W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów, źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia

Uchwała Nr         /10

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia     października 2010 r.

 

w sprawie określenia jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów, źródeł  tych dochodów oraz ich przeznaczenia

Na podstawie:

- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.),

- art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

 

Rada Powiatu Cieszyńskiego

uchwala:

 

§ 1

 

1. Jednostki oświatowe wymienione w załączniku nr 1 do uchwały, utworzą rachunek dochodów, pochodzących z następujących źródeł dochodów:

1) czynsze za wynajem mieszkań, sal lekcyjnych, sal gimnastycznych i innych pomieszczeń (powierzchni),

2) wpływy z dzierżawy pomieszczeń i powierzchni,

3) opłaty za miejsca noclegowe,

4) opłaty za wyżywienie,

5) wpływy ze sprzedaży, wypożyczenia, likwidacji sprzętów i urządzeń wchodzących w skład wyposażenia jednostki,

6) opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji i innych druków oraz inne usługi biurowe,

7) opłaty za kursy, egzaminy eksternistyczne itp,

8) wpływy z prowizji, w tym z tyt. ubezpieczeń,

9) wpływy ze zbiórek surowców wtórnych,

10) wpływy za organizowanie bankietów, imprez okolicznościowych,

11) kary umowne i odsetki od nieterminowo regulowanych należności,

12) odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

13) wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych,

14)wpływy uzyskane z usług krawieckich oraz ze sprzedaży wyrobów krawieckich,

15) opłaty za przewóz dzieci niepełnosprawnych,

16) wpływy z tytułu prowadzenia produkcji gotowych wyrobów metalowych,

17) wpływy z tytułu prowadzenia naprawy i konserwacji gotowych wyrobów   metalowych.

 

 

2. Określa się następujące przeznaczenie dochodów, o których mowa w ust.1:

1) zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, art. żywnościowych oraz środków trwałych związanych z utrzymaniem i prowadzoną działalnością jednostki,

2) zakupy usług, w tym: szkolenia, remonty i prace inwestycyjne,

3) koszty energii,

4) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,

5) koszty delegacji,

6) różne opłaty i składki w tym podatki, ubezpieczenia,

7) nagrody i pomoc socjalna dla młodzieży w formie rzeczowej,

8) koszty prowadzenia rachunku bankowego,

9) koszty przygotowania druku wydawnictw własnych.

 

3. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej w zakresie rachunku dochodów jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków sporządzony w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

4.  Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych jest sporządzany zgodnie z procedurami tworzenia budżetu na dany rok kalendarzowy.

5. Projekt planu rachunku dochodów kierownik samorządowej jednostki przedkłada do projektu budżetu powiatu na dany rok, a po uchwaleniu budżetu, zatwierdza jako wiążący do realizacji.

6.  Dyrektorzy jednostek budżetowych dokonują zmian w planie finansowym rachunku dochodów polegających na przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach ogólnych kwot dochodów i wydatków zawartych w planie, o których informują Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w terminie do 7 dni.

7.  Zmiany powodujące zwiększenie lub zmniejszenie ogólnych kwot dochodów i wydatków planu finansowego wprowadza Rada Powiatu zgodnie z projektem uchwały sporządzonej przez Zarząd Powiatu, weryfikującej wnioski dyrektora jednostki budżetowej.

8. Samorządowa jednostka budżetowa może posiadać tylko jeden rachunek dochodów.

9. Środki finansowe pozostające na rachunku dochodów własnych, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Powiatu Cieszyńskiego 
w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

10. Nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania na rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2010 roku przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonował w/w rachunek.

11. Środki pieniężne pozostałe na dotychczasowym rachunku dochodów własnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku podlegają odprowadzeniu na rachunek pomocniczy, z którego mogą być wydatkowane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 roku. Środki niewykorzystane w terminie jednostki budżetowe przekazują na dochody budżetu Powiatu Cieszyńskiego

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XXIX/282/05 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia i wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych wraz z późniejszymi zmianami.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.


Powiadom znajomego