W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.


„Projekt "

 

Uchwała nr ...........................................

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia ............................


w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie uchwalonym uchwałą Nr 9/2001 Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z dnia 23 lutego 2001 r., wraz z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:


1. W § 10 ust 4 otrzymuje brzmienie:


„4. Dyrektor Zakładu kieruje Zakładem przy pomocy:

1)      Pełnomocnika Dyrektora ds. Finansowych,

2)      Pełnomocnika Dyrektora ds. Gospodarczo - Technicznych,

3)      Pełnomocnika Dyrektora ds. Administracyjnych,

4)      Pełnomocnika Dyrektora ds. Medycznych,

5)      Naczelnej Pielęgniarki,

6)      Kierowników Działów,

7)      Kierowników Komórek Organizacyjnych";


2. W § 10 uchyla się ust 6; 


3. W § 20 ust 1 otrzymuje brzmienie:


„1. W skład Zakładu wchodzą:

I. Pion medyczny:

1. Szpital Śląski w skład którego wchodzą:

-    Oddział chorób wewnętrznych II                                   - 30 łóżek

-    Oddział chorób wewnętrznych III                     - 52 łóżka

- w tym 2 Intensywnej Opieki Medycznej

-    Oddział geriatryczny                                           - 27 łóżek


-    Oddział kardiologiczny                                       - 30 łóżek

- w tym 4 Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

-    Oddział nefrologiczny                                        - 16 łóżek

-    Oddział pediatryczny                                          - 17 łóżek,

- w tym 2 Intensywnej Opieki Medycznej

- 1 inkubator

-    Oddział neurologiczny                                        - 16 łóżek

- w tym 2 Intensywnej Opieki Medycznej

-    Pododdział udarowy                                           - 16 łóżek

- w tym 4 Intensywnej Opieki Medycznej

-    Oddział neonatologiczny                                    - 24 łóżka

-  4 inkubatory

-    Oddział rehabilitacyjny                                       - 15 łóżek

-    Pododdział rehabilitacji neurologicznej              - 12 łóżek

-    Oddział chirurgiczny ogólny I                            - 30 łóżek

-    Oddział chirurgiczny ogólny II                           - 30 łóżek

-    Oddział chirurgiczny ogólny                               - 60 łóżek

-    Oddział chirurgiczny dla dzieci                          - 15 łóżek

-    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii       - 11 łóżek Intensywnej Terapii

-    Oddział okulistyczny                                          - 12 łóżek

-    Oddział otolaryngologiczny                                - 22 łóżka

- w tym 2 Intensywnej Opieki Medycznej

-    Oddział ginekologiczno-położniczy                    - 58 łóżek

- w tym 2 Intensywnej Opieki Medycznej

-    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej          - 39 łóżek

-    Oddział urologiczny                                            - 24 łóżka

-    Oddział psychiatryczny                                      - 50 łóżek

-    Oddział dzienny psychiatryczny                         - 12 miejsc

-    Stacja dializ

-    Apteka zakładowa

-    Szpitalny oddział ratunkowy                              - 6 łóżek

- w tym 2 łóżka Intensywnej Terapii

-    Izba Przyjęć

-    Dział Przyjęć

-    Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

-    Poradnia neonatologiczna

-    Poradnia schorzeń tarczycy

-    Poradnia ginekologiczno-położnicza

-    Poradnia wad postawy

-    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

-    Poradnia otolaryngologiczna

-    Poradnia chirurgii ogólnej

-    Poradnia rehabilitacyjna

-    Poradnia zdrowia psychicznego

-    Poradnia nefrologiczna

-    Poradnia diabetologiczna

-    Poradnia kardiologiczna

-    Poradnia medycyny pracy

-    Poradnia neurologiczna

-    Poradnia chirurgii dla dzieci

-    Poradnia urologiczna

-    Poradnia geriatryczna

-    Poradnia okulistyczna

-    Blok operacyjny I

-    Blok operacyjny II

-    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

-    Zakład diagnostyki obrazowej

-    Pracownia endoskopii

-    Pracownia badań nieinwazyjnych układu krążenia

-    Pracownia rehabilitacji

-    Gabinet medycyny szkolnej


2. Szpital Sióstr Elżbietanek w skład którego wchodzą:

- Oddział gruźlicy i chorób płuc,                               - 46 łóżek,

- Oddział dermatologiczny,                                      - 30 łóżek

- Oddział obserwacyjno - zakaźny,                          - 30 łóżek

- Izba przyjęć,

- Poradnie chorób zakaźnych,

- Poradnia gruźlicy i chorób płuc,

- Poradnia dermatologiczna,

- Poradnia onkologiczna,

- Pracownia diagnostyki obrazowej,

- Pracownia bronchoskopii,

3. Przychodnia Rejonowa w Ustroniu w skład której wchodzą:

- Poradnia chirurgii ogólnej,

- Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej

4. Przychodnia Rejonowa w Skoczowie w skład której wchodzą:

- Poradnia neurologiczna,

- Poradnia chirurgii ogólnej,

- Poradnia otolaryngologiczna,

- Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej


II. Pion administracyjno - ekonomiczno - techniczny";


4. Załącznik nr 1 do Statutu otrzymuje brzmienie takie jak w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej       w Cieszynie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie


Dyrektor ZZOZ w Cieszynie Pani Anna Bednarska-Czerwińska pismem z dnia 04.08.2011 r. zwróciła się z prośbą o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego. Prośba jest motywowana koniecznością przeprowadzenia w jak najszybszym terminie zmian w strukturze organizacyjnej ZZOZ-u w Cieszynie, aby we wrześniu 2011 r. wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia z ofertą na konkursy mając zmienioną strukturę organizacyjną, co umożliwi uzyskanie lepiej płatnych kontraktów.

Konieczność przeprowadzenia procedury przekształcenia ZZOZ w Cieszynie od nowa podyktowana jest wejściem 1 lipca 2011 r. w życie ustawy o działalności leczniczej z 15.04.2011 r. (dz. U. 112 poz. 654), która wprowadza nową procedurę przeprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej SP ZOZ - ów. Ustawa o działalności leczniczej nie zawiera już obowiązku występowania o opinię ws. likwidacji czy ograniczenia działalności Szpitala, wystarczająca jest sama zmiana statutu.  Obecnie kompetencje do zmiany statutu posiada tylko organ tworzący Szpitala, Rada Społeczna przedstawia jedynie wniosek co do ograniczenia lub rozszerzenia działalności ZZOZ w Cieszynie. (art. 42 ust 4 i 48 ust 2 pkt 1    lit b ustawy o działalności leczniczej) Rozpoczęte pod rządami poprzedniej ustawy a nie zakończone procedury przekształcenia ZZOZ w Cieszynie nie mają oparcia w przepisach ustawy o działalności leczniczej dlatego zasadnym jest zatem przeprowadzenie procedury zmian w strukturze organizacyjnej od początku na zasadach nowo obowiązującej ustawy. Do przeprowadzenia tych zmian przekształceniowych i organizacyjnych w ZZOZ w Cieszynie wystarczające jest dokonanie zmian w statucie przez Radę Powiatu Cieszyńskiego
i zarejestrowanie tych zmian w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego.

Na Oddziale terapii jodem w Cieszynie ostatni pacjent był wypisany w kwietniu 2009 r. Od 2010 roku ZZOZ w Cieszynie nie posiada kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie jodem, ponieważ zmienione zostały kryteria dotyczące wymaganej ilości lekarzy specjalistów zatrudnionych w Oddziale Terapii Jodem, których ZZOZ w Cieszynie
nie spełniał. ZZOZ w Cieszynie czynił starania do zatrudnienia wymaganych lekarzy specjalistów, które nie przyniosły rezultatu. Konieczne zatem jest wykreślenie oddziału
ze statutu.

Likwidacja Oddziału chorób wewnętrznych I jest spowodowana rozwiązaniem
z dniem 14.05.2011 r. kontraktu z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu chorób wewnętrznych i przejęciem z dniem 15.05.2011 r. tego kontraktu przez Oddział geriatryczny. Ze względu na duże zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne z zakresu geriatrii
oraz wycenę tych procedur przez NFZ zmiana ta jest uzasadniona i korzystna dla ZZOZ
oraz pacjentów. Świadczenia zdrowotne z zakresu chorób wewnętrznych zapewniają
w pełnym zakresie Oddział chorób wewnętrznych II i III.

W związku z pożarem jaki miał miejsce pod koniec lutego 2011 roku na Oddziale Gruźlicy i chorób płuc I w Szpitalu Sióstr Elżbietanek w Cieszynie, konieczne była ewakuacja pacjentów oraz zamknięcie skrzydła budynku, w którym znajdował się oddział.  Oddział Gruźlicy i chorób płuc II zostanie przekształcony w Oddział Gruźlicy i chorób płuc             przyjmujący wszystkich pacjentów bez podziału na oddział dla kobiet oraz oddział
dla mężczyzn.

Stworzenie jednego Oddziału chirurgicznego ogólnego  jest podyktowane wyraźną sugestią Narodowego Funduszu Zdrowia (głównego źródła finansowania szpitala) co do konieczności łączenia oddziałów o identycznym profilu działalności. NFZ jako płatnik sugeruje konieczność stworzenia jednego oddziału z odpowiednio powiększonym kontraktem. Przez pewien okres czasu w Statucie ZZOZ w Cieszynie wpisany będzie, obok już funkcjonujących, nowy Oddział chirurgiczny ogólny, który będzie wpisany pod nowym numerem w księdze rejestrowej zakładów opieki zdrowotnej prowadzonej przez Wojewodę Śląskiego. Podyktowane jest to tym, że dwa obecnie działające oddziały maja zawarte kontrakty z NFZ i nie można ich wykreślić ze Statutu zanim ich kontrakty nie zostaną przesunięte na nowy oddział. Gdy to się stanie będzie możliwe wykreślenie ich ze Statutu
i wtedy pozostanie tylko jeden Oddział chirurgiczny ogólny.  Podjęcie uchwały o zmianach w Statucie umożliwi wystąpienie przez ZZOZ w Cieszynie  do Narodowego Funduszu Zdrowia o ogłoszenie konkursu na realizacje świadczeń z zakresu chirurgii ogólnej w nowo utworzonym oddziale.

Konieczne jest dokonanie procedury przekształcenia także co do poradni znajdujących się w Szpitalu Śląskim oraz w Przychodniach Rejonowych w Skoczowie oraz Ustroniu. Poradnie nie posiadają kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie ma możliwości
aby w najbliższym czasie go uzyskały. Przekształcenie ma polegać na:

1. Zlikwidowaniu poradni i pracowni w Szpitalu Śląskim w Cieszynie: 

- poradni hematologicznej,

- poradni profilaktyki chorób piersi,

- poradni proktologicznej,

- poradni gastroenterologicznej,

- poradni chorób naczyń,

- poradni chirurgii stomatologicznej,

- poradni endokrynologicznej,

- poradni chorób metabolicznych,

- poradni logopedycznej,

- poradni medycyny sportowej,

- szkoły rodzenia,

- pracowni medycyny nuklearnej,

- pracowni rentgenodiagnostyki zabiegowej.

2. Zlikwidowaniu poradni w Przychodni Rejonowej w Ustroniu:

- poradni medycyny pracy,

- poradni gruźlicy i chorób płuc,

- poradni neurologicznej,

- poradni otolaryngologicznej,

- poradni okulistycznej,

- poradni zdrowia psychicznego,

- pracowni diagnostyki obrazowej.

3. Zlikwidowaniu poradni w Przychodni Rejonowej w  Skoczowie:

- poradni dermatologicznej,

- poradni reumatologicznej,

- poradni chirurgii dla dzieci.

W związku z koniecznością zawieszenia działalności Pracowni medycyny nuklearnej w ZZOZ-ie w Cieszynie z powodu zaginięcia dokumentacji sprzętu używanego w Pracowni, zostało skierowane w dniu 17.03.2011 r. pismo do Wojewody Śląskiego, zawiadamiające
o czasowym całkowitym zaprzestaniu działalności przez Pracownię medycyny nuklearnej
na mocy art. 65a ust. 8 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Jednocześnie zostało skierowane zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kradzieży z włamaniem do Pracowni medycyny nuklearnej i kradzieży stamtąd certyfikatów jakości oraz świadectw legalizacji sprzętu. Postępowanie przygotowawcze zostało wszczęte przez Policję i jest w toku. Wojewoda Śląski wyraził zgodę na czasowe zaprzestanie działalności przez ww. pracownię od 18.03.2011 r.
do 17.06.2011 r. W związku z tym, że dokumenty nie zostały odnalezione oraz z uwagi
na fakt, że konieczna byłaby wymiana sprzętu w Pracowni medycyny nuklearnej, na którego zakup w tym momencie ZZOZ w Cieszynie nie posiada wystarczających środków finansowych, konieczne jest zgodnie z obowiązującym prawem zlikwidowanie tej komórki organizacyjnej ze struktury ZZOZ w Cieszynie. W związku z tym, że Pracownia medycyny nuklearnej nie wykonuje badań od marca br., wszelkie badania wykonywane są przez Laboratorium ZZOZ w Cieszynie oraz NZOZ Specjalistyczne Usługi Medyczne „Clinica Medica" s.c. Tomasz Gołąb Lucyna Klimczak - Gołąb, bez uszczerbku dla leczenia pacjentów ZZOZ w Cieszynie.

Procedura utworzenia Oddziału kardiologicznego jest spowodowana możliwością zakontraktowania wysoko wycenionych świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii,
które obecnie są niżej kontraktowane w ramach Oddziału chorób wewnętrznych II.

Natomiast utworzenie Bloku Operacyjnego II wiąże się z możliwością wynajmowania sal operacyjnych podmiotom zewnętrznym. Utworzenie obu komórek organizacyjnych pozwoli na poprawę sytuacji finansowej ZZOZ w Cieszynie.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010 r. (DZ.U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128) w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, konieczne jest powstanie w Powiecie Cieszyńskim Centrum Zdrowia Psychicznego w skład którego ma wejść Oddział Psychiatryczny całodobowy, Oddział Psychiatryczny Dzienny, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Zespół leczenia środowiskowego, który jeszcze nie funkcjonuje w ramach ZZOZ w Cieszynie. Zespół leczenia środowiskowego jest formą pośrednią pomiędzy leczeniem w Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym
a Oddziale Dziennym. Pacjenci, którzy nie wymagają już leczenia stacjonarnego, a ich stan uniemożliwia im korzystanie z innych form pomocy, w tym korzystanie z lecznictwa ambulatoryjnego w rozumieniu wizyt w Poradni Zdrowia Psychicznego, mogą być objęci tego typu leczeniem. Leczenie środowiskowe (domowe) obejmuje porady, wizyty domowe lub środowiskowe, sesje psychoterapii udzielane w środowisku zamieszkania, ujęte
w kompleksowy program terapeutyczny. Realizowane jest przez Zespół leczenia środowiskowego w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem i jego rodziną. Po powołaniu Zespołu leczenia środowiskowego będzie możliwe stworzenie w ramach struktury organizacyjnej ZZOZ w Cieszynie Centrum Zdrowia Psychicznego. Powstała struktura opieki psychiatrycznej w Powiecie Cieszyńskim tym samym umożliwi zrealizowanie założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U.  Nr 31, poz. 158) wprowadza w załączniku nr 1 obowiązek utworzenia osobnego Działu Przyjęć dla pacjentów przyjmowanych na Oddział psychiatryczny. Odrębny Dział przyjęć nie jest Izbą przyjęć
i nie musi spełniać tak rygorystycznych wymogów sanitarnych jak Izba przyjęć.
Jego utworzenie ma na celu to, aby pacjenci przyjmowani na Oddział psychiatryczny
nie przechodzili przez ogólną Izbę przyjęć, gdzie mogą czuć się niekomfortowo. Dział przyjęć będzie zlokalizowany w budynku Oddziału psychiatrycznego, co umożliwi przyjmowanie pacjentów na oddział z pominięciem Izby przyjęć.

Zmiany struktury organizacyjnej spowodują zracjonalizowanie organizacji
oraz funkcjonowania ZZOZ w Cieszynie. W szczególności Dyrektor ZZOZ w Cieszynie będzie zarządzać Szpitalem przy pomocy pełnomocników. Nie będzie już funkcji zastępcy dyrektora. Zostaną połączone niektóre działy administracyjne co pozwoli na skupienie ich
w jednym miejscu (lokalu). Usprawni to tym samym działanie tych komórek organizacyjnych oraz zredukuje i zoptymalizuje koszty. Pozwoli to także na skupienie większości działów
w jednym budynku. Nowa struktura organizacyjne wprowadza także jasne podporządkowanie służbowe pracowników oraz samodzielne stanowiska, podlegające bezpośrednio jednemu
z pełnomocników Dyrektora.

Zgodnie z  art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący.Załączniki

zał. 1 xls, 43 kB

Powiadom znajomego