W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu

       Uchwała nr XLI/     /10         

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 26 kwietnia  2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu powiatu

 

Na podstawie:

-         art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym        (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. Zm.)

-         art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240)

Rada Powiatu uchwala:

 

§ 1

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

„ Transport i łączność”

322 681

3 772 240

 

a) dochody bieżące, w tym:

- pomoc finansowa jst (M. Strumień)

- pomoc finansowa jst (M. Wisła)

- pomoc finansowa jst (G. Goleszów)


b) dochody majątkowe, w tym:

- dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków funduszy unijnych

- pomoc finansowa jst (G. Goleszów)

- pomoc finansowa jst (M. Cieszyn)

200 000

 

200 000
122 681

210 000

10 000


200 000

 

3 562 240

3 412 240150 000

801

„Oświata i wychowanie”

 

123 864

 

a) dochody bieżące, w tym:

- dofinansowanie programów oświatowych ze środków unijnych

 

123 864

123 864

852

„Pomoc społeczna”

 

296 877

 

a) dochody bieżące, w tym:

- wpływ z usług, w tym:


  - DPS Pogórze,

  - DPS Skoczów,

  - DPS Cieszyn

 

296 877

296 877


200 000

50 000

46 877

razem:

322 681

4 192 981

§ 2

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

 

„Transport i łączność”

577 320

6 670 559

 

60014

„Drogi publiczne powiatowe”

577 320

6 670 559

 

 

a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

- dotacje na zadania bieżące

 

b) wydatki majątkowe

200 000
200 000


377 320

3 210 000

3 200 00010 000


3 460 559

801

 

„Oświata i wychowanie”

 

123 864

 

80195

„Pozostała działalność”

 

123 864

 

 

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

123 864

 

65 862

 

58 002

852

 

„Pomoc społeczna”

 

331 877

 

85202

„Domy pomocy społecznej”

 

331 877

 

 

a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,

- dotacje na zadania bieżące

 

b) wydatki majątkowe

311 877


149 520


162 357


20 000

razem:

577 320

7 126 300

 

§ 3

Przeniesienia w planie dochodów budżetu powiatu:

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

630

 

„Turystyka”

993 162

993 162

 

63003

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

993 162

993 162


 

a) dochody majątkowe, w tym:

- dofinansowanie inwestycji ze środków funduszy unijnych

993 162

993 162

993 162

993 162

758

 

„Różne rozliczenia”

85 333

85 333

 

75801

„Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

85 333

 


 

a) dochody bieżące, w tym:

- subwencja ogólna – cześć oświatowa

85 333

85 333


 

75814

„Różne rozliczenia finansowe”

 

85 333

 

 

a) dochody bieżące, w tym:

-  odsetki z tytułu pożyczek udzielonych ZZOZ-owi

 

85 333

85 333

853

 

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

392 174

392 174

 

85395

„Pozostała działalność”

392 174

392 174


 

a) dochody bieżące, w tym:

- dofinansowanie projektów ze środków funduszy unijnych

392 174

392 174

392 174

392 174

854

 

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

43 700

43 700

 

85415

„Pomoc materialna dla uczniów”

43 700

43 700


 

a) dochody bieżące, w tym:

- dofinansowanie projektu pn.:

” Nauka drogą do sukcesu” z środków unijnych

43 700

43 700

43 700

43 700

razem:

1 514 369

1 514 369

 

§ 4

Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§5

 

Zmienić załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne w 2010 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§6

 

Zmienić załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

Zmienić załącznik nr 14 do uchwały budżetowej pn. „ Wieloletni program inwestycyjny Powiatu Cieszyńskiego”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§8

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody

178 617 740

2. Wydatki

198 550 926

w tym:

 

a) wydatki bieżące:

123 739 459

b) wydatki majątkowe:

  74 811 467

 

 

Na pokrycie deficytu w wysokości                     19 933 186 zł

oraz rozchodów w wysokości                                        7 708 043

przeznacza się przychody z:

-         kredytów bankowych                                22 556 180 zł

-         wolnych środków                                                 1 185 049 zł

-         spłaty pożyczek i kredytów udzielonych        3 900 000 zł

ze środków publicznych 

 

Na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 19.933.186 zł przeznacza się środki pochodzące z kredytu bankowego w kwocie 18.748.137 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie   1.185.049 zł.

 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały w/s zmian budżetu


1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w związku z ustaleniem pomocy finansowej Miasta Wisła na poziomie 200.000 zł dotyczącej ul. Jawornik i chodnika przy ul. Bukowej.

2. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na:

+10.000 zł Miasto Strumień – wykonanie aktualizacji projektu chodnika
                     przy ul. Zielonej do „Opla” w Bąkowie,

+350.000 zł Gmina Goleszów – dofinansowanie zadania inwestycyjnego
                     pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Goleszów – Hermanice -
                    Ustroń” oraz zadania remontowego dot. drogi 2612 S Cisownica przez
                    wieś,

- 122.681 zł Miasto Cieszyn – ustalenie pomocy finansowej dot. zadania
                     inwestycyjnego pn.: „Poprawa spójności układu komunikacyjnego
                     Cieszyna etap I, część 2 – budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z
                     Graniczną (ul. Ładna – Boczna)

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”  z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2 – budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z Graniczną (ul. Ładna – Boczna) ze środków unijnych w wysokości 3.412.240 zł. Plan wydatków podnosi się o kwotę 3.460.559 zł. Powyższe wynika ze harmonogramu robót, których efektem ma być ukończenie inwestycji w roku bieżącym, a nie jak wcześniej planowano w roku 2011.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 123.864 zł z tytułu pozyskanych przez ZSB w Cieszynie środków (unijne w kwocie 120.669 zł oraz z budżetu Państwa w wys. 3.195 zł ) z przeznaczeniem na realizację nowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Fascynacja budownictwem w nowej odsłonie”. Projekt będzie realizowany (zgodnie z podpisaną umową w dniu 25.03.2010 r.)  w latach 2010 – 2012,  a łączna wartość dofinansowania ma wynieść 255.460zł,

5. Zwiększa się w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” plan dochodów o kwotę 296.877 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z usług realizowanych przez z DPS-y oraz plan wydatków o kwotę 331.877 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planowanej dotacji dla DPS-ów niepublicznych o kwotę 162.357 zł,

- zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie  placówek publicznych o kwotę 134.520 zł (82.366 zł – DPS Pogórze, 25.344 zł – DPS Skoczów, 26.810 zł – DPS Cieszyn),

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej w celu jej dostosowania do wymogów p.poż. oraz wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł na drobne remonty, usuwanie barier architektonicznych wewnątrz budynku oraz doposażenie węzłów sanitarnych w DPS Kończyce Małe.

6. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków w celu dostosowania planów finansowych do wymogów nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym w rozdziałach:

- 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” kwot 993.162 zł

- 85395 „Pozostała działalność” kwot 392.174 zł

- przesunięcie pomiędzy rozdziałami 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 75814 „Różne rozliczenia finansowe”
w wysokości 85.333 zł.

7. Zmniejsza się plan wydatków (dotacji) dla M. Skoczów o kwotę 377.320 zł do kwoty 331.000 zł w związku z obniżeniem kosztów realizowanego przez M. Skoczów zadania inwestycyjnego pn.: „Przystosowanie układu komunikacyjnego Skoczowa – etap 3 – Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska w Skoczowie”.

8. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg powiatowych.


Załączniki

zał 1 xls, 55 kB
zał 2 xls, 135 kB
zał 3 xls, 28 kB
zał 4 xls, 78 kB

Powiadom znajomego