W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wydanie, zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu do 9 osób. Wydanie, zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Biuro Transportu i Organizacji Ruchu (BT)

1.  Opis usługi

 

1) Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: 1) samochodem osobowym, 2) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

2) Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

3) Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy, który można złożyć           w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, po uiszczeniu opłaty.

4) Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób, wydana przed 15.08.2013 r. uprawnia do wykonywania przewozów w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z rodzajem przewozów w niej określonym,do czasu upływu terminu jej ważności.

5) Od 15.08.2013 r. licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób zostają zastąpione ZEZWOLENIAMI  wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób - patrz wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - patrz Usługa BT-1a.

6) Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy albo wniosek o zmianę danych określonych w tych licencjach, Starosta wydaje licencję zgodną ze wzorem określonym w dotychczasowych przepisach.

7) W przypadku gdy przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, właściwy organ po sprawdzeniu spełnienia przez przedsiębiorcę wymogu zdolności finansowej wydaje wypis z licencji zgodny ze wzorem określonym w dotychczasowych przepisach.

8) Zgłoszenie dodatkowego pojazdu do licencji lub zgłoszenie zmian w wykazie pojazdów wymaga złożenia wniosku BT-2 z zaktualizowanym wykazem pojazdów.  

9) Licencja na krajowy transport drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

10) Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.

11) Oprócz licencji, na każdy pojazd przedsiębiorca musi posiadać wypis z licencji, którym kierowca legitymuje się w czasie kontroli drogowych.

12)  Przy odbiorze zmienionej licencji i jej wypisów należy zwrócić dotychczasową licencję oraz jej wypisy.

13) Licencje i wypisy z licencji wydawane są na specjalnych drukach określonych przez Ministra Infrastruktury (Transportu).

14) Organem właściwym w sprawach udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

2.  Wymagane Dokumenty:

2.1 Do wniosku o udzielenie licencji samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą wymagane są dokumenty:

1) oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1;

2) zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w ustawie.

3) Oświadczenie dotyczące kierowców.

4) Wykaz pojazdów.

5) Dowód uiszczenia opłaty.

6) Pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez przedstawiciela).

2.2 Do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymagane są dokumenty:

1) Oświadczenie osoby zarządzającej transportem.

2) Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.

3) Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji.

4) Dokument potwierdzający, że przedsiębiorca posiada sytuacje finansową zapewniającą podjecie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określony dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:         

 50 000 euro - przy wykonywaniu pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja).

  Wymóg posiadania sytuacji finansowej potwierdza się:

1) rocznym sprawozdaniem finansowym;

2) dokumentami potwierdzającymi:

a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

d) własność nieruchomości.

3) Dowód uiszczenia opłaty.

4) Pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez przedstawiciela).

3. Opłaty:

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/ pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)pobiera się opłatę w wysokości:

Licencja ważna w latach

Opłaty podstawowe

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

pośrednictwo przy przewozie rzeczy

800 zł

900 zł

1000 zł

przewóz osób samochodem osobowym lub pojazdem od 7 do 9 osób

320 zł

380 zł

450 zł

+11% powyższej opłaty za każdy pojazd.

Wdanie wtórnika licencji - 10% lub 25% w/w opłaty w zależności od okoliczności.

Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto Getin Noble Bank S.A. nr 37 1560 0013 2015 1834 3000 0005

4. Miejsce składania dokumentów:

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu, ul. Bobrecka 29, IV piętro, pok. 326, tel. 334777326.

5.   Kto udziela informacji:

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu, ul. Bobrecka 29, IV piętro, pok. 326, tel. 334777326, fax 334777335, e-mail bt@powiat.cieszyn.pl .

6.   Czas realizacji usługi:

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana licencji następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do miesiąca od daty złożenia wniosku a sprawy szczególnie skomplikowanej - do dwóch miesięcy.

7.  Sposób odbioru:

Osoby fizyczne - osobiście lub przez pełnomocnika, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i spółki jawne: osoby wymienione w aktualnym odpisie z KRS bądź posiadające stosowne upoważnienie. Miejsce odbioru dokumentów - jak w punkcie 4.

8.  Podstawy prawne:

Wykaz podstaw prawnych


9.   Tryb odwoławczy:

Od wszystkich decyzji związanych z wydawaniem zmianą lub cofnięciem licencji, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

 

10.  Wzory wniosków, formularzy, załączników itp.

  • Wniosek o udzielenie (zmianę / aktualizację zmian w wykazie pojazdów) licencji na wykonywanie krajowego transportu do 9 osób z  załącznikami
  • Wniosek o dzielenie (lub zmianę) licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wraz z         załącznikami,

WAŻNE
Przewoźnik zobowiązany jest:

  1. zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania,
  2. jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji załączając dokumenty, które uległy zmianie,
  3. w przypadku zgłoszenia do licencji kolejnego pojazdu samochodowego należy uzyskać dodatkowy wypis z licencji dostarczając następujące dokumenty:
  • wypełniony wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z licencji,
  • dodatkowe zabezpieczenie w wysokości 5 000 euro na każdy następny pojazd samochodowy (patrz pkt 2 WYMAGANE DOKUMENTY)
  • wykaz pojazdów
  • opłatę za kolejny wypis z licencji.

Klauzula informacyjna dla Biura Transportu i Organizacji Ruchu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 4777156,

adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, zawieszenia lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą albo podjęcia i wykonywania transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy na podstawie ustawy o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego