W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 282174
Dane podstawowe 143957
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 95376
Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 76603
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 44047
Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (WKR-09) 38968
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 34247
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 33047
Rejestry 30154
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (PB-1) 27054
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 24838
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 21643
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-2) 21058
Kierownictwo Starostwa 17912
Rozkłady Jazdy Autobusów (BT-0) 16467
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 15881
Konta bankowe 14876
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 14739
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) 14641
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 14558
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 14333
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 13924
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 13433
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12654
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 11748
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 10883
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 9536
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L-7) 8109
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 7922
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 7822
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 6908
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 6904
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (BT-1) 6386
1. PODSTAWY PRAWNE DO SPRAW REFERATU REJESTRACJI POJAZDÓW 6237
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych (WG-2) 5931
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 5542
Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej 5162
Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. II i kat. III (BT-5) 4825
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 4815
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 4706
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 4694
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2A) 4661
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (PB-18) 4193
Aktualności 4092
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (BT-6) 4080
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (BT-1a) 4077
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (WN-1) 3839
ZP.272.15.2015 3572
Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego uprawniającej do amatorskiego połowu ryb (WS.R-3) 3513
Rejestracja dziennika budowy (PB-11) 3492
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 49056
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 4521
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3601
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 3119
Zarządzenie nr WO.120.37.2019 2897
Zarządzenie nr WO.120.031.2020 2841
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2823
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 2592
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2498
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2409
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 2402
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 2111
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 2002
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1998
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 1925
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1924
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1895
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 1859
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1813
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1807
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1804
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 1797
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1774
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1619
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1616
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1612
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1612
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1595
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1591
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1589
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1574
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1545
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1545
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1540
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1533
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1525
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1493
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1479
Zarządzenie nr WO.120.035.2019 1477
32/10 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku trwałego 1466
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1449
Uchwała nr 508/ZP/VI/20 1445
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1432
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1430
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1430
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 1388
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 1379
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1365
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1352
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1334
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 42722
Na żywo 6787
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 5439
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 4790
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego VI kadencji 2018-2023 3887
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego VI Kadencji 3190
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 3165
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 2963
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2558
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2472
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2374
Nagrania Sesji Rady Powiatu 2102
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 2101
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 2087
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 2081
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 2070
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego 1935
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1886
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1865
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1827
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1774
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1762
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1754
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1741
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1725
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1673
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1661
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1581
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1568
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1553
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1546
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1543
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1529
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1512
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1478
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1460
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1457
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1444
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1437
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1431
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1395
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1394
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1379
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1371
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1351
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1348
Protkół z IX Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. 1348
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1339
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1314
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 1228
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 33427
NOWE WZORY UPROSZCZONEJ OFERTY I UPROSZCZONEGO SPRAWOZDANIA 4758
Statut Powiatu Cieszyńskiego 4048
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 3795
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3582
Pomoc publiczna 3558
Budżet Powiatu 3289
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2958
Ptasia grypa 2916
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2873
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 2872
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2632
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2626
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2017-2025 2592
Wykaz szkół i placówek niepublicznych 2581
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 2563
Gmina Skoczów 2475
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 2468
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 2456
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 2419
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 2368
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 2367
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 2365
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 2311
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 2303
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2254
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 2251
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2248
Gmina Brenna 2243
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2238
Gmina Wisła 2207
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 2168
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 2161
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2152
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 2143
APEL Wojewody Śląskiego 2124
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 2123
Przebieg wykonania budżetu 2113
Konkurs ofert na rok 2009 2089
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 2054
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 2040
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 2039
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 2034
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 2011
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1997
Poradnik na wypadek powodzi 1993
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1976
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1975
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1973
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1967
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 51442