Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Sprawa

Komórka odpowiedzialna Referat Rejestracji Pojazdów (WK)

Treść

1.      Opis  usługi

Wyrejestrowanie pojazdu na stałe pojazdu, następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje organ właściwy ze względu na ostatnie miejsce rejestracji pojazdu. Uwaga! ponownie zarejestrować można pojazd wyrejestrowany tylko w przypadku odzyskania po kradzieży.  

 

2.      Wymagane dokumenty:

 1)        Wniosek właściciela (pełnomocnika) o wyrejestrowanie pojazdu oraz  jeden z  następujących dokumentów:

a)      zaświadczenie o złomowaniu pojazdu  w  wyznaczonym przez wojewodę tzw. stacji demontażu pojazdów,

b)      zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży pojazdu i złożenia oświadczenia w tej sprawie,

c)      w przypadku udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności - oryginał dokumentu potwierdzającego ten fakt oraz oryginał dowodu wniesienia przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku,

d)      potwierdzającego zbycie pojazdu za granicę i złożenie stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną lub dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.

2)              Dowód rejestracyjny pojazdu,

3)              Tablice rejestracyjne,

4)              Karta pojazdu jeżeli była wydana, 

5)              Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz zamieszkiwa-nie na terenie powiatu (np. prawo jazdy).

 

3.             opłaty

Opłata skarbowa  za wydanie decyzji  10 zł do zapłaty w kasie starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie ING BSK O/Cieszyn nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284.

 

4.             Miejsce Składania Dokumentów

Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, ul. Bobrecka 29, parter, Telefony: 033 4777 342 do 347, fax 033 4777335. . Stanowisko w którym interesant będzie załatwiać sprawę określa każdorazowo pracownik Punktu Informacyjnego mieszczącego się w sali obsługi referatu.

 

5.      KTO UDZIELA INFORMACJI

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów, Punkt Informacyjny w hallu referatu, w sprawach bardziej skomplikowanych Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji. Telefony: 033 4777 342 do 347, fax 033 4777335.

 

6.      CZAS REALIZACJI

W dniu złożenia kompletu dokumentów. W przypadku braków w dokumentach termin realizacji zgodny z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – do 30 dni.

 

7.       SPOSÓB ODBIORU


Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie upoważnienia (upoważnienie dla osób spoza najbliższej rodziny - opłata skarbowa 17 zł. Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w  ING Bank Śląski S.A. O/ w Cieszynie - nr konta :         91 1050 1083 1000 0022 7607 6284 ).


 

8.      PODSTAWY PRAWNE:


https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/11571/1-podstawy-prawne-do-spraw-referatu-rejestracji-pojazdow

9.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu lub odmowie wyrejestrowania przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

 

10.  WZory wniosków, formularzy załączników itp.

Dostępne w punkcie informacyjnym Referatu Rejestracji Pojazdów lub na stronie internetowej.

Klauzula informacyjna dla Referatu Rejestracji Pojazdów


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 4777156,


adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
2. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. prowadzenia postępowań w sprawie rejestracji pojazdów oraz wydawania dokumentów komunikacyjnych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1260).


4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.


6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.


7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie.


8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.


9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.


10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Załączniki

Upoważnienie pdf, 100 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij