W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie


Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 44/ 09

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia 27 listopada 2009 r.


w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą „tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

 

Na podstawie § 33 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie


zarządzam, co następuje:


§ 1

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się  procedurę postępowania z korespondencją  dokumentami oznaczonymi klauzulą „tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, która uwzględnia uregulowania prawne określone w dziale VII  Tajemnica Skarbowa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).


§ 2

1.      Korespondencja zawierająca tajemnicę skarbową wpływająca lub wypływająca ze Starostwa powinna mieć postać przesyłki poleconej, opakowanej w dwóch nieprzeźroczystych kopertach, na których umieszcza się:

1)     na kopercie wewnętrznej:

a)     klauzulę „tajemnica skarbowa" i ewentualnie oznaczenia sprawy, np. numer,

b)     imienne określenie adresata;

2)     na kopercie zewnętrznej:

a)     nazwę jednostki organizacyjnej adresata,

b)     adres siedziby adresata,

c)      nazwę nadawcy.

2.      Dokumenty (pisma) zawierające informacje o charakterze tajemnicy skarbowej oznaczone są klauzulą „tajemnica skarbowa" u góry dokumentu (pisma).


§ 3

1.      Pracownicy Kancelarii Ogólnej Starostwa przyjmują, rejestrują, wysyłają bądź przekazują korespondencję zawierającą tajemnicę skarbową.

2.      Pracownik Kancelarii Ogólnej Starostwa, który po otwarciu koperty stwierdzi, że znajduje się w niej druga koperta oznaczona klauzulą „tajemnica skarbowa", nie otwierając jej przekazuje Sekretarzowi Powiatu celem dekretacji zgodnie z właściwością do załatwienia. Następnie Sekretarz Powiatu przekazuje zadekretowaną korespondencję bezpośrednio pracownikom, którzy wprowadzają ją do Systemu Obiegu Dokumentów (SOD), wpisując krótką treść. Pism oznaczonych klauzulą „tajemnica skarbowa" nie skanuje się.

3.      Zadekretowaną i wprowadzoną do SOD-u korespondencję oznaczoną klauzulą „tajemnica skarbowa" odbierają tylko osoby, które złożyły przyrzeczenie, o którym mowa w § 5.


§ 4

1.      Dokumenty oznaczone klauzulą „tajemnica skarbowa" przechowuje się na stanowiskach pracy w pomieszczeniach biurowych, zabezpieczonych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone", tzn. w meblach biurowych wyposażonych w zamki patentowe i zamykane na klucz - chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

2.      Dokumenty oznaczone klauzulą „tajemnica skarbowa" powinny być przechowywane odrębnie od innych dokumentów, chyba że charakter sprawy wymaga by stanowiły one integralną całość z innymi dokumentami.


§ 5

1.      Dostęp do dokumentów oznaczonych klauzulą „tajemnica skarbowa" w Starostwie mogą mieć tylko osoby, które złożyły na piśmie przyrzeczenie o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej. Przyrzeczenia przechowywane są w aktach osobowych pracowników.

2.      Treść przyrzeczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i jest zgodna z art. 294 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r.  nr 8 poz. 60 z późn. zm.).

3.      Zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia.


§ 6

1.      Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów, Kierowników Referatów i Biur do wyznaczenia pracowników, których stanowiska łączą się z dostępem do dokumentów oznaczonych klauzulą „tajemnica skarbowa" oraz stałego monitorowania tej kwestii.

2.      Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, Naczelników Wydziałów, Kierowników Referatów i Biur oraz pracowników, o których mowa w ust. 1 zobowiązuje się do złożenia na piśmie przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej i jego złożenia w Wydziale Organizacyjnym - w kadrach, celem dołączenia do akt osobowych.


§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów i Biur Starostwa Powiatowego w Cieszynie.


§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
S T A R O S T A

 

  Czesław Gluza


Załączniki

Powiadom znajomego