Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kierownictwo Starostwa

Starosta
Mieczysław Szczurek

tel. 33 47 77 100

Wicestarosta
Janina Żagan

tel. 33 47 77 100

Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Cieszynie.


Informacja o godzinach pracy poszczególnych Wydziałów i Biur znajduje się w dalszej części artykułu.

Konta bankowe

Numery kont bankowych — Bank Handlowy w Warszawie S.A.


63 1030 1087 0000 0000 8309 6128
(opłaty rejestracyjne i prawa jazdy)


Opłaty geodezyjne: 
94 1030 1087 0000 0000 8309 6055
(opłaty geodezyjne: za mapy, wypisy i wyrysy z ew. gruntów itp.)


Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
50 1030 1087 0000 0000 8309 6071
(opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i melioracyjne)

Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach Wisła, Istebna, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne oraz ZZOZ w Cieszynie.

Punkty w Gminach Wisła, Istebna, Brenna, Goleszów oraz Skoczów, prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane na terenie Gminy Cieszyn, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Chybie oraz Zebrzydowice powierzone zostały organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartych konkursach ofert.

Rejestracja do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się pod nr tel. (33) 4777 239.

Tablica ogłoszeń

Ponowne zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych przez projektowane wyloty W1, W2 i W3 do rowu przy drodze 2607S w Bażanowicach oraz wykonanie urządzeń wodnych-wylot kanalizacji deszczowej na dz. 614/1, 189/2, 207/6 w Bażanowicach

Ponowne zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Mirosław Marzoll w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie Szkodliwe dla środowiska wodnego, odprowadzanych z terenu zakładu zlokalizowanego w miejscowości Kaczyce przy Stalmacha 2B

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Miasto Ustroń w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających z terenu zrekultywowanego skladowiska odpadów komunalnych przy ul. Akacjowej w Ustroniu

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek New Energy Cieszyn Sp. z o.o. w restrukturyzacji w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do cieku Bielowiec zlokalizowanym na działce 541/3 w Ogrodzonej

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2621S - ul. Długiej w Hażlachu na odcinku od lasu Brzezie w kierunku centrum Hażlacha (do istniejącego chodnika)”.

zamówienie na Wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2621S - ul. Długiej w Hażlachu na odcinku od lasu Brzezie w kierunku centrum Hażlacha (do istniejącego chodnika)”.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.272.7.2020

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena poniżej 5.350.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Przetwarzanie dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych do postaci elektronicznej

zamówienie na Przetwarzanie dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych do postaci elektronicznej

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.272.8.2020

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

cena poniżej 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Remont dróg powiatowych w 2020r. z podziałem na etapy – Etap III.

zamówienie na Remont dróg powiatowych w 2020r. z podziałem na etapy – Etap III.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy PZDP.272.4.2020

zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena poniżej 5.350.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego - parter)

zamówienie na: Dostawę monitora interaktywnego minimum 86” (cali) wraz z akcesoriami.

zamówienie na Dostawę monitora interaktywnego minimum 86” (cali) wraz z akcesoriami.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.272.6.2020

zamawiający Starostwa Powiatowego w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena poniżej 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu w Cieszynie ul. Motokrosowa „–Etap 1:-przebudowa linii sN i NN, przebudowa stacji transformatorowej, przebudowa oświetlenia ulicznego,-wykonanie zjazdu z ul. Motokrosowej wraz z renowacją rowu i budową przepustów.

zamówienie na Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu w Cieszynie ul. Motokrosowa „–Etap 1:-przebudowa linii sN i NN, przebudowa stacji transformatorowej, przebudowa oświetlenia ulicznego,-wykonanie zjazdu z ul. Motokrosowej wraz z renowacją rowu i budową przepustów.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy PT.370.03.2020

zamawiający Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena poniżej 5.350.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnejw Cieszynie ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn –biuronr 2 (sekretariat),

Uchwały Rady

uchwała nr: XVIII/169/20

uchwała nr XVIII/169/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/168/20

uchwała nr XVIII/168/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/167/20

uchwała nr XVIII/167/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 4237

uchwała nr: XVIII/166/20

uchwała nr XVIII/166/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę powiatową.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/165/20

uchwała nr XVIII/165/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2019 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/164/20

uchwała nr XVIII/164/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok

Status uchwały Obowiązująca

Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, a także zwalniania od obowiązku realizowania takich zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

OGŁOSZENIE   Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na posiedzeniu w dniu 28 maja  br., podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, a także...

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/129/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/129/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Zawiadomienie o ogłoszonych przez Zarząd...

Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na podstawie Uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, skierował do konsultacji projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy...

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/129/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na podstawie Uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji , skierował do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/129/08 z...

Wynik konsultacji dotyczących uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, że ww. projekt uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego został skierowany do konsultacji społecznych zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Termin konsultacji trwał od 7 lutego...

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne

OGŁOSZENIE   Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2020r. podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij