W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (PB-18)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Budownictwa

Treść

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania zgłoszenie PB-7zgłoszenie PB-7Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

OGÓLNY OPIS

 1. Do użytkowania obiektu zgodnie z nowym przeznaczeniem można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 2. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ nakłada w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym terminie, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji
 3. Zgłoszenie jest ważne nie dłużej niż 2 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia użytkowania obiektu zgodnie z nowym przeznaczeniem.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia.
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 3. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.
 4. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi.
 5. Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 6. Ekspertyza techniczna, wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności (oryginał).
 7. W zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
 8. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 1. Formularz elektroniczny zgłoszenia jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Poprzez pocztę tradycyjną na adres:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Wydział Budownictwa
43-400 Cieszyn
ul. Szeroka 13 / Bobrecka 29


Bezpośrednio w urzędzie w Starostwa Powiatowego, przy ul. Bobreckiej 29 / Szerokiej 13, tel. (33) 4777 348/436
Godziny pracy:
poniedziałek - środa: 7:30 - 15:30
czwartek - 8:00 - 17:00
piątek - 8:00 - 15:00

KOMUNIKAT!
 
Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, iż
od dnia 2 maja 2019 r.
ulega zmianie czas pracy Wydziału Architektury i Budownictwa.
 
Sekretariat Wydziału będzie przyjmował strony w zakresie składania wniosków oraz odbioru decyzji i innych dokumentów związanych z zakończonymi postępowaniami
w godzinach pracy Starostwa tzn.
poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 8.00 do 17.00
piątek od 8.00 do 15.00
 
Natomiast pozostali pracownicy Wydziału będą przyjmować strony
w zakresie prowadzonych postępowań
codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00

 

WYKORZYSTANIE SKRZYNKI KONTAKTOWEJ PEUP ORAZ E-FORMULARZY

 • W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym..
 • Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.
 1. Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).
 2. Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).
 3. Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).
 • Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż osobiście w urzędzie. 


OPŁATY

 1. Zgłoszenie jest wolne od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłaty skarbowej dokonuje się:
w Kasie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29 oraz opłatomacie zlokalizowanym w budynku Starostwa przy ul. Szerokiej 13
w godzinach pracy:
poniedziałek - środa: 7:30 - 15:0
czwartek - 8:00 - 16:30
piątek - 8:00 - 14:30

lub

wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek1:
ING Bank Śląski o / w Cieszynie
nr r-ku:
91 1050 1083 1000 0022 7607 6284


TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać w Wydziale Budownictwa, ul. Szeroka 13, II piętro, od poniedziałku do środy w godzinach 7:30 - 15:30, w czwartek 8:00 - 17:00, w piątek 8:00 - 15:00
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu (33) 4777 436

TRYB ODWOŁAWCZY

 1. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  • Poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  • Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
  • O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
  • Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
  • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

 

SKARGI I WNIOSKI

 • Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
 1. Poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
 2. Pisemnie pocztą tradycyjną.
 3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 • Skargi i wnioski są wolne od opłat.


PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, że:

 1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl;
2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl;
3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań tj. zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6)      Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;
7)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie;
8)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie rozpatrzenie wniosku;
9)      Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
10)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane