Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kierownictwo Starostwa

Starosta
Mieczysław Szczurek

tel. 33 47 77 100

Wicestarosta
Janina Żagan

tel. 33 47 77 100

Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Cieszynie.


Informacja o godzinach pracy poszczególnych Wydziałów i Biur znajduje się w dalszej części artykułu.

Konta bankowe

Numery kont bankowych — Bank Handlowy w Warszawie S.A.


63 1030 1087 0000 0000 8309 6128
(opłaty rejestracyjne i prawa jazdy)


Opłaty geodezyjne: 
94 1030 1087 0000 0000 8309 6055
(opłaty geodezyjne: za mapy, wypisy i wyrysy z ew. gruntów itp.)


Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
50 1030 1087 0000 0000 8309 6071
(opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i melioracyjne)

Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach Wisła, Istebna, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne oraz ZZOZ w Cieszynie.

Punkty w Gminach Wisła, Istebna, Brenna, Goleszów oraz Skoczów, prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane na terenie Gminy Cieszyn, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Chybie oraz Zebrzydowice powierzone zostały organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartych konkursach ofert.Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wygaszenie decyzji oraz korzystanie z wód w ramach usług wodnych poprzez odprowadzenie do cieku Podłęczanka wód opadowych lub roztopowych na dz. 657/6,659/1,666 położonych w Goleszowie

Obwieszczenie o wszczęciu postęp. administr. na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące pod dnem rzeki Wisła lini elektroenergetycznej, rozbiórkę napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacji elektrycznych nad robotami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Wykonanie prac remontowo-budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w pracowniach nr 4 i 47 Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, przy ul. Frysztackiej 48, w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”

zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacji elektrycznych nad robotami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Wykonanie prac remontowo-budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w pracowniach nr 4 i 47 Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, przy ul. Frysztackiej 48, w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WI.7011.16.3.2020

zamawiający Starostwo Powiatowego w Cieszynie

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj zamówienia Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Dostawa maseczek ochronnych oraz rękawiczek medycznych jednorazowych dla Pieczy Rodzinnej oraz Pieczy Instytucjonalnej Powiatu Cieszyńskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Projektu pt. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

zamówienie na Dostawa maseczek ochronnych oraz rękawiczek medycznych jednorazowych dla Pieczy Rodzinnej oraz Pieczy Instytucjonalnej Powiatu Cieszyńskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Projektu pt. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.042.2.4.2020

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj zamówienia Dostawy

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Elektronicznie na adres: projekt@powiat.cieszyn.pl lub w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29

zamówienie na: Wykonanie robót remontowo-budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w pracowniach nr 4 i 47 Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, przy ul. Frysztackiej 48, w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”

zamówienie na Wykonanie robót remontowo-budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w pracowniach nr 4 i 47 Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, przy ul. Frysztackiej 48, w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.272.13.2020

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena poniżej 5.350.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Dostawa wyposażenia miejsc kwarantanny i izolacji dla Pieczy Rodzinnej oraz Pieczy Instytucjonalnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Projektu pt. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

zamówienie na Dostawa wyposażenia miejsc kwarantanny i izolacji dla Pieczy Rodzinnej oraz Pieczy Instytucjonalnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Projektu pt. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.042.2.3.2020

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj zamówienia Dostawy

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Elektronicznie na adres: projekt@powiat.cieszyn.pl lub w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29

zamówienie na: Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z budynku Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie przy ul. Wojska Polskiego 3

zamówienie na Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z budynku Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie przy ul. Wojska Polskiego 3

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WI.7011.6.10.2020

zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Uchwały Rady

uchwała nr: XIX/175/20

uchwała nr XIX/175/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skoczów

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/174/20

uchwała nr XIX/174/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/173/20

uchwała nr XIX/173/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/172/20

uchwała nr XIX/172/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/168/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Cieszyńskiego

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 5023

uchwała nr: XIX/171/20

uchwała nr XIX/171/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie określenia jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów, źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/170/20

uchwała nr XIX/170/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, a także zwalniania od obowiązku realizowania takich zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 5022

Konsultacje społeczne

Wyniki konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI   Wyniki konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne.   Zawiadomienie o ogłoszonych przez Zarząd Powiatu...

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, a także zwalniania od obowiązku realizowania takich zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

OGŁOSZENIE   Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na posiedzeniu w dniu 28 maja  br., podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, a także...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij