W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, znaków legalizacyjnych, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych (WKR-07)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Referat Rejestracji Pojazdów (WKR)

1. Opis usługi – W przypadku utraty lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, znaków legalizacyjnych lub tablicy rejestracyjnej organ rejestrujący wydaje wtórniki tych dokumentów/oznaczeń.

A.Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu następuje w dwóch etapach:

- pierwszy etap – wydanie na wniosek właściciela dokumentu „pozwolenie czasowe” na okres do 30 dni. 

- drugi etap – zamówienie w PWPW S.A. w Warszawie i dostarczenie do starostwa   wtórnika dowodu rejestracyjnego. Potwierdzenie, że dowód rejestracyjny jest do odbioru można uzyskać na stronie internetowej PWPW https://www.pojazd.pwpw.pl/ lub telefoniczne w Referacie Rejestracji Pojazdów.

B. Wydawanie wtórników: nalepek legalizacyjnych oraz pozwolenia czasowego odbywa się jednoetapowo i jest realizowane w dniu złożenia wniosku (patrz -> druk C-2 wniosek - wtórnik).

C. Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych(ej) odbywa się dwuetapowo:

- pierwszy etap – zamówienie u producenta utraconej lub zniszczonej tablicy rejestracyjnej o tym samym numerze rejestracyjnym; w tym czasie możliwe jest na wniosek właściciela pojazdu wydanie tablic tymczasowych i pozwolenia czasowego.

- drugi etap – odbiór zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej.

W przypadku utraty tablic rejestracyjnych istnieje możliwość przerejestrowania pojazdu na inne numery rejestracyjne (patrz -> druk A7 - wniosek o wydanie tablic z nowym numerem rej.).

 

2. Wymagane dokumenty:

1)Wniosek właściciela (pełnomocnika) o wydanie właściwego wtórnika.

2a) Dowód rejestracyjny,

2b) W przypadku wydawania wtórnika 1 sztuki tablicy rejestracyjnej samochodowej  - drugą, nieutraconą tablicę należy przynieść w dniu odbioru wtórnika tablicy rejestracyjnej.

3) Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o utracie/zniszczeniu dokumentów/tablic - zawarte we wniosku,

4) Zaświadczenie z Policji w przypadku kradzieży tablic rejestracyjnych - dobrowolnie.

5) Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz zamieszkiwanie na terenie powiatu (np. prawo jazdy).

6) Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i spółki jawne: aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku) a w przypadku np. zakładów bądź jednostek budżetowych - aktualnie potwierdzoną kopię aktu powołującego; a także zaświadczenie REGON. Sprawy załatwiają wyłącznie osoby wymienione w tych dokumentach bądź posiadające stosowne upoważnienie.

7) Spółki cywilne nie posiadają praw majątkowych – pojazd rejestruje się na osoby fizyczne będące właścicielami spółki (wymagane: okazanie umowy spółki i pisemna zgoda nieobecnych przy rejestracji współwłaścicieli). Pojazdy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod innym adresem niż adres zamieszkania rejestruje się na adres zamieszkania – należy przedłożyć kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej.

8) W przypadku współwłasności wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli pojazdu przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.

9) Zaświadczenie z ostatniego badania technicznego jeśli wniosek dotyczy wtórnika dowodu rejestracyjnego..

10) Dowód uiszczenia opłat rejestracyjnych.

 

 

3. Opłaty

 

Lp.

Tytuł opłaty

Wysokość opłaty rejestracyjnej - w zł

1.

wtórnik dowodu rejestracyjnego

54,00

2.

wtórnik tablicy rejestracyjnej: 1 szt./2 szt./ motorowerowej

40,00/  80,00/ 30,00

(+ obligatoryjnie 12,50 zł za wtórnik znaków legalizacyjnych wg Lp. 3)

3.

wtórnik znaków legalizacyjnych na tablice

12,50

4.

wtórnik pozwolenia czasowego

18,50

 

 

Opłatę rejestracyjną można uiścić bezpośrednio w siedzibie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie - poprzez terminale przy stanowiskach, w opłatomacie albo na konto w VeloBank S. A.: nr konta:  42 1560 0013 2015 1834 3000 0012.

 

 

 

4. Miejsce Składania Dokumentów

-  osobiście: Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, 43-400 Cieszyn, ul. Graniczna 79,

- korespondencyjnie: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 z dopiskiem "Wydział Komunikacji".

 

5.KTO UDZIELA INFORMACJI

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów, Punkt Informacyjny w hallu referatu, w sprawach bardziej skomplikowanych Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji.

Telefony: 33 4709500, -501, fax 33 4709521. 

 

6.CZAS REALIZACJI

Dowód rejestracyjny – około 14 dni, tablica rejestracyjna – około 7 dni, znaki legalizacyjne, pozwolenie czasowe  – w dniu złożenia wniosku i wniesienia opłat.

 

7.SPOSÓB ODBIORU

Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Dla osób spoza najbliższej rodziny przedłożenie pełnomocnictwa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

Opłatę skarbową można wnieść bezpośrednio w siedzibie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie: PKO Bank Polski – nr konta: 94 1020 2313 0000 3002 1123 4970 .

 

Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

 

8. PODSTAWY PRAWNE:

https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/11571/1-podstawy-prawne-do-spraw-referatu-rejestracji-pojazdow

 

9. Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania wtórnika przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

 

10. Wzory wniosków, formularzy załączników itp.

Dostępne w punkcie informacyjnym Referatu Rejestracji Pojazdów lub na stronie internetowej.

Klauzula informacyjna dla Referatu Rejestracji Pojazdów

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl.

2)      W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych - kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie rejestracji pojazdu, wydania dokumentów i oznaczeń pojazdu oraz wyrejestrowania pojazdu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, jak również na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.  

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, jednakże nie krócej niż wynika to z  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto ma Pani /Pan prawo do usunięcia danych i cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w zakresie danych dobrowolnych;

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9)      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora. W zakresie podania numeru telefonu komórkowego jest natomiast dobrowolne, jednakże jego niepodanie uniemożliwi wysłanie powiadomienia SMS o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego.

10)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego