W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Referat Rejestracji Pojazdów (WKR)

1.      Opis  usługi

Wyrejestrowanie pojazdu na stałe następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje organ właściwy ze względu na ostatnie miejsce rejestracji pojazdu.

Uwaga! Ponownie zarejestrować można pojazd wyrejestrowany tylko w określonych przypadkach, np. w sytuacji odzyskania go po kradzieży.  

 

2.      Wymagane dokumenty:

 1) Wniosek właściciela (pełnomocnika) o wyrejestrowanie pojazdu oraz  jeden z  następujących dokumentów:

a)  zaświadczenie o demontażu pojazdu  w  uprawnionej stacji demontażu pojazdów - w przypadku tzw. kasacji pojazdu (UWAGA: w przypadku zezłomowania pojazdu za granicą, dokument potwierdzający jego złomowanie należy okazać wraz z tłumaczeniem przysięgłym),

b)  oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - w przypadku kradzieży lub przywłaszczenia pojazdu,

c)   w przypadku udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności - oryginał dokumentu potwierdzającego ten fakt oraz oryginał dowodu wniesienia przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku,

d)   dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o zbyciu pojazdu za granicę lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą - w przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę.

2)    Dowód rejestracyjny pojazdu,

3)    Tablice rejestracyjne,

4)    Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz zamieszkiwanie na terenie powiatu (np. prawo jazdy).

5) Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w kasie urzędu lub przelewem - patrz pkt 3.

6) Jeżeli pojazd nie był zarejestrowany na Wnioskodawcę, konieczne będzie okazanie/przesłanie oryginałów dokumentów własności (np. umowy/umów sprzedaży).

 

            W celu wyrejestrowania pojazdu czasowo wycofanego z ruchu do wniosku o jego wyrejestrowanie, zamiast dowodu rejestracyjnego, właściciel pojazdu dołącza decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

 

3.             opłaty

Opłata skarbowa  za wydanie decyzji  10 zł do zapłaty w siedzibie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie: PKO Bank Polski – nr konta: 94 1020 2313 0000 3002 1123 4970 .

 

W tytule należy podać hasło "Wyrejestrowanie" oraz wskazać numer rejestracyjny pojazdu.

 

4.             Miejsce Składania Dokumentów

-  osobiście: Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, 43-400 Cieszyn, ul. Graniczna 79,

- korespondencyjnie: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 z dopiskiem "Wydział Komunikacji".

 

5.      KTO UDZIELA INFORMACJI

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów, Punkt Informacyjny w poczekalni Wydziału Komunikacji, w sprawach bardziej skomplikowanych: Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji.

Telefony: 33 4709500, -501, fax 33 4709521. 

 

6.      CZAS REALIZACJI

Niezwłocznie, w dniu złożenia kompletu wymaganych dokumentów. W przypadku braków w dokumentach termin realizacji zgodny z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – do 30 dni.

 

7.       SPOSÓB ODBIORU

Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Dla osób spoza najbliższej rodziny przedłożenie pełnomocnictwa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

Opłatę skarbową można wnieść bezpośrednio w siedzibie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie: PKO Bank Polski – nr konta: 94 1020 2313 0000 3002 1123 4970 .

 

 

8.      PODSTAWY PRAWNE:


https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/11571/1-podstawy-prawne-do-spraw-referatu-rejestracji-pojazdow

9.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu lub odmowie wyrejestrowania przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

 

10.  WZory wniosków, formularzy załączników itp.

Dostępne w punkcie informacyjnym Referatu Rejestracji Pojazdów lub na stronie internetowej.

 

Klauzula informacyjna dla Referatu Rejestracji Pojazdów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl.

2)      W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych - kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie rejestracji pojazdu, wydania dokumentów i oznaczeń pojazdu oraz wyrejestrowania pojazdu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, jak również na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.  

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, jednakże nie krócej niż wynika to z  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto ma Pani /Pan prawo do usunięcia danych i cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w zakresie danych dobrowolnych;

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9)      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora. W zakresie podania numeru telefonu komórkowego jest natomiast dobrowolne, jednakże jego niepodanie uniemożliwi wysłanie powiadomienia SMS o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego.

10)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego