Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kierownictwo Starostwa

Starosta
Mieczysław Szczurek

tel. 33 47 77 100

Wicestarosta
Janina Żagan

tel. 33 47 77 100

Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Cieszynie.


Informacja o godzinach pracy poszczególnych Wydziałów i Biur znajduje się w dalszej części artykułu.

Konta bankowe

Numery kont bankowych — Bank Handlowy w Warszawie S.A.


63 1030 1087 0000 0000 8309 6128
(opłaty rejestracyjne i prawa jazdy)


Opłaty geodezyjne: 
94 1030 1087 0000 0000 8309 6055
(opłaty geodezyjne: za mapy, wypisy i wyrysy z ew. gruntów itp.)


Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
50 1030 1087 0000 0000 8309 6071
(opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i melioracyjne)

Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne oraz ZZOZ w Cieszynie.

Punkty w Gminach Wisła, Brenna, Goleszów oraz Skoczów, prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane na terenie Gminy Cieszyn, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Chybie oraz Zebrzydowice powierzone zostały organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartych konkursach ofert.

Rejestracja do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się pod nr tel. (33) 4777 239 lub elektronicznie https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/185

Tablica ogłoszeń

Informacja o założeniu powiatowej bazy GESUT- gmina Zebrzydowice

Cieszyn, dnia 29 lipca 2019 r.     INFORMACJA   Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wymiana elementów systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku A i B Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu oraz w budynkach Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie

zamówienie na Wymiana elementów systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku A i B Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu oraz w budynkach Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie

nr sprawy ZP.272.15.2019

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

cena poniżej 221.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg – robót związanych z oznakowaniem poziomym cienkowarstwowym akrylowym przejść dla pieszych oraz dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2019r. z podziałem na części.

zamówienie na Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg – robót związanych z oznakowaniem poziomym cienkowarstwowym akrylowym przejść dla pieszych oraz dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2019r. z podziałem na części.

nr sprawy PZDP.272.6.2019

zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 5.548.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (IV piętro).

zamówienie na: Malowanie sali nr 9 w budynku szkoły I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie

zamówienie na Malowanie sali nr 9 w budynku szkoły I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie

zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Dostawa serwera i macierzy dyskowej wraz z wdrożeniem, komputerów poleasingowych lub nowych oraz oprogramowań i licencji.

zamówienie na Dostawa serwera i macierzy dyskowej wraz z wdrożeniem, komputerów poleasingowych lub nowych oraz oprogramowań i licencji.

nr sprawy ZP.272.18.2019

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

cena poniżej 221.000

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

Uchwały Rady

uchwała nr: X/68/19

uchwała nr X/68/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

uchwała nr: X/67/19

uchwała nr X/67/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 2614 S Skoczów-Kisielów-Ogrodzona, ul. Mickiewicza i ul. Górny Bór w Skoczowie kategorii powiatowej celem zaliczenia jej przez właściwy organ do kategorii dróg gminnych

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 6240 z dnia

uchwała nr: X/66/19

uchwała nr X/66/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszynie, obr. 45 oznaczonej jako dz. 97/11 o pow.1376 ha, objętej księgą wieczystą BB1C/00051936/0

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/65/19

uchwała nr X/65/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie wyrażenia woli przekazania nieruchomości położonej w Cieszynie, obr. 45, oznaczonej jako dz. 97/4 o pow. 0,3819 ha

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/64/19

uchwała nr X/64/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie wyrażenia woli przekazania części nieruchomości położonej w Cieszynie, obr. 45, oznaczonej jako dz.97/14 o pow. 5.8351 ha;

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/63/19

uchwała nr X/63/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie ustalenia ceremoniału sztandaru Powiatu Cieszyńskiego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 6239 z dnia

Konsultacje społeczne

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie ustalenia ceremoniału sztandaru Powiatu Cieszyńskiego

  WYNIKI KONSULTACJI   projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie ustalenia ceremoniału sztandaru Powiatu Cieszyńskiego     Zawiadomienie o ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia...

Wynik konsultacji dotyczących uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/7/18 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2019 roku

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, iż w/w projekt uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego został skierowany do konsultacji zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Termin konsultacji trwał od dnia 2 sierpnia...

Wynik konsultacji dotyczących uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, iż w/w projekt uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego został skierowany do konsultacji zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Termin konsultacji trwał od dnia 26 lipca...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/266/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Ogłoszenie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na posiedzeniu w dniu 22.08.2019r., podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji projektów Uchwał Rady Powiatu Cieszyńskiego dotyczących zmiany uchwał  Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/266/09 Rady Powiatu...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/266/05 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których taki wymiar nie został określony w ustawie - Karcie Nauczyciela.

OGŁOSZENIE   Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na posiedzeniu w dniu 08 sierpnia 2018  br., skierował do konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/266/05 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie...

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały nr II/17/18 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2019 roku

OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, iż na podstawie uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, kieruje do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij