W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 260236
Dane podstawowe 133023
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 87759
Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 71168
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 38581
Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (WKR-09) 34223
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 29596
Rejestry 28669
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 28034
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (PB-1) 23723
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 22269
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 19917
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-2) 18290
Kierownictwo Starostwa 16049
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 14807
Rozkłady Jazdy Autobusów (BT-0) 14696
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) 13753
Konta bankowe 13056
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 12976
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 12898
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 12712
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12325
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 11901
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 11855
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 10711
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 9813
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 8076
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 6996
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 6804
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L-7) 6718
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 6296
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 6202
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (BT-1) 5891
1. PODSTAWY PRAWNE DO SPRAW REFERATU REJESTRACJI POJAZDÓW 5411
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych (WG-2) 5368
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 5091
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 4428
Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej 4335
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 4316
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 4289
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2A) 3945
Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. II i kat. III (BT-5) 3751
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (BT-1a) 3680
Aktualności 3613
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (PB-18) 3561
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (BT-6) 3476
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (WN-1) 3461
ZP.272.15.2015 3455
ZP.272.3.2018 3261
ZP.272.26.2018 3251
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 41199
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 4006
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3519
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 3026
Zarządzenie nr WO.120.37.2019 2737
Zarządzenie nr WO.120.031.2020 2679
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2551
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 2440
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2426
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2335
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 2139
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 2032
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1861
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 1854
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1853
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1822
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1803
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1739
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1736
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1729
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 1696
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1684
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 1655
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1549
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1530
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1527
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1515
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1511
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1500
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1487
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1469
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1453
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1440
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1427
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1424
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1416
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1413
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1377
Zarządzenie nr WO.120.035.2019 1377
Uchwała nr 508/ZP/VI/20 1371
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1370
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1355
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1342
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 1322
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1311
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 1297
32/10 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku trwałego 1283
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1280
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1264
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1258
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 37928
Na żywo 6055
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 4947
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 4677
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego VI kadencji 2018-2023 3511
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 3073
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 2887
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego VI Kadencji 2492
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2482
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2400
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2274
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 2021
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 2013
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1987
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 1941
Nagrania Sesji Rady Powiatu 1886
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego 1832
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1815
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1787
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1768
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1709
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1671
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1664
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1643
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1633
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1607
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1582
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1492
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1483
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1479
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1478
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1471
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1449
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1430
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1412
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1377
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1364
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1364
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1356
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1350
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1325
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1325
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1295
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1285
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1281
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1270
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1269
Protkół z IX Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. 1266
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1253
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 1148
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 30203
Statut Powiatu Cieszyńskiego 3781
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3498
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 3470
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 3421
Pomoc publiczna 3273
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2876
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 2798
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2785
Ptasia grypa 2777
Budżet Powiatu 2593
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2556
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2538
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 2486
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 2386
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 2372
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 2350
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2017-2025 2349
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 2288
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 2287
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 2234
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 2228
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 2178
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2167
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2165
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2138
NOWE WZORY UPROSZCZONEJ OFERTY I UPROSZCZONEGO SPRAWOZDANIA 2115
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 2081
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 2074
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2073
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 2071
Przebieg wykonania budżetu 2041
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 2032
APEL Wojewody Śląskiego 2028
Konkurs ofert na rok 2009 2002
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1980
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1967
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1949
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 1946
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1930
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1927
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1912
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1904
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1903
Poradnik na wypadek powodzi 1899
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1899
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1891
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1888
Gmina Wisła 1881
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1859
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 47281