W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa

ZARZĄDZENIE NR WO.120.36.2012

STAROSTY CIESZYŃSKIEGO

z dnia 8 października 2012 r.

 

 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa

 

 Na podstawie Zarządzenia nr 265/12 Wojewody Śląskiego z dnia 10 września 2012 r. oraz § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741)


zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W celu realizacji zadań na potrzeby obronne państwa zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie do opracowania „Planu przygotowań Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na potrzeby obronne państwa”, zwanego dalej „Planem podmiotu leczniczego”.

 

§ 2

 

„Plan podmiotu leczniczego” powinien określać zakres przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Dyrektora ZZOZ-u w Cieszynie pozwalających w sytuacji kryzysu, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na:

 1. dostosowanie sposobu działania ZZOZ-u w Cieszynie do warunków, o których mowa wyżej;
 2. zmianę profilu działalności ZZOZ-u w zakresie określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków
  i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach, zwanego dalej „rozporządzeniem”;
 3. powiększenie bazy szpitalnej przez ZZOZ posiadający bazę łóżkową w oparciu
  o posiadane zasoby produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz przydzielone rezerwy strategiczne;
 4. zabezpieczenie funkcjonowania  niezbędnych  ilości  zastępczych  miejsc  szpitalnych,

w miejscach wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w § 9 ust. 8 rozporządzenia;

 1. przygotowanie  i  wydzielenie  łóżek  szpitalnych  dla  potrzeb  służb   mundurowych;
 2. efektywne wykorzystanie potencjału kadrowego przez ZZOZ, w tym przygotowanie przeniesień kadrowych zatrudnianego personelu medycznego;
 3. wykonanie innych  zadań  obronnych  nałożonych  przez  uprawnione organy      administracji  publicznej.

§ 3

 

1. Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie opracowany „Plan podmiotu leczniczego” uzgadnia z Burmistrzem Miasta Cieszyna. Uzgodniony „Plan podmiotu leczniczego” zatwierdza Starosta Cieszyński.

 2. Uzgodnienia oraz zatwierdzenia o którym mowa w ust. 1 dokonuje się w terminie do 30 listopada 2012 r .

 3. Aktualizację „Planu podmiotu leczniczego” przeprowadza się po każdej zmianie istotnych danych zawartych w planie, nie rzadziej niż raz w roku (w terminie do 31 stycznia,

wg danych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego), w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie zadań obronnych.


§ 4

 

Szczegółowe zasady dotyczące sposobu opracowania „Planu podmiotu leczniczego” zostały określone w wydanych przez Wojewodę Śląskiego:

 1.  „Instrukcji opracowywania planów przygotowań podmiotów leczniczych i jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby obronne państwa” stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia;
 2. „Instrukcji dotyczącej planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz)” stanowiącej Załącznik nr 2 do Zarządzenia ;
 3. „Instrukcji opracowania planu wydzielenia łóżek szpitalnych dla potrzeb służb mundurowych” stanowiącej Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 5

 

Traci moc Zarządzenie Nr 14/10 Starosty Cieszyńskiego z dnia 28.05.2010 r. w sprawie opracowania planu publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.

 

§ 6

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie.

§ 7


Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Cieszynie.


§ 8


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA

Jerzy NogowczykPowiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane