W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (BT-6)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Biuro Transportu i Organizacji Ruchu (BT)

Treść

1.    Opis Usługi


Zgodnie z art.10. ust. 5, ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), Starosta Cieszyński jest organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych powiatowych i gminnych, w związku z czym jest organem uprawnionym do zatwierdzania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu dla dróg publicznych powiatowych i gminnych.


Projekt organizacji ruchu przedstawia do zatwierdzenia:


1)      zarząd drogi;


2)      inwestor lub jednostka, o której mowa w § 11 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, osoba (wykonawca / projektant) realizująca zamówienie ww. jednostek.


2.    Wymagane Dokumenty


1.      wypełniony wniosek,


2.      dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu zawierające:


a)      plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;


b)      plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający:


- lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
- parametry geometrii drogi;


c)      program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;


d)     zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;


e)      opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;


f)       przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;


g)      imię i nazwisko oraz podpis projektanta.


3. opinię zarządu drogi;
4. opinię Komendanta Powiatowego Policji (dotyczy dróg powiatowych);


3.      Opłaty


            Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu nie wymaga opłat skarbowych.


 


4.    Miejsce składania dokumentów  i udzielanie informacji


Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:


a)      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).


b)      Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.


Adres korespondencyjny (dostarczenia dokumentów):


Wydział Komunikacji, Biuro ds. Zarządzania Ruchem na Drogach, ul. Bobrecka 29,  II piętro, pok. 108, tel. 4777136, fax 4777335.


W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. W przypadku nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.


5.    Sposób załatwienia i czas realizacji usługi 


Termin załatwiania sprawy - wynosi do 30 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku.


Po rozpatrzeniu kompletnego złożonego projektu Starosta Cieszyński może:


1)      zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części:


- bez zmian,
- po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;


2)  odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
3)  odrzucić projekt.


6.  Podstawy prawne


Wykaz podstaw prawnych


 
 

Uwaga:


Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:


1)   dołączenia do projektu:
     - profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
     - danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
2)   złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.


Jednostka wprowadzająca organizację ruchu jest zobowiązana do zawiadomienia organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.


Klauzula informacyjna dla Referatu Transportu


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 4777156,


adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl


2. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. prowadzenia postępowań w sprawie zatwierdzenia, odesłania w celu wprowadzenia poprawek lub odrzucenia projektu stałej, zmiennej albo czasowej organizacji ruchu na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1260 z późn. zm.).


4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.


6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.


7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie.


8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.


9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.


10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Załączniki

Wniosek doc, 45 kB
Zawiadomienie pdf, 130 kB
Wniosek pdf, 152 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane