W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

1.      Opis usługi:

 

Wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klasy I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, przeznaczonych na cele nierolnicze - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.

 

W decyzji określa się obowiązki związane z wyłączeniem.

 

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. W razie zbycia gruntów, co do których wydano decyzję a nie wyłączonych jeszcze z produkcji, obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych ciąży na nabywcy, który wyłączył grunt z produkcji, a w razie zbycia gruntów wyłączonych z produkcji, obowiązek uiszczania opłat rocznych przechodzi na nabywcę. W obu przypadkach zbywający jest obowiązany uprzedzić nabywcę o tym obowiązku.

 

Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego:

 

- do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,
- do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

 

2.   Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, złożony w jednym egzemplarzu (załącznik 1 do karty usług WS.R-1), wraz z załącznikami:

 

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (załącznik 2 do karty usług WS.R-1), w przypadku gdy inwestorem jest osoba nie będąca właścicielem nieruchomości, dodatkowo pisemna zgoda właściciela na dysponowanie tą nieruchomością na cele wyłączenia.

 

2) Oświadczenie o wartości rynkowej gruntu (załącznik nr 3 do karty usług WS.R-1) - w przypadku decyzji naliczeniowej.

 

3) Wniosek oraz oświadczenia powinny być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na której planowana jest inwestycja lub przez pełnomocnika z dołączonym pełnomocnictwem oraz oryginalnym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej z tego tytułu. W przypadku gdy inwestorem jest jedna z osób będących współwłaścicielami nieruchomości objętej wnioskiem, do wniosku należy dołączyć pisemne zgody współwłaścicieli na dysponowanie tą nieruchomością na cele wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej.

 

4) 3 egz. projektu zagospodarowania terenu nieruchomości objętych wnioskiem, z zaznaczonym graficznie kolorowym, wyraźnym obrysem powierzchni niezbędnej do wyłączenia oraz liczbowym zbilansowaniem tej powierzchni - z rozbiciem na działki i klasy gruntów, sporządzonym na kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, podpisanym przez wykonawcę projektu.

 

5) W przypadku braku Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z klauzulą ostateczności, potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

2. Opłaty: - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111):

 

1) wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej zwolnione jest z opłaty skarbowej,

 

2) w przypadku załączenia do wniosku pełnomocnictwa należy dołączyć oryginał dowodu opłaty skarbowej. Opłata wynosi 17,00 zł i winna być zapłacona w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie: PKO Bank Polski O/Cieszyn nr 94 1020 2313 0000 3002 1123 4970;

 

3. Miejsce składania dokumentów - Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie
przy ul. Bobreckiej 29, ul. Szerokiej 13 lub pocztą.

 

4. Kto udziela informacji - Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Szeroka 13, pok. 393, Monika Trzaskalik, Izabela Lose-Rybaczuk, nr tel. (33) 4777427.

 

5. Czas realizacji usługi - Bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później
niż w ciągu 2 miesięcy.

 

6. Sposób odbioru - Odbiór osobisty bądź przesłanie decyzji na adres strony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

7. Podstawy prawne - art. 11 w związku z art. 5, art. 12, art. 12a ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 z późn. zm.).

 

8. Tryb odwoławczy - Od decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

9. Wzory wniosków, formularzy załączników itp. - wniosek o wydanie decyzji zezwalającej
na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej według wzoru ustalonego przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, oświadczenie o wartości rynkowej gruntu.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, iż:

1.       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel. (33) 477 71 56, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl;

2.       w Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. (33) 477 72 26, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl;

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania określonego przepisami prawa, tj. prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wyłączenia gruntów
z produkcji rolniczej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

4.       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;

5.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

7.       posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;

8.       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie;

9.       podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora danych i znajduje umocowanie w przepisach z zakresu procedury administracyjnej; podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne i może zostać wykorzystane w celach kontaktowych przy załatwianiu sprawy;

10.   Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego