W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied

Uchwała nr …
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia ………..W sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Na podstawie:
art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym  (t. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z. późn. zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z poźn. zm.),


Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:


§ 1

1. Konsultacje z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji odbywają się poprzez umieszczenie projektów w/w aktów prawnych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Cieszyńskiego oraz tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Cieszynie na okres co najmniej 14 dni.

2. Wraz z projektami, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się informację określającą:

a)      przedmiot konsultacji,

b)      sposób zgłaszania uwag i propozycji,

c)      okres, w jakim uwagi mogą być zgłaszane.

3. Informację o wynikach konsultacji, a w szczególności o sposobie i zakresie uwzględnienia zgłoszonych uwag, rozpowszechnia się również w sposób wskazany w ust. 1


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

 

Traci moc uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XLIII/382/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

             Dnia 28 czerwca 2010 roku Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwałą nr XLIII/382/10 określiła sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania nr NP/II/0911/252/10 Wojewody Śląskiego z dnia 29 lipca 2010 roku, zwrócono uwagę, że w uchwale Rady Powiatu Cieszyńskiego zamieszczając zapis w § 3  „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”
nie przewidziano jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
W § 4 uchwały naniesiona została stosowna korekta, określająca wprowadzenie aktu prawnego do obiegu prawnego po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

W związku z tym podjęcie poprawionej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 


Powiadom znajomego