Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kierownictwo Starostwa

Starosta
Mieczysław Szczurek

tel. 33 47 77 100

Wicestarosta
Janina Żagan

tel. 33 47 77 100

Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Cieszynie.


Informacja o godzinach pracy poszczególnych Wydziałów i Biur znajduje się w dalszej części artykułu.

Konta bankowe

Numery kont bankowych — Bank Handlowy w Warszawie S.A.


63 1030 1087 0000 0000 8309 6128
(opłaty rejestracyjne i prawa jazdy)


Opłaty geodezyjne: 
94 1030 1087 0000 0000 8309 6055
(opłaty geodezyjne: za mapy, wypisy i wyrysy z ew. gruntów itp.)


Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
50 1030 1087 0000 0000 8309 6071
(opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i melioracyjne)

Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne oraz ZZOZ w Cieszynie.

Punkty w Gminach Wisła, Brenna, Goleszów oraz Skoczów, prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane na terenie Gminy Cieszyn, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Chybie oraz Zebrzydowice powierzone zostały organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartych konkursach ofert.

Rejestracja do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się pod nr tel. (33) 4777 239 lub elektronicznie https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/185

Tablica ogłoszeń

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Termomodernizację Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych.

zamówienie na Termomodernizację Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych.

nr sprawy ZP.272.14.2019

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 5.548.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas rzeczowej realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2608S w Dzięgielowie (od km 4+804,52 do km 5+868,43) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 2608S na odcinku ok. 5,9 km, od obrębu posesji nr 194 przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do obrębu skrzyżowania przy Zamku w Dzięgielowie” - II

zamówienie na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas rzeczowej realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2608S w Dzięgielowie (od km 4+804,52 do km 5+868,43) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 2608S na odcinku ok. 5,9 km, od obrębu posesji nr 194 przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do obrębu skrzyżowania przy Zamku w Dzięgielowie” - II

nr sprawy PZDP.20/2019

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas rzeczowej realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2608S w Dzięgielowie (od km 4+804,52 do km 5+868,43) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 2608S na odcinku ok. 5,9 km, od obrębu posesji nr 194 przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do obrębu skrzyżowania przy Zamku w Dzięgielowie”

zamówienie na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas rzeczowej realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2608S w Dzięgielowie (od km 4+804,52 do km 5+868,43) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 2608S na odcinku ok. 5,9 km, od obrębu posesji nr 194 przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do obrębu skrzyżowania przy Zamku w Dzięgielowie”

nr sprawy PZDP.19/2019

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisłą w Ochabach w ciągu drogi powiatowej nr 2619 S wraz z budową obiektu tymczasowego"

zamówienie na Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisłą w Ochabach w ciągu drogi powiatowej nr 2619 S wraz z budową obiektu tymczasowego"

nr sprawy PZDP.18/2019

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Podprogowy

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

Uchwały Rady

uchwała nr: VIII/51/19

uchwała nr VIII/51/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Cieszyn realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie na odcinku od ul. Frysztackiej do ul. Św. Jerzego”

uchwała nr: VIII/50/19

uchwała nr VIII/50/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

uchwała nr: VIII/49/19

uchwała nr VIII/49/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany budżetu Powiatu

uchwała nr: VIII/48/19

uchwała nr VIII/48/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Międzyświeciu, gm. Skoczów, oznaczonej jako dz. 172/3 o pow. 0,9536 ha, objętej KW BB1C/00066946/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

uchwała nr: VIII/47/19

uchwała nr VIII/47/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Bażanowicach, gm. Goleszów, oznaczonej jako dz. 236/1 o pow. 4,6009 ha oraz dz. 234/4 o pow. 0,2039 ha, objętej KW BB1C/00073830/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie

uchwała nr: VIII/46/19

uchwała nr VIII/46/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XL/292/18 z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie powierzenia Miastu Ustroń oprojektowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej"

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, iż na podstawie uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, kieruje do konsultacji projekt Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany...

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia od dnia 01.09.2019 r. planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu cieszyńskiego

OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia br., podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie ustalenia od dnia 1 września 2019 roku planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i...

Wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Cieszyńskiego

Przewodniczący Rady Powiatu informuje, że w terminie określonym w ogłoszeniu nie wpłynęła żadna propozycja, czy uwaga dotycząca projektu uchwały. Projekt uchwały w wersji niezmienionej zostanie przedstawiony Radzie Powiatu do uchwalenia na sesji w dniu 30 kwietnia b.r.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Cieszyńskiego

Na podstawie uchwały nr XXXII/277/13 z dnia 23.04.2013r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji, Przewodniczący Rady Powiatu kieruje do konsultacji projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Cieszyńskiego. Uwagi i opinie można składać na piśmie: - listownie na adres:...

Wynik konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXXVIII/265/17 oraz uchwały nr XXXVIII/264/17 w sprawie dotowania niepbulicznych oraz publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jst

       Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, iż projekty uchwał Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXXVIII/264/17 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych...

Konsultacje społeczne projektu uchwała w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek publicznych

Ogłoszenie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na posiedzeniu w dniu 24.01.2019r., podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji projektów Uchwał Rady Powiatu Cieszyńskiego dotyczących zmiany uchwał  Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie: 1)       zmiany...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij