W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (BT-6)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Biuro Transportu i Organizacji Ruchu (BT)

1.    Opis Usługi

 

Zgodnie z art.10. ust. 5, ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.), Starosta Cieszyński jest organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych powiatowych i gminnych, w związku z czym jest organem uprawnionym do zatwierdzania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu dla dróg publicznych powiatowych i gminnych.

 

Projekt organizacji ruchu przedstawia do zatwierdzenia:

 

1)      zarząd drogi;

2)      inwestor lub jednostka, o której mowa w § 11 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, osoba (wykonawca / projektant) realizująca zamówienie ww. jednostek.

2.    Wymagane Dokumenty

1.      wypełniony wniosek,

2.      dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu zawierające:

a)      plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;

b)      plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający:

- lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
- parametry geometrii drogi;

c)      program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;

d)     zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;

e)      opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

f)       przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;

g)      imię i nazwisko oraz podpis projektanta.

3. opinię zarządu drogi;
4. opinię Komendanta Powiatowego Policji (dotyczy dróg powiatowych);

3.      Opłaty

            Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu nie wymaga opłat skarbowych.

4.    Miejsce składania dokumentów  i udzielanie informacji

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a)      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

b)      Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Adres korespondencyjny (dostarczenia dokumentów):

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu, ul. Bobrecka 29, II piętro, pok.122, tel. 33 4777136.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. W przypadku nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

5.    Sposób załatwienia i czas realizacji usługi 

Sprawa załatwiana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Po rozpatrzeniu kompletnego złożonego projektu Starosta Cieszyński może:

1)      zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części:

- bez zmian,
- po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;

2)  odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
3)  odrzucić projekt.

6.  Podstawy prawne

Wykaz podstaw prawnych

 Uwaga:

Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:

1)   dołączenia do projektu:
     - profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
     - danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
2)   złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu jest zobowiązana do zawiadomienia organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Klauzula informacyjna dla Biura Transportu i Organizacji Ruchu

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 4777156,

adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. prowadzenia postępowań w sprawie zatwierdzenia, odesłania w celu wprowadzenia poprawek lub odrzucenia projektu stałej, zmiennej albo czasowej organizacji ruchu na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.1047 z późn. zm.).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Załączniki

Wniosek doc, 45 kB
Zawiadomienie pdf, 130 kB
Wniosek pdf, 152 kB

Powiadom znajomego