W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie


Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  14/09

S T A R O S T Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z dnia 29 maja 2009 r.


w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w CieszynieNa podstawie § 33 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie, art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1511) zarządzam co następuje:


§ 1


Czynności polegające na wyodrębnieniu wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych jednostki budżetowej - Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonują pracownicy komórek organizacyjnych Starostwa odpowiedzialni za potwierdzenie prawidłowości merytorycznej dokonywanego wydatku.


§ 2


1.      Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.


2.      Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym oraz kodom z tematami priorytetowymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz ,,Instrukcją sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych" i wpisać według wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym podstawę wypłaty wydatku (faktura lub inny dokument księgowy).


3.      Ustala się stosowanie następującej pieczęci w celu klasyfikowania wydatków strukturalnych według podanego wzoru.Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego

       w wysokości ................................. (słownie............................................................)

       Kod ..............................................


...........................                                     ...........................................

                              (data)                                               (podpis pracownika)4.      Brak na fakturze lub innym dokumencie księgowym dokumentującym poniesiony przez Starostwo Powiatowe, Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatek publiczny wymienionej wyżej pieczęci oznacza, że wydatek ten nie stanowi wydatku strukturalnego.


5.      Wydział Finansowy dokonuje rejestracji wydatków strukturalnych według klasyfikacji wskazanej na pieczęci na koncie pozabilansowym 950 ,,Wydatki strukturalne" stosownie do przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).


§ 3


1.      Na podstawie ewidencji księgowej Wydział Finansowy sporządza sprawozdanie jednostkowe Rb-WS za dany rok budżetowy z wykonania wydatków strukturalnych Starostwa Powiatowego, Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.


2.      Sprawozdanie zbiorcze Rb-WS roczne o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Powiatu Cieszyńskiego za dany okres sprawozdawczy Wydział Finansowy sporządza w terminie do 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego, w celu przekazania do Ministerstwa Finansów - Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa - w formie dokumentu i w formie elektronicznej.


§ 4


Zobowiązuje się pracowników Wydziału Finansowego odpowiedzialnych za rejestrację wydatków strukturalnych oraz pracowników odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowości merytorycznej dokonywanych wydatków w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa do zapoznania się z treścią zarządzenia oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych i prawidłowego stosowania.


§ 5


Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu.


§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2009 r.


S T A R O S T A

 

  Czesław Gluza


Powiadom znajomego