W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych


Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  WO.120.20.2012

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z dnia 4 maja 2012 r.

 

 

w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia

oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych


Na podstawie art. 2a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172) i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia   z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 289 poz. 1699) oraz § 35 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie

zarządzam, co następuje:


§ 1

Akty prawne i inne dokumenty podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego należy sporządzać w formacie XML, przy użyciu dedykowanego Edytora Aktów Prawnych XML.


 § 2

Załączniki do aktów podlegających ogłoszeniu mogą być sporządzane w następujący sposób:

1)     jako załączniki utworzone bezpośrednio w dedykowanym Edytorze Aktów Prawnych XML;

2)     jako załączniki binarne w formacie A4, w wizualizacji pionowej, z zachowaniem zasad dotyczących formatowania tekstu i nagłówka załącznika według następujących zasad:

a)    margines górny musi być ustawiony na co najmniej 25 mm,

b)   margines dolny musi być ustawiony na 17,5 mm,

c)    marginesy boczne muszą być ustawione na 18 mm,

d)   w nagłówku i stopce załącznika nie można umieszczać żadnych informacji
w szczególności numerów stron, ponieważ wówczas nie będą się zgadzały
z numerami stron publikowanej pozycji w dzienniku urzędowym,

e)    należy zastosować czcionkę Times New Roman 11 pkt,

f)     w prawym górnym rogu pierwszej strony załącznika należy zamieścić standardową informację o numerze załącznika, formie prawnej, numerze aktu, organie wydającym oraz dacie aktu;

3)     przykład poprawnie sformatowanego załącznika binarnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Dopuszcza się aby załączniki do uchwały budżetowej oraz sprawozdania z wykonania budżetu były przekazywane do publikacji maksymalnie w formacie A3 w orientacji pionowej (czyli zastosowanie orientacji poziomej dla A4) - co dotyczy zarówno załączników binarnych, jak i tworzonych bezpośrednio w dedykowanym edytorze, o którym mowa w § 1.


§ 4

1.    Wszystkie akty prawne przeznaczone do publikacji muszą zostać opatrzone podpisem elektronicznym, który musi być tożsamy z wizualizacją tego podpisu, tzn. jeżeli pod dokumentem widnieje podpis Przewodniczącego Rady Powiatu, dokument taki musi zostać opatrzony podpisem elektronicznym Przewodniczącego Rady Powiatu.

2.    W przypadku, kiedy dokument jest podpisywany przez więcej osób (dotyczy to szczególnie porozumień) podpis elektroniczny składają wszystkie osoby wymienione pod treścią porozumienia. Osoby podpisujące dokument jako pierwsze, dokonują tego podpisu bez podawania daty i numeru aktu. Datę i numer aktu nadaje osoba, która jako ostatnia dokonuje podpisu na dokumencie.


§ 5

Akty prawne do ogłoszenia wysyłają:

1)     Biuro Rady - uchwały podjęte przez Radę Powiatu Cieszyńskiego, co do których istnieje wymóg publikacji,

2)     Wydział Organizacyjny - porozumienia i inne akty, co do których istnieje wymóg publikacji.


§ 6

Od 1 września 2012 r. wszystkie uchwały Rady Powiatu wraz z załącznikami należy sporządzać według zasad określonych w § 1 i § 2 pkt 1.


§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy.


§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

Powiadom znajomego