Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 143654
Dane podstawowe 88020
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 45401
Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 38788
Rejestry 18655
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 17864
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 14654
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (B-1) 13315
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 12815
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 12650
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 12386
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 10644
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 10519
Kierownictwo Starostwa 10083
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-6) 9556
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (WKR-09) 8385
Rozkłady Jazdy Autobusów (WKT-0) 7977
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 7898
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7660
Ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków (WG-5) 7578
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 7195
Konta bankowe 6623
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 6497
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 6416
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 6407
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 6230
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 5320
Schemat organizacyjny 5049
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (WKT-1) 4517
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 4388
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 4138
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 4025
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 3962
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Cieszynie 3888
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 3766
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 3239
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2) 3237
ZP.272.15.2015 3221
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 3034
ZP.272.3.2018 2986
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 2915
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 2822
ZP.272.26.2018 2786
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (WKT-1a) 2713
PROTOKÓŁ KONTROLI ZUS z dnia 16.07.2010 r. 2619
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (ZN-1) 2468
Dotowanie niepublicznych szkół i placówek (WE-6) 2465
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L - 7) 2413
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (WKT-6) 2286
ZP.272.8.2018 2184
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 23269
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3331
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 2833
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2817
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2257
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2191
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2148
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 1927
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 1830
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 1812
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 1666
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1589
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1583
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1576
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1551
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1531
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1474
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1385
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1383
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1364
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 1352
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1327
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1299
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1298
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1297
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1289
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 1284
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1276
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1264
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1260
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1241
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1211
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1198
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1182
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1169
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1164
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1152
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 1124
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1113
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1110
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1097
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1090
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1084
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1081
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 1072
WO.120.09.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. Utraciło moc przez WO.120.5.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. 1040
15/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców. Utraciło moc przez WO.120.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 1037
Zarządzenie nr WO.120.035.2019 1034
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 1013
46/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 996
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 27074
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 4282
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 3334
Wybory 2014 2991
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 2886
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 2817
Na żywo 2757
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 2681
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2316
OBWIESZCZENIE PKW W CIESZYNIE 2233
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2193
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2046
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 1867
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1851
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1797
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1659
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1624
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 1609
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego - 20.11.2018 1600
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1576
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1525
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1509
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1492
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1438
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1408
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1405
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1346
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1340
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1337
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1308
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1299
Protokół z wyborów do Rady Powiatu 1283
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1279
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1270
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1269
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1217
INFORMACJA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIESZYNIE 1200
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1200
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1198
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1179
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1178
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1170
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1164
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1141
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1131
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1124
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1124
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1120
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1120
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1097
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 20818
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3287
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 3285
Statut Powiatu Cieszyńskiego 2919
Karty rejestracyjne osuwisk 2803
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2688
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 2624
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2599
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 2517
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2397
Pomoc publiczna 2331
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 2256
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2254
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 2220
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 2185
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 2156
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 2130
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego 2111
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 2105
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 2059
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 2048
Ptasia grypa 2044
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 2009
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2000
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 1990
Budżet Powiatu 1967
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 1921
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 1918
Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 1917
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 1912
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1887
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 1882
Przebieg wykonania budżetu 1872
APEL Wojewody Śląskiego 1833
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1821
Konkurs ofert na rok 2009 1819
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1805
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 1799
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1775
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1770
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1752
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1747
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1744
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1742
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1741
Poradnik na wypadek powodzi 1737
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1729
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1709
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016 1691
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1684
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 28238

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij