Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kierownictwo Starostwa

Starosta
Mieczysław Szczurek

tel. 33 47 77 100

Wicestarosta
Janina Żagan

tel. 33 47 77 100

Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Cieszynie.


Informacja o godzinach pracy poszczególnych Wydziałów i Biur znajduje się w dalszej części artykułu.

Konta bankowe

Numery kont bankowych — Bank Handlowy w Warszawie S.A.


63 1030 1087 0000 0000 8309 6128
(opłaty rejestracyjne i prawa jazdy)


Opłaty geodezyjne: 
94 1030 1087 0000 0000 8309 6055
(opłaty geodezyjne: za mapy, wypisy i wyrysy z ew. gruntów itp.)


Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
50 1030 1087 0000 0000 8309 6071
(opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i melioracyjne)

Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne oraz ZZOZ w Cieszynie.

Punkty w Gminach Wisła, Brenna, Goleszów oraz Skoczów, prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane na terenie Gminy Cieszyn, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Chybie oraz Zebrzydowice powierzone zostały organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartych konkursach ofert.

Rejestracja do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się pod nr tel. (33) 4777 239 lub elektronicznie https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/185

Ważny komunikat

Zmiana godzin urzędowania Wydziału Architektury i Budownictwa

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, iż od dnia 2 maja 2019 r. ulega zmianie czas pracy Wydziału Architektury i Budownictwa. Sekretariat Wydziału będzie przyjmował strony w zakresie składania wniosków oraz odbioru decyzji i innych dokumentów związanych z zakończonymi...

więcej o informacji: Zmiana godzin urzędowania Wydziału Architektury i Budownictwa

Tablica ogłoszeń

Publiczne obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. udzielenia Gminie Brenna pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Brenna na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące- pod korytem potoku Wschodnica oraz jego lewobrzeżnego dopływu kanalizacji sanitarnej- obręb Górki Wielkie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Bartosza Kańtoch z ENGroup działającego jako pełnomocnik Gminy Istebna, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. : Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna

Zamówienia publiczne

zamówienie na: wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

zamówienie na wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

nr sprawy ZP.272.7.2019

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 5.548.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Przebudowa drogi powiatowej nr 2608S w Dzięgielowie (od km 4+804,52 do km 5+868,43) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 2608S na odcinku ok. 5,9 km, od obrębu posesji nr 194 przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do obrębu skrzyżowania przy Zamku w Dzięgielowie”

zamówienie na Przebudowa drogi powiatowej nr 2608S w Dzięgielowie (od km 4+804,52 do km 5+868,43) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 2608S na odcinku ok. 5,9 km, od obrębu posesji nr 194 przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do obrębu skrzyżowania przy Zamku w Dzięgielowie”

nr sprawy ZP.272.8.2019

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 5.548.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: remont dróg powiatowych w 2019 roku z podziałem na etapy – Etap I

zamówienie na remont dróg powiatowych w 2019 roku z podziałem na etapy – Etap I

nr sprawy PZDP.272.5.2019

zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 5.548.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (IV piętro).

zamówienie na: wykonanie remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika

zamówienie na wykonanie remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika

nr sprawy ZP.271.1.5.2019

zamawiający Gmina Cieszyn oraz Powiat Cieszyński

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 5.548.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn – Punkt Obsługi Klientów

Uchwały Rady

uchwała nr: VI/42/19

uchwała nr VI/42/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany budżetu Powiatu

uchwała nr: VI/41/19

uchwała nr VI/41/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

uchwała nr: VI/40/19

uchwała nr VI/40/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie apelu o rewitalizację linii kolejowej nr 190 Bielsko-Biała- Goleszów - Cieszyn oraz podjęcie działań zmierzających do zwiększenia ilości bezpośrednich kursów kolejowych na liniach komunikacyjnych Powiatu Cieszyńskiego

uchwała nr: VI/39/19

uchwała nr VI/39/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie powierzenia Miastu Ustroń modernizacji odcinka drogi powiatowej ul. Cieszyńskiej w Ustroniu

uchwała nr: VI/38/19

uchwała nr VI/38/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Skoczów prac związanych z utrzymaniem czystości na chodnikach oraz utrzymaniem zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa.

uchwała nr: VI/37/19

uchwała nr VI/37/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec prac związanych z utrzymaniem czystości na chodnikach oraz wykaszaniem poboczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dębowiec.

Konsultacje społeczne

Wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Cieszyńskiego

Przewodniczący Rady Powiatu informuje, że w terminie określonym w ogłoszeniu nie wpłynęła żadna propozycja, czy uwaga dotycząca projektu uchwały. Projekt uchwały w wersji niezmienionej zostanie przedstawiony Radzie Powiatu do uchwalenia na sesji w dniu 30 kwietnia b.r.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Cieszyńskiego

Na podstawie uchwały nr XXXII/277/13 z dnia 23.04.2013r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji, Przewodniczący Rady Powiatu kieruje do konsultacji projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Cieszyńskiego. Uwagi i opinie można składać na piśmie: - listownie na adres:...

Wynik konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXXVIII/265/17 oraz uchwały nr XXXVIII/264/17 w sprawie dotowania niepbulicznych oraz publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jst

       Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, iż projekty uchwał Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXXVIII/264/17 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych...

Konsultacje społeczne projektu uchwała w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek publicznych

Ogłoszenie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na posiedzeniu w dniu 24.01.2019r., podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji projektów Uchwał Rady Powiatu Cieszyńskiego dotyczących zmiany uchwał  Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie: 1)       zmiany...

Konsultacje społeczne projektu uchwała w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek niepublicznych

Ogłoszenie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na posiedzeniu w dniu 24.01.2019r., podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji projektów Uchwał Rady Powiatu Cieszyńskiego dotyczących zmiany uchwał  Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie: 1)       zmiany...

Wynik konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2019 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, iż w/w projekt uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego został skierowany do konsultacji społecznych. Konsultacje trwały od dnia 22 listopada 2018 r. do dnia 06 grudnia 2018 r.  W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie i propozycje zmian. Uchwała nr...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij