W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw

Uchwała Nr

Rady Powiatu Cieszyńskiego

  z dnia 2010r.

 

w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania  dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania  dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych  niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Cieszyńskiego.

Na podstawie:

- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

- art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1 Przepisy ogólne

 

§1

 

Ustala się tryb udzielenia i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, a także placówkom niepublicznym prowadzonym na terenie Powiatu Cieszyńskiego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

§2

Ustala się wysokość stawek dotacji, w przypadku dotacji dla których ustawa określa stawkę minimalną.


§3

Ustala się tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez beneficjentów określonych w § 5.

§4

 

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

 1.  ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 2. jednostce - należy przez to rozumieć szkołę oraz placówkę, o której mowa w §5;
 3. dotacji - należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Powiatu Cieszyńskiego, na zasadach określonych w art. 90 ustawy i niniejszej uchwale dotacje podmiotową (w rozumieniu art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), która jest przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących jednostki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki (w tym profilaktyki społecznej);
 4. podstawie obliczania dotacji - należy przez to rozumieć kwotę roczną dla obliczania dotacji należnej na jednego ucznia dotowanej jednostki, którą to kwotę odpowiednio stanowią:
  • w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w których jest realizowany obowiązek nauki lub obowiązek szkolny, zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy - kwotę przypadająca na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Cieszyńskiego,
  • w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej  o uprawnieniach szkoły publicznej, w których nie jest realizowany obowiązek nauki ani obowiązek szkolny, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy - zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki bieżące, w przeliczeniu na jednego ucznia tego typu i rodzaju szkoły prowadzonej przez Powiat Cieszyński. W przypadku nieprowadzenia przez Powiat Cieszyński szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu lub rodzaju ponoszone przez najbliższą jednostkę samorządu terytorialnego,
  • w przypadku dotacji dla placówek niepublicznych, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy - kwotę przypadającą na jednego wychowanka danego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Cieszyńskiego,
  • w przypadku dotacji dla niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, a także obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, jak również dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi - kwotę przypadająca na jednego wychowanka danego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Cieszyńskiego;
 5. wydatkach bieżących - rozumie się przez to wydatki określone w art. 236 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
 6. uczniach - rozumie się przez to także słuchaczy i wychowanków, a w przypadku szkolnych schronisk młodzieżowych również przygotowane miejsca noclegowe;
 7. stawce dotacji - należy przez to rozumieć procent ustalony przez Radę Powiatu Cieszyńskiego w niniejszej uchwale, który służy naliczaniu dotacji należnej na jednego ucznia drogą przemnożenia przez tę wielkość podstawy obliczenia dotacji;
 8. dotacji należnej na jednego ucznia - należy przez to rozumieć kwotę pieniężną przypadającą na jednego ucznia dotowanej jednostki ustalaną w wyniku przemnożenia podstawy obliczania dotacji przez stawkę dotacji;
 9. dotacji należnej dla jednostki - należy przez to rozumieć łączną kwotę pieniężną przypadającą do wypłaty na rzecz jednostki w danym roku kalendarzowym, ustaloną w wyniku przemnożenia dotacji należnej na ucznia przez liczbę uczniów wykazanych w miesięcznych sprawozdaniach dotowanej jednostki w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego, w którym ona funkcjonowała;
 10. beneficjencie - rozumie się przez to podmiot uprawniony do otrzymywania dotacji.

 

§5


Uprawnionymi do otrzymania dotacji są prowadzone na obszarze Powiatu Cieszyńskiego:

 1. niepubliczne: szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, a także placówki prowadzone przez osoby fizyczne i prawne, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Powiat Cieszyński,niepubliczne szkolne schroniska młodzieżowe, zwane w dalszej części uchwały schroniskami, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w rozdziale 3.

 

Rozdział 2 Stawki dotacji

§6

 

Dotacji udziela się z budżetu powiatu w przeliczeniu na ucznia. 

§7


 1. Dla jednostek wymienionych w § 5 pkt 1 ustala się następujące stawki dotacji:
  1. w przypadku uczniów szkół niepublicznych, wymienionych w § 4 pkt 4 lit. a) wynosi ona 100% podstawy obliczenia dotacji określonej w § 4 pkt 4 lit. a);
  2. w przypadku uczniów i słuchaczy szkół niepublicznych, wymienionych w § 4 pkt 4 lit. b) wynosi ona 50% podstawy obliczenia dotacji określonej w § 4 pkt 4 lit. b);
  3. w przypadku wychowanków placówek niepublicznych, wymienionych w § 4 pkt 4 lit. c) wynosi ona 100% podstawy obliczenia dotacji określonej w § 4 pkt 4 lit. c);
  4. w przypadku wychowanków placówek niepublicznych, wymienionych w § 4 pkt 4 lit. d) wynosi ona 100% podstawy obliczenia dotacji określonej w § 4 pkt 4 lit. d)
 2.  Przy obliczaniu podstawy dotacji, a także przy obliczaniu dotacji należnej na jednego ucznia, otrzymane wyniki wyliczeń zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

 

§8


 1. Warunkiem przyznania dotacji jednostkom, o których mowa w § 7 jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 2. Do wniosku dołączyć należy kserokopię decyzji o wpisie do ewidencji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Cieszyński, a także, w przypadku szkół niepublicznych, decyzji o nadaniu danej szkole uprawnień szkoły publicznej.
 3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji rocznej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§9


 1. Podstawą przekazania jednostkom, o których mowa w § 7 dotacji na dany miesiąc jest sprawozdanie beneficjenta o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na 1 dzień danego miesiąca.
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przekazane musi zostać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 3. Nieprzekazanie sprawozdania o faktycznej liczbie uczniów w terminie określonym w ust. 2 skutkować może przesunięciem terminu przekazania dotacji lub, w uzasadnionych przypadkach, jej czasowym wstrzymaniem.

§10


 1. Miesięczną kwotę dotacji należnej na jednego ucznia jednostek niepublicznych wymienionych w § 7 ustala corocznie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.
 2. W przypadku szkół wymienionych w § 4 pkt 4 lit. b) miesięczna dotacja należna na jednego ucznia określana jest w styczniu każdego roku kalendarzowego.
 3. W przypadku jednostek wymienionych w § 4 pkt 4 lit. a), c) i d), do czasu otrzymania przez Powiat Cieszyński metryczki subwencji oświatowej, miesięczna dotacja należna na jednego ucznia przekazywana jest zaliczkowo w wysokości obowiązującej w roku poprzednim w odniesieniu  do danego typu i rodzaju szkoły/rodzaju placówki. Po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej Powiat Cieszyński dokonuje weryfikacji miesięcznej dotacji należnej na jednego ucznia w oparciu o aktualną wysokość podstawy obliczenia dotacji. Weryfikacja ta następuje z jednoczesnym wyrównaniem kwot dotacji przekazanych jednostkom zaliczkowo od dnia 1 stycznia danego roku.
 4. W przypadku, gdy Powiat Cieszyński poweźmie informację o zmianie podstawy obliczenia dotacji po 20 dniu danego miesiąca wyrównanie, o którym mowa w ust. 3 nastąpić może w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przedmiotowa informacja została powzięta. W przeciwnym wypadku wyrównanie dotacji powinno nastąpić w miesiącu, w którym stosowna informacja została powzięta
 5. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia danej jednostki Powiat Cieszyński informuje pisemnie osobę prowadzącą jednostkę niepubliczną do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.

§11


 1. Powiat Cieszyński przekazuje dotacje dla jednostek niepublicznych wymienionych w § 5 pkt 1 w dwunastu częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 2. Dotacje przekazywane są na rachunek szkoły/placówki określony we wniosku o udzielenie dotacji.
 3. W przypadku zmiany numeru rachunku, o którym mowa w ust. 2 organ prowadzący daną jednostkę niepubliczną informuje o tym fakcie Powiat Cieszyński nie później niż do 10 dnia miesiąca, od którego obowiązywać ma zmiana numeru rachunku.

Rozdział 3 Szkolne schroniska młodzieżowe

 

§12

 

Jednostki wymienione w § 5 pkt 2 otrzymują dotację z budżetu powiatu tylko w przypadku uzyskania przez Powiat Cieszyński środków, w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok kalendarzowy, na realizację zadań przez nie wykonywanych.

§13


 1. Kwotę dotacji przypadającą na jedno przygotowane miejsce noclegowe oblicza się jako iloraz kwoty przekazanej na finansowanie schronisk w części oświatowej subwencji ogólnej oraz sumy miejsc noclegowych przygotowanych w każdym dniu działalności schronisk przy założeniu całorocznej nieprzerwanej pracy każdego schroniska. Kwota dotacji należnej na jedno przygotowane miejsce noclegowe obliczana jest z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 2. Kwotę części dotacji dla schroniska przypadającą na dany miesiąc oblicza się jako iloczyn sumy miejsc noclegowych przygotowanych w każdym dniu działalności schroniska w danym miesiącu i kwoty przypadającej na jedno przygotowane miejsce noclegowe.
 3. Powiat przekazuje dotację dla schroniska w dwunastu częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 4. Dotacja przysługująca za okres do czasu otrzymania przez Powiat metryczki subwencji oświatowej na dany rok będzie przekazywana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Powiat otrzymał metryczkę, łącznie z częścią dotacji przysługującą za ten miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W przypadku otrzymania przez Powiat Cieszyński metryczki subwencji oświatowej na dany rok nie później niż do 20 dnia miesiąca dotacja, przysługująca schronisku za miesiące poprzedzające miesiąc otrzymania metryczki oraz za ten miesiąc, może zostać przekazania schronisku jeszcze w miesiącu otrzymania metryczki subwencji oświatowej. 

§14

 

 1. Warunkiem przyznania dotacji dla jednostek wymienionych w § 5 pkt 2 jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 2.  Podstawą przekazania dotacji na dany miesiąc dla jednostki, o której mowa w ust. 1 jest sprawozdanie o liczbie przygotowanych miejsc noclegowych w każdym dniu działalności schroniska w danym miesiącu. Sprawozdanie to sporządza się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały i w terminie do 15 dnia każdego miesiąca przekazuje do Powiatu Cieszyńskiego.
 3. Liczba przygotowanych miejsc noclegowych w danym miesiącu wykazana w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 nie może być wyższa, aniżeli ta, która zadeklarowana została we wniosku schroniska o udzielenie dotacji na dany rok kalendarzowy.
 4. Nieprzekazanie sprawozdania o liczbie przygotowanych miejsc noclegowych w terminie określonym w ust. 2 skutkować może przesunięciem terminu przekazania dotacji.

 

Rozdział 4 Rozliczanie dotacji

 

§15

 

Kwota dotacji udzielonej w roku kalendarzowym danej jednostce niepublicznej podlega rozliczeniu, które polega na weryfikacji danych dotyczących wykorzystania środków pochodzących z dotacji oraz danych o liczbie uczniów podanych w sprawozdaniach, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz w § 14 ust. 2.

 

§16

 

 1. Osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca jednostkę niepubliczną zobowiązana jest sporządzić i przekazać w ciągu dwudziestu dni po upływie każdego kwartału sprawozdanie z wykorzystania dotacji, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Dane wykazywane w tych sprawozdaniach mają charakter narastający.  
 2. W sprawozdaniach tych powinny zostać uwzględnione wszystkie wydatki dokonane przez daną jednostkę niepubliczną ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji.
 3. Powiat Cieszyński ma prawo do zażądania szczegółowych informacji w zakresie danych wykazanych w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 w sytuacji gdy:

                              a)            dane te są niekompletne,

                              b)            dane te wzbudzają wątpliwości lub zastrzeżenia co do ich treści bądź zgodności ze stanem rzeczywistym,

                              c)            dane te nie odpowiadają puli środków przekazanych danej jednostce w okresie, którego dotyczy sporządzone sprawozdanie,

a także w przypadku przeprowadzania czynności, o których mowa w rozdziale 5.

4.             Powiat Cieszyński powiadamia pisemnie organ prowadzący jednostkę niepubliczną o efektach przeprowadzonej weryfikacji danych dotyczących przeznaczenia dotacji.

5.             W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dotacji Powiat Cieszyński powiadamia organ prowadzący niepubliczną szkołę lub placówkę o wysokości wydatków dokonanych niezgodnie z właściwym przeznaczeniem dotacji w piśmie, o którym mowa w ust. 4.

6.             Zwrot dotacji następuje na rachunek wskazany w piśmie, o którym mowa w ust. 4 nie później niż 14 dni od dnia otrzymania tego pisma.


§17

 

1.             Szkoły i placówki, którym Powiat Cieszyński przekazuje w danym roku kalendarzowym dotacje, zobowiązane są do przedłożenia w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielone im zostały dotacje sprawozdania o rocznej liczbie uczniów za okres ubiegłego roku według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały celem weryfikacji danych podanych w poszczególnych miesiącach minionego roku kalendarzowego.

2.             Powiat Cieszyński powiadamia pisemnie organ prowadzący jednostkę niepubliczną o efektach weryfikacji danych, o których mowa w ust. 1 jednocześnie określając w piśmie ewentualną wysokość dopłaty bądź potrącenia dotacji.

3.             Wynikająca z weryfikacji liczby uczniów:

                              a)            nadwyżka pomiędzy kwotą dotacji należnej za dany rok, a kwotą dotacji wypłaconej w danym roku, zostaje po rozliczeniu przekazana przez organ dotujący na rachunek bankowy szkoły/placówki w terminie do 31 marca roku następnego,

                              b)            kwota nadpłaconej dotacji, wynikająca z rozliczenia dotacji za rok ubiegły, zostaje zaliczona na poczet należnej dotacji za najbliższy miesiąc roku, w którym dokonano rozliczenia dotacji.


§18

 

1.             Organ prowadzący jednostkę, która w danym roku kalendarzowym, zakończyła swoją działalność zobowiązany jest, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności, do:

1)      przekazania informacji o faktycznej liczbie uczniów, którzy uczęszczali do jednostki w poszczególnych miesiącach danego roku wg stanu na 1 dzień miesiąca na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

2)      przekazania informacji o wysokości wydatków bieżących poniesionych ze środków otrzymanej dotacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2.             O wynikach rozliczenia dotacji Powiat Cieszyński powiadamia organ prowadzący o którym mowa w ust. 1 do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu złożenia informacji wynikających z ust. 1 pkt 1 i 2.

3.             W przypadku stwierdzenia sytuacji, w której dotacja należna jednostce niepublicznej w danym roku kalendarzowym jest wyższa, aniżeli dotacja otrzymana przez tą jednostkę Powiat Cieszyński ustaloną kwotę zobowiązania z tytułu wyrównania dotacji przekazuje na rachunek bankowy jednostki w terminie 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

4.             W przypadku, gdy w trakcie rozliczenia dotacji stwierdzone zostanie, że dana jednostka pobrała w roku kalendarzowym dotację w wysokości wyższej niż wynikająca z rozliczenia lub też dotację wykorzystała ona na wydatki niezgodne z przeznaczeniem, dotacja ta podlega zwrotowi na konto Powiatu Cieszyńskiego, wskazane w piśmie, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego pisma.


§19

 

Prawo do otrzymywania dotacji jednostki dotowane tracą w przypadku:

1)            zaprzestania działalności,

2)            likwidacji jednostki,

3)            utraty uprawnień szkoły publicznej.

 


Rozdział 5 Kontrola wykorzystania dotacji

 

§20

 

1.            Jednostka, która otrzymała dotacje z budżetu Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawienia danych o liczbie uczniów oraz danych dotyczących wykorzystania otrzymanej dotacji.

2.            Pracownicy Starostwa Powiatowego upoważnieni przez Starostę Cieszyńskiego do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

3.            Dokumentacja finansowa danej jednostki niepublicznej powinna być prowadzona w taki sposób, by możliwe było wyodrębnienie wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji.

4.            Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracownika/ów Starostwa Powiatowego jest imienne upoważnienie od Starosty określające:

1)  imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę, 

2)  nazwę jednostki kontrolowanej,

3)  zakres przedmiotowy kontroli,

4)  czasokres przeprowadzania kontroli.

5.            O zamiarze przeprowadzenia kontroli powiadamia się w formie pisemnej dyrektora jednostki lub jego zastępcę oraz organ prowadzący jednostkę wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia kontroli.

6.            W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

7.            Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół. Jeden jego egzemplarz otrzymuje jednostka kontrolowana, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, natomiast drugi przekazywany jest do akt.

8.            Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne, które może dotyczyć nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie danych o liczbie uczniów i/lub nieprawidłowości z zakresu wykorzystania dotacji. W zależności od wyników przeprowadzonej kontroli w wystąpieniu pokontrolnym określona może zostać kwota niezbędnej dopłaty do dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Cieszyńskiego lub kwota zwrotu dotacji pobranej przez jednostkę w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem. W wystąpieniu pokontrolnym określa się również osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli uzyskane informacje wskazanie takich osób umożliwiają.

9.            Dyrektor jednostki skontrolowanej lub organ prowadzący tą jednostkę w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w ust. 7, może skierować zastrzeżenia do Starosty Cieszyńskiego.

10.        Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Starosta powiadamia jednostkę i organ prowadzący w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.


§21


1.            Wypłatę dotacji wstrzymuje się w przypadku:

1) uniemożliwienia przeprowadzania kontroli, o której mowa w § 20,

2) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wpisem do rejestru wydanych zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej,

3) stwierdzenia niezgodności danych wykazanych w sprawozdaniach, o których mowa w § 9 ust. 1, w § 14 ust. 2 oraz w § 16 ust. 1 ze stanem faktycznym, a także warunkowo w przypadku niespełnienia wymogów określonych w § 9 ust. 2, § 14 ust. 2 lub § 16 ust. 1.

 

2.            Wstrzymana dotacja jest uruchamiana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną usunięte uchybienia określone w ust. 1.


§22

 

Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja pobrana została niezależnie lub w nadmiernej wysokości to podlega ona zwrotowi w kwocie nienależnie i/lub nadmiernie pobranej, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych według trybu i zasad określonych w przepisach obowiązującej ustawy o finansach publicznych.


 

Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe

 

§23

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego.

 

§24

 

Traci moc uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XL/407/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. wraz z późniejszymi zmianami.


§25

 

Uchwala wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, za wyjątkiem § 7 ust. 2., który wchodzi w życie od dnia 01.01.2011 roku.


Załączniki

zał.1 doc, 71 kB
zał.2 doc, 53 kB
zał.3 doc, 44 kB
zał.4 doc, 58 kB
zał.5 doc, 55 kB
zał.6 doc, 29 kB

Powiadom znajomego