W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

1.Opis usługi:
Zmiany w operacie ewidencyjnym wprowadza się na podstawie udokumentowanych zmian na wniosek:

 • właściciela,
 • samoistnego posiadacza,
 • użytkownika wieczystego,
 • jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami,
 • państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych,
 • organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości.


2.Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wprowadzenie zmian w operacie ewidencyjnym,
 • oryginały lub potwierdzone kopie dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia zmiany.


3.Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej,
 • opłata skarbowa w wysokości 17 złotych, jeżeli w imieniu strony działa pełnomocnik.

 

Z opłaty tej zwolnione są następujące pełnomocnictwa ich odpisy, wypisy lub kopie:

 • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
 • jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ww. ustawy, w tym: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

4.Miejsce składania dokumentów:

 • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 w Biurze Podawczym pok. 180
  • poniedziałek - środa w godz. 7:30 - 15:30
  • czwartek w godz. 8:00 - 17:00
  • piątek w godz. 8:00 - 15:00
 • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 w Kancelarii Ogólnej parter pok. 10
  • poniedziałek - środa w godz. 7:30 - 15:30
  • czwartek w godz. 7:30 - 17:00
  • piątek w godz. 7:30 - 15:00
 • korespondencyjnie na adres – Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29,
 • za pomocą poczty elektronicznej z podpisem elektronicznym.


5.Kto udziela informacji:

Pracownicy Referatu Geodezji i Katastru, nr telefonu (33) 4777408, Kierownik Referatu Geodezji i Katastru (33) 4777410.

Bezpośrednia obsługa stron:

 • poniedziałek - środa w godz. 7:30 - 15:00
 • czwartek w godz. 8:00 - 16:30
 • piątek w godz. 8:00 - 14:30

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z trudną sytuacją dotyczącą koronawirusa, prosimy o załatwianie spraw w pierwszej kolejności telefonicznie, mailowo, przez plaftormę e-PUAP, drogą pocztową. W razie konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikiem referatu niezbędna jest wcześniejsza telefoniczna rezerwacja terminu.


6.Czas realizacji usługi:

 • zgodnie w art. 23 pkt. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • jeżeli wniosek nie spełnia wymogów a po wezwaniu strona w terminie 7 dni nie uzupełni wniosku podanie pozostawia się bez rozpoznania.


7.Sposób odbioru:

 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 (pok. 190 – parter),
 • korespondencyjnie.


8.Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 17 marca 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1752),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. z 2021 r., poz. 1390 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. nr 187 poz. 1330),
 • ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).


9.Tryb odwoławczy:

Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy stronom prawo wniesienia odwołania.


10.Wzory wniosków:

Wniosek o dokonanie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl;

2) W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto ma Pani /Pan prawo do usunięcia danych i cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w zakresie danych dobrowolnych;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;

10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

wniosek doc, 39 kB
wniosek pdf, 141 kB

Powiadom znajomego