W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji
Opis usługi: Nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wraz z wymaganymi załącznikami. Zarząd Powiatu powołuje komisję egzaminacyjną składającą się z : przewodniczącego (przedstawiciela organu prowadzącego szkołę), przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły, dwóch ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej. Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego. O terminie posiedzenia komisji zawiadamia się nauczyciela na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia. Po zdaniu egzaminu nauczyciel otrzymuje zaświadczenie, podpisane przez przewodniczącego komisji. Odebranie zaświadczenia nauczyciel potwierdza w rejestrze. W przypadku nie zdania egzaminu nauczyciel nie otrzymuje zaświadczenia. Następnie na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wydanego zaświadczenia wydaje się decyzję w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  • Wymagane dokumenty:
   Podstawą wszczęcia postępowania jest złożenie wniosku wraz z załącznikami. Załącznikami do wnioski są następujące dokumenty:
   1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe -  kopie dokumentów poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
   2. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem - kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
   3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o:  a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,   b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,                 c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,                    d) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust.2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
   4. sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - kopia dokumentu poświadczona przez dyrektora za zgodność z oryginałem;
   5. ocena dorobku zawodowego za okres stażu - kopia dokumentu poświadczona przez dyrektora za zgodność z oryginałem.

  • Opłaty:
   postępowanie jest bezpłatne.

  • Miejsce składania dokumentów:
   Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, kancelaria ogólna.

  • Kto udziela informacji:
   Wydział Edukacji Wioletta Lanc, telefon 033/ 47 77 219

  • Czas realizacji usługi:
   Nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca danego roku, wydaje się decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, wydaje się decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia do dnia 31 grudnia danego roku.

  • Sposób odbioru:
   Osobiście w Wydziale Edukacji za potwierdzeniem w rejestrze wydanych Aktów Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego.

  • Podstawy prawne:
   Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

  • Tryb odwoławczy:
   Odwołanie przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Śląski Kurator Oświaty w Katowicach ) za pośrednictwem Starosty Powiatu Cieszyńskiego.

  • Wzory wniosków:
   wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2)      W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)      rozpatrzenia wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9d ust 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, 

b)      wydania decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela minowanego na podstawie art. 9b ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, 

c)       w celu wprowadzenia danych o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego do systemu informacji oświatowej na podstawie art. 43 ust 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011- o systemie informacji oświatowej;  

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora; 

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W zakresie Pani/Pana numeru telefonu podanie danych jest dobrowolne ale istotne  w celu ułatwienia kontaktu.

10)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Załączniki

Wniosek doc, 43 kB

Powiadom znajomego