W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Referat Prawa Jazdy (WKP)

1. Wymagane dokumenty -

a.  wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

UWAGA: Wniosek musi być własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę.

b.  kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę
w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku
do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz.573 z późn.zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie
z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do
wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

c. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest wymagane,

d. orzeczenie lekarskie potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, o ile jest wymagane,

e. kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami oraz zmiany danych),

f. oryginał pisemnej zgody rodzica lub opiekuna sporządzona w obecności urzędnika, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (dot. kat. AM, A1, B1 lub T),

g. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,

Do wglądu:

dowód osobisty i zaświadczenie o zameldowaniu gdy adres zamieszkania w dowodzie osobistym jest inny od faktycznego.

 2. Opłaty -

Za wydanie prawa jazdy należna jest opłata w wysokości 100 zł + opłata ewidencyjna w wysokości 0,50 zł,

Opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w Getin Noble BaNk S.A. 42 1560 0013 2015 1834 3000 0012

Jeśli odbiór prawa jazdy dokonywany będzie przez osobę inną niż właściciel prawa jazdy, musi ona posiadać stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) za które pobrana będzie opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłata nie dotyczy małżonków, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo.

Uwaga: czynność urzędowa wydanie prawa jazdy nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022r. poz. 2142);

3. Kto udziela informacji -

Pracownicy Referatu Prawa Jazdy,

4. czas realizacji -

Termin załatwiania sprawy - wydania prawa jazdy - wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów i wniesienia ww. opłat. Po pozytywnym zdaniu egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, dokumenty przekazywane są do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, który zamawia prawo jazdy drogą elektroniczną w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

5. sposób odbioru -

Odbiór prawa jazdy: 

-  osobiście: Wydział Komunikacji, Referat Prawa Jazdy, 43-400 Cieszyn, ul. Graniczna 79,
- korespondencyjnie ( po złożeniu stosownego wniosku ),

Odbioru prawa jazdy można dokonać osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty. Przed osobistym odbiorem zaleca się upewnić telefonicznie lub na stronie internetowej www.info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru.

6. Podstawa prawna -

1)   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775);

2) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023r. poz. 622);

3)   Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2022r. poz. 1857);

4)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2018r. poz. 1062);

5)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2021r. poz. 1426);

6)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r. poz. 83);

7)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 702);

8)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2018r. poz. 1885);

9)   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2022r. poz. 2503).

7. Tryb odwoławczy -

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

UWAGA

1)   Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.

2)   W przypadku odnalezienia oryginału prawa jazdy - należy go obowiązkowo zwrócić do Referatu Praw Jazdy.

3)   Jeśli złożenie wniosku lub odbiór prawa jazdy dokonywane będzie przez osobę inną niż właściciel prawa jazdy, musi ona posiadać stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) za które pobrana będzie opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłata nie dotyczy małżonków, wstępnego i zstępnego.

4)   Pełnomocnik wnioskodawcy może odebrać prawo jazdy po okazaniu swojego dokumentu tożsamości.

5)   W przypadku wymiany warunkiem wydania nowego prawa jazdy jest zwrot starego prawa jazdy, które musi zostać przez urzędnika unieważnione.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Klauzula informacyjna dla Referatu Prawa Jazdy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 4777156,

adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. prowadzenia postępowań w sprawie wydawania, zatrzymywania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, szkolenia kierowców oraz wydawania dokumentów w tych sprawach  na podstawie ustawy o kierujących pojazdami  (Dz.U. z 2023r.  poz. 622) oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022r. poz.988 z późn. zm.).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

Załączniki

Upoważnienie pdf, 100 kB

Powiadom znajomego