W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (BT-1a)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Biuro Transportu i Organizacji Ruchu (BT)
1.  Opis usługi
Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego, z zastrzeżeniem art. 5b ust.
 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.), wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009".
Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydaje wypis lub wypisy z tego zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie zezwolenia, dla których został  udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do
wykonywania przewozu wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Wymagane Dokumenty:
1) Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
2) Oświadczenie o posiadanej zdolności finansowej.
3) Wykaz pojazdów.
4) Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej.
5) Oświadczenie o niekaralności osoby prowadzącej działalność
    gospodarczą oraz osoby zarządzającej transportu.
6) Oświadczenie o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7) Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu tej funkcji i  kierowaniu flotą do 50 pojazdów.
8) Certyfikat Kompetencji Zawodowych do wglądu. W przypadku zatrudnienia osoby zarządzającej transportem należy przedstawić dodatkowo umowę zatrudnienia.
9) Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę ich zatrudnienia (coroczny obowiązek przekładania).
10) Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osób, o których mowa w art. 7a ust. 3 pkt 6 ustawy o transporcie drogowym ( tj. będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową albo osoby prowadzącej działalność gospodarczą  oraz zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy), o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym.
11) Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego:
a) roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez biegłego rewidenta potwierdzające dysponowanie kapitałem i rezerwami, lub
b) ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych.
Sytuację finansową należy udokumentować dla każdego zgłoszonego do zezwolenia pojazdu, odpowiednio:
  • 9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
  • 5 000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy.
12) Pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez przedstawiciela).

3. Opłaty:

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia wnioskodawca wnosi opłaty:
 Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 1.000 zł.
Za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, jak za udzielenie zezwolenia.: 100 PLN
1. W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jednego lub więcej niż jednego pojazdu, pobiera się jedną opłatę, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.
2. Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, jak za udzielenie zezwolenia.
3. Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty, jak za udzielenie zezwolenia.
4. Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty, jak za udzielenie zezwolenia.
5. Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w innych przypadkach niż określone wyżej pobiera się opłatę  w wysokości 1 % opłaty, jak za udzielenie zezwolenia.
6. Za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia. Wnioskodawca otrzymuje każdorazowo szczegółowe rozliczenie.
Opłaty wnosi się na rachunek Velo Bank S.A. nr 37 1560 0013 2015 1834 3000 0005.
4.  Miejsce składania dokumentów:
Biuro Transportu i Organizacji Ruchu, ul. Bobrecka 29, II piętro, pok. 121, tel. 334777326.
5.   Kto udziela informacji:
Biuro Transportu i Organizacji Ruchu, ul. Bobrecka 29, II piętro, pok. 121,
tel. 334777326, fax 334777326, e-mail bt@powiat.cieszyn.pl .
6.   Czas realizacji usługi:
Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do miesiąca od daty złożenia wniosku a sprawy szczególnie skomplikowanej - do dwóch miesięcy.
 Zezwolenia, udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie, po uiszczeniu opłaty.
Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zmiany danych zawartych we wniosku nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
Jeżeli zmiany, obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
Nie zgłoszenie ww. zmian skutkuje nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości 800 zł
Jeżeli zmiany, polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Osoba:

- zarządzająca przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, a także każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego albo dopuściła, chociażby nieumyślnie, do powstania takich naruszeń, podlega karze grzywny w wysokości do 2000 złotych.

- zobowiązana do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, albo wypisów, nie zwraca ich organowi, który ich udzielił, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu  licencji stała się ostateczna - podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

- zobowiązana do zwrotu certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, nie zwraca tego dokumentu organowi, który wydał decyzję administracyjną o niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna - podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

Posiadanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 - za każdy kolejny ponadliczbowy wypis - podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

UWAGA: W przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych siedzibą jest adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7.   Sposób odbioru:

Osoby fizyczne - osobiście lub przez pełnomocnika, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i spółki jawne: osoby wymienione w aktualnym odpisie z KRS bądź posiadające stosowne upoważnienie. Miejsce odbioru dokumentów - jak w punkcie 4.

8.  Podstawy prawne:

Wykaz podstaw prawnych

9.   Tryb odwoławczy:

Od wszystkich decyzji związanych z wydawaniem zmianą lub cofnięciem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

Klauzula informacyjna dla Biura Transportu i Organizacji Ruchu
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 4777156,

2. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226,

adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na podstawie ustawy o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego