W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego uprawniającej do amatorskiego połowu ryb (WS.R-3)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Usługa Nr WS.R-3

WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ LUB KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO UPRAWNIAJĄCEJ DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

1.Opis usługi – Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego uprawniającej do amatorskiego połowu ryb.

Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 7a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. Kartę wędkarką wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat, natomiast kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.

2.  Wymagane dokumenty – wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego wraz z załącznikami:

1) zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną,

2) aktualne zdjęcie w 1 egzemplarzu (nie większe niż 35 x 45 mm).

3.   Opłaty – Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1559 z późn. zm.):

1) za wydanie karty wędkarskiej 10,00 zł – opłatę należy uiścić w opłatomacie znajdującym się w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13, bądź na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Cieszynie: VeloBank S.A. Nr: 37 1560 0013 2015 1834 3000 0005.

4.  Miejsce składania dokumentów – Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, ul. Szerokiej 13 lub pocztą.

5.Kto udziela informacji – Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Szeroka 13, pok. 393, Monika Trzaskalik, Izabela Lose-Rybaczuk, nr tel. (33) 4777427.

6.  Czas realizacji usługi – Na bieżąco.

7.Sposób odbioru – Odbiór osobisty po przedłożeniu oryginału pokwitowania dokonania opłaty skarbowej.

8.  Podstawy prawne – art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U z 2022 r. poz. 883), § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1559 z późn. zm.).

9.  Tryb odwoławczy – Po spełnieniu określonych warunków karta wędkarska jest wydawana.

10.Wzory wniosków, formularzy załączników itp. – Wzór wniosku o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.


Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel. (33) 477 71 56, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl;
2) w Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. (33) 477 72 26, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania określonego przepisami prawa, tj. wydania karty wędkarskiej do amatorskiego połowu ryb wędką lub karty łowiectwa podwodnego do amatorskiego połowu ryb kuszą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora danych i znajduje umocowanie w przepisach z zakresu procedury administracyjnej. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia; podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne i może zostać wykorzystane w celach kontaktowych przy załatwianiu sprawy;
10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego