345
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 3341
Statut Powiatu Cieszyńskiego 3168
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2746
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 2720
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 2673
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2653
Pomoc publiczna 2536
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2443
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 2325
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2308
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 2265
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 2240
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 2217
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 2180
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 2160
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 2108
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 2104
Ptasia grypa 2100
Budżet Powiatu 2063
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 2056
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2051
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2043
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 1973
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 1972
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 1955
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1935
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 1930
Przebieg wykonania budżetu 1925
APEL Wojewody Śląskiego 1881
Konkurs ofert na rok 2009 1871
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1859
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 1858
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1851
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1825
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1814
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1797
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1795
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2017-2025 1787
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1787
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1787
Poradnik na wypadek powodzi 1783
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1782
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1780
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1753
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1725
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 1651
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2016 rok 1604
Wniosek - pozwolenie wodnoprawne 1545
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 32278

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij