W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego


Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  3/ 09

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia 20 marca 2009 r.w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania
egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego


Na podstawie art. 19 ust.8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)   w  związku  z  art.  35  ust.  2  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 r.            

o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)               


zarządzam, co następuje:


§ 1

Zarządzenie reguluje sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu  Cieszyńskiego podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


§ 2

1.     Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie osoby o której mowa w § 1, do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

2.     Każda osoba, o której mowa w § 1 jest zobowiązana odbyć służbę przygotowawczą, za wyjątkiem tych osób, które zostały zwolnione przez Starostę z tego obowiązku.

3.     Służba przygotowawcza kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

4.     Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, nie wyłącza stosowania ust. 3.


§ 3

1.   Ustalenie, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie jest osobą, o której mowa w § 1, powierza się Wydziałowi Organizacyjnemu (stanowisku ds. kadr).

2.   W przypadku gdy osoba zatrudniona nie jest osobą, o której mowa w § 1, Wydział Organizacyjny (stanowisko ds. kadr) przedkłada do zatwierdzenia Staroście lub osobie upoważnionej, informację według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 4

   Starosta po upływie 1 miesiąca od zatrudnienia osoby, o której mowa w § 1:

1)     w przypadku uznania za konieczne skierowania tej osoby do odbycia służby przygotowawczej podpisuje informację, przygotowaną przez Sekretarza Powiatu, w sprawie skierowania do odbycia służby przygotowawczej zawierającą plan tej służby, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2)     zwalnia tą osobę z odbywania służby przygotowawczej, ze względu na wiedzę, doświadczenie zawodowe lub posiadane wykształcenie umożliwiające należyte wykonywanie obowiązków służbowych. Informację w sprawie zwolnienia z obowiązku odbycia służby przygotowawczej sporządza się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

1.     Służba przygotowawcza trwa od 1 do 3 miesięcy i odbywana jest bez przerwy.

2.     Za 1 miesiąc służby przygotowawczej uznaje się 20 przepracowanych dni.

3.     Termin i okres odbywania służby przygotowawczej uzależniony jest od poziomu przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków służbowych.

4.     Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy; czasu trwania takiej nieobecności nie wlicza się do okresu służby przygotowawczej.


§ 6

1.     Służba przygotowawcza polega na samokształceniu w zakresie pozwalającym na szczegółowe zapoznanie się z zadaniami i sprawami, które dotyczą funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej Powiatu Cieszyńskiego, a także na zapoznaniu się z odpowiednimi przepisami, których znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystania jest niezbędna do pracy na określonym stanowisku.

2.     Służba przygotowawcza polega również na zapoznaniu się z przepisami regulującymi strukturę organizacyjną danej jednostki organizacyjnej Powiatu Cieszyńskiego.

3.     Osoba odbywająca służbę przygotowawczą zobowiązana jest również do zaznajomienia się ze strukturą organizacyjną Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

4.     Zakres służby przygotowawczej powinien zostać określony w planie służby przygotowawczej, a w szczególności określa się w nim:

1)     okres odbywania służby przygotowawczej,

2)     wykaz aktów prawnych, których znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystania jest obowiązkowa,

3)     zadania i umiejętności, które należy nabyć w czasie odbywania służby przygotowawczej,

4)     termin egzaminu, który powinien zostać wyznaczony do 10 dni od dnia zakończenia służby przygotowawczej.


§ 7

1.   Egzamin odbywa się w terminie ustalonym w planie służby przygotowawczej, a w razie przedłużenia okresu służby przygotowawczej w innym ustalonym terminie.

2.   Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powoływana przez Starostę.

3.   Komisja Egzaminacyjna opracowuje pytania i zadania egzaminacyjne.

4.   Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

5.   Część pisemna egzaminu przeprowadzana jest w formie testu liczącego 20 pytań obejmujących swoim zakresem zagadnienia teoretyczne i praktyczne, które pracownik powinien nabyć zgodnie z planem służby przygotowawczej; za pozytywną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt.

6.   Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na 6 pytań zadanych przez członków Komisji Egzaminacyjnej dotyczących zagadnień objętych służbą przygotowawczą; za każdą odpowiedź przyznaje się od 0-10 punktów, biorąc pod uwagę poprawność i kompletność udzielonej odpowiedzi.

7.  Cały egzamin odbywa się w ciągu tego samego dnia roboczego. Pomiędzy  częścią pisemną i ustną egzaminu zarządza się 15 minutową przerwę.


§ 8

1.   Komisja Egzaminacyjna niezwłocznie po przeprowadzeniu wszystkich części egzaminu, tego samego dnia, przystępuje do sprawdzenia i oceny.

2.   Obrady Komisji są niejawne.

3.   Do ustalenia oceny ostatecznej stosuje się następującą skalę, sumując wyniki części pisemnej i ustnej egzaminu:

1)  70 i więcej punktów - ocena bardzo dobra,

2)  58-69 - ocena dobra,

3)  45-57 - ocena dostateczna.

4.   W przypadku oceny negatywnej dopuszcza się możliwość jednokrotnego powtórzenia egzaminu, którego termin powinien przypadać do 10 dni od dnia pierwszego egzaminu.

5.   Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który zawiera:

1)      imię i nazwisko osoby zdającej egzamin,

2)      nazwę stanowiska pracy i określenie jednostki organizacyjnej Powiatu Cieszyńskiego

3)      datę odbycia egzaminu,

4)      skład Komisji Egzaminacyjnej,

5)      wyniki poszczególnych części egzaminu,

6)      końcowy wynik egzaminu.

6.   Do protokołu załącza się plan służby przygotowawczej, listę pytań zadanych pracownikowi wraz z odpowiedziami. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej i pracownik. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7.   Pracownik otrzymuje zaświadczenie o złożeniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

8.   Dokumentację z przebiegu służby przygotowawczej i egzaminu przechowuje się w Wydziale Organizacyjnym, w aktach osobowych pracownika.


§ 9

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.


§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.S T A R O S TA

 

  Czesław GluzaZałączniki

Powiadom znajomego