Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kierownictwo Starostwa

Starosta
Mieczysław Szczurek

tel. 33 47 77 100

Wicestarosta
Janina Żagan

tel. 33 47 77 100

Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Cieszynie.


Informacja o godzinach pracy poszczególnych Wydziałów i Biur znajduje się w dalszej części artykułu.

Konta bankowe

Numery kont bankowych — Bank Handlowy w Warszawie S.A.


63 1030 1087 0000 0000 8309 6128
(opłaty rejestracyjne i prawa jazdy)


Opłaty geodezyjne: 
94 1030 1087 0000 0000 8309 6055
(opłaty geodezyjne: za mapy, wypisy i wyrysy z ew. gruntów itp.)


Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
50 1030 1087 0000 0000 8309 6071
(opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i melioracyjne)

Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach Wisła, Istebna, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne oraz ZZOZ w Cieszynie.

Punkty w Gminach Wisła, Istebna, Brenna, Goleszów oraz Skoczów, prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane na terenie Gminy Cieszyn, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Chybie oraz Zebrzydowice powierzone zostały organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartych konkursach ofert.Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie o wszczęciu postęp. administr. na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące pod dnem rzeki Wisła lini elektroenergetycznej, rozbiórkę napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wybór banku w celu wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Cieszyńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w okresie listopad 2020 – grudzień 2021 (z możliwością skorzystania z prawa opcji do 31 grudnia 2022)

zamówienie na Wybór banku w celu wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Cieszyńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w okresie listopad 2020 – grudzień 2021 (z możliwością skorzystania z prawa opcji do 31 grudnia 2022)

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.042.17.2020

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

cena poniżej 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Usługę najmu 2 opłatomatów (z opcją uruchomienia dodatkowego 3 opłatomatu) które zostaną zainstalowane w siedzibach Starostwa Powiatowego w Cieszynie w celu obsługi płatności.

zamówienie na Usługę najmu 2 opłatomatów (z opcją uruchomienia dodatkowego 3 opłatomatu) które zostaną zainstalowane w siedzibach Starostwa Powiatowego w Cieszynie w celu obsługi płatności.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.272.18.2020

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

cena poniżej 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Dostawę, montaż wraz z uruchomieniem sprzętu i mebli gastronomicznych oraz dostawę akcesoriów gastronomicznych dla 3 szkół objętych projektem pn. „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

zamówienie na Dostawę, montaż wraz z uruchomieniem sprzętu i mebli gastronomicznych oraz dostawę akcesoriów gastronomicznych dla 3 szkół objętych projektem pn. „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.272.15.2020

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena poniżej 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Remont i przebudowa pomieszczeń parteru internatu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle przy ul. Władysława Reymonta 2, na potrzeby przeniesienia placówki Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie – Domu Dziecka w Międzyświeciu – Zespołu Mieszkań w Zebrzydowicach, ul. Kochanowskiego 54

zamówienie na Remont i przebudowa pomieszczeń parteru internatu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle przy ul. Władysława Reymonta 2, na potrzeby przeniesienia placówki Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie – Domu Dziecka w Międzyświeciu – Zespołu Mieszkań w Zebrzydowicach, ul. Kochanowskiego 54

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.272.16.2020

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena poniżej 5.350.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszych przy drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie na terenie Powiatu Cieszyńskiego w sezonie zimowym 2020/2021 oraz 2021/2022 z podziałem na zadania.

zamówienie na Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszych przy drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie na terenie Powiatu Cieszyńskiego w sezonie zimowym 2020/2021 oraz 2021/2022 z podziałem na zadania.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy PZDP.272.5.2020

zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

cena powyżej 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert skrytka ePUAP: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - Adres ESP (skrytki ePUAP): /pzdpciesz/SkrytkaESP

Uchwały Rady

uchwała nr: XX/188/20

uchwała nr XX/188/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr III/19/18 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/187/20

uchwała nr XX/187/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr III/18/18 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Cieszyńskiego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/186/20

uchwała nr XX/186/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor nr BR.152.1.2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/185/20

uchwała nr XX/185/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie nadania statutu Domu Dziecka w Wiśle

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 6228

uchwała nr: XX/184/20

uchwała nr XX/184/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie nadania statutu Domu Dziecka w Dzięgielowie

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 6227

uchwała nr: XX/183/20

uchwała nr XX/183/20

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie nadania statutu Domu Dziecka w Cieszynie

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 6226

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie w sprawie wyników konsultacji społecznych dotyczących Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, a także zwalniania od obowiązku realizowania takich zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

Ogłoszenie  w sprawie wyniku konsultacji społecznych dotyczących Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, a także zwalniania od obowiązku realizowania takich zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych...

Wyniki konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI   Wyniki konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne.   Zawiadomienie o ogłoszonych przez Zarząd Powiatu...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij