W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-2)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Budownictwa

Treść

Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Wypełniony formularz zgłoszenia.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Mapę zasadniczą z naniesioną lokalizacją, szkice, rysunki zamierzenia budowlanego, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
 • W przypadku zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7,0m3 - przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz przyłączy energetycznych wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych cieplnych i telekomunikacyjnych należy złożyć:
 1. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym (dotyczy ww. instalacji zbiornikowej na gaz płynny),
 2. projekt zagospodarowania działki budowlanej lub terenu uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (dotyczy ww. instalacji zbiornikowej na gaz płynny).
 • Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  Do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW
 1. Formularz elektroniczny zgłoszenia jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
Poprzez pocztę tradycyjną na adres:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Wydział Budownictwa
43-400 Cieszyn
ul. Szeroka 13 / Bobrecka 29
lub

Bezpośrednio w urzędzie Starostwa Powiatowego, przy ul. Bobreckiej 29/ Szerokiej 13 ,
tel. (33) 4777 348 /436

Godziny pracy:
poniedziałek - środa: 7:30 - 15:30
czwartek - 8:00 - 17:00
piątek - 8:00 - 15:00
 

KOMUNIKAT!

 Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, iż

od dnia 2 maja 2019 r.

ulega zmianie czas pracy Wydziału Architektury i Budownictwa.

 

Sekretariat Wydziału będzie przyjmował strony w zakresie składania wniosków oraz odbioru decyzji i innych dokumentów związanych z zakończonymi postępowaniami
w godzinach pracy Starostwa tzn.

poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 8.00 do 17.00

piątek od 8.00 do 15.00

 

Natomiast pozostali pracownicy Wydziału będą przyjmować strony
w zakresie prowadzonych postępowań

codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00


WYKORZYSTANIE SKRZYNKI KONTAKTOWEJ PEUP ORAZ E-FORMULARZY
 • W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.
 • Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną:
 1. Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).
 2. Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).
 3. Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).
 • Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż osobiście w urzędzie. 

OPŁATY

Zgłoszenie jest wolne od opłat.
 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Opłaty skarbowej dokonuje się:
w Kasie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29 oraz w opłatomacie zlokalizowanym w budynku przy ul. Szerokiej 13
w godzinach pracy:
poniedziałek - środa: 7:30 - 15:00
czwartek - 8:00 - 16:30
piątek - 8:00 - 14:30
lub
wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1:
ING Bank Śląski o / w Cieszynie
nr r-ku:
91 1050 1083 1000 0022 7607 6284

 
TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 • Zgłoszenie jest ważne nie dłużej niż 3 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia budowy lub wykonywania robót.
 • W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ nakłada w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym terminie, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
  Nałożenie obowiązku, o którym mowa powyżej, przerywa bieg terminu 21 dni na wniesienie przez organ sprzeciwu.
 • Organ wnosi sprzeciw również w przypadku jeżeli:
 1. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 2. budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy,
 3. zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
 • Organ przyjmujący zgłoszenie, może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych lub określonego obiektu objętego obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
  • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY
 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

  Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać w sekretariacie Wydziału Budownictwa, ul. Szeroka 13, II piętro, pok. 330 od poniedziałku do środy w godzinach 7:30 - 15:30, w czwartek 8:00 - 17:00, w piątek 8:00 - 15:00
       2. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu (33) 4777 436


TRYB ODWOŁAWCZY

 1. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.
 
SKARGI I WNIOSKI
 • Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
 1. Poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
 2. Pisemnie pocztą tradycyjną.
 3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 • Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl
3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań tj.   zgłoszenia: wykonania robót budowlanych, budowy i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów budowlanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6)      Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;
7)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie;
8)      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora i znajduje umocowanie w przepisach z zakresu procedury administracyjnej;
9)      Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
10)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane