Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Sprawa

Komórka odpowiedzialna Referat Rejestracji Pojazdów (WK)

Treść

1. OPIS USŁUGI -


Rejestracji pojazdu dokonujemy w dwóch etapach:


-          pierwszy etap – wydanie pozwolenia czasowego na okres do 30 dni, wydanie stałych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i decyzji administracyjnej o czasowej rejestracji pojazdu z urzędu.


-          drugi etap – wydanie dowodu rejestracyjnego i decyzji administracyjnej o stałej rejestracji pojazdu.2. Wymagane dokumenty:


1) Wniosek właściciela (pełnomocnika) o rejestrację pojazdu.


2) Oryginał dowodu własności pojazdu (faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży, darowizny, prawomocne orzeczenie sądu, dowód zakupu od jednostki uprawnionej do sprzedaży pojazdu po przepadku na rzecz Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub Policji, Sił Zbrojnych, Straży Granicznej itp.).


3) Świadectwo zgodności i oświadczenie zawierające dane pojazdu wymagane do rejestracji, a w przypadku pojazdu marki SAM decyzję ministra właściwego do spraw transportu o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu. Np. Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) jest  jednostką uprawnioną do przeprowadzania badań w celu spełnienia warunków technicznych do dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Link do strony internetowej PIMOT: http://www.pimot.eu/dopuszczenie-jednostkowe


4) Karta pojazdu (dotyczy pojazdów samochodowych).


5) w przypadku pojazdu wyprodukowanego i sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej -dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Polski (jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy w Polsce)


6)  Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz zamieszkiwanie na terenie powiatu (np. prawo jazdy).


7) Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i spółki jawne: aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku) a w przypadku np. zakładów bądź jednostek budżetowych - aktualnie potwierdzoną kopię aktu powołującego; a także zaświadczenie REGON. Sprawy załatwiają wyłącznie osoby wymienione w w/w dokumentach bądź posiadające stosowne upoważnienie.


8) Spółki cywilne nie posiadają praw majątkowych – pojazd rejestruje się na osoby fizyczne będące właścicielami spółki (wymagane: okazanie umowy spółki i pisemna zgoda nieobecnych przy rejestracji współwłaścicieli). Pojazdy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod innym adresem niż adres zamieszkania rejestruje się na adres zamieszkania – należy przedłożyć kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej.


9) Dowód uiszczenia opłat rejestracyjnych.


 


3. OPŁATY:


1) Opłaty rejestracyjne 

Lp.

 

OPŁATY REJESTRACYJNE

Opłata rejestracyjna - zł

Opłata ewidencyjna -zł

1.       

rejestracja nowego samochodu lub autobusu (fabrycznie nowy)

178,50

2

2.       

rejestracja nowych: motocykla, ciągnika rol., przyczepy, naczepy (fabrycznie nowe)

120,00

1.50

3.       

rejestracja nowego motoroweru (fabrycznie nowy)

110

1.50


Opłatę rejestracyjną i ewidencyjną można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w  Bank Handlowy w Warszawie S.A. -  nr konta :                63 1030 1087 0000 0000 8309 6128 .4. Miejsce Składania Dokumentów


Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, ul. Bobrecka 29, parter.


5. KTO UDZIELA INFORMACJI


Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów, Punkt Informacyjny w sali obsługi, w sprawach bardziej skomplikowanych Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji.


Telefony: 033 4777342 do 347, fax 033 4777335.


6. CZAS REALIZACJI


Rejestracja tymczasowa z urzędu – w dniu złożenia wniosku z ważnością pozwolenia czasowego do 30 dni od daty złożenia wniosku, z możliwością przedłużenia tego terminu maks. o 14 dni.


Rejestracja stała – wydanie dowodu rejestracyjnego w terminie do 30 dni, sprawy szczególnie skomplikowanej do 60 dni.


7.  SPOSÓB ODBIORU


Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie upoważnienia (dla osób spoza najbliższej rodziny - opłata skarbowa 17 zł. Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w  ING Bank Śląski S.A. O/ w Cieszynie - nr konta :         91 1050 1083 1000 0022 7607 6284 ).Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie i karta pojazdu.


8.   PODSTAWY PRAWNE:

https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/11571/1-podstawy-prawne-do-spraw-referatu-rejestracji-pojazdow

Klauzula informacyjna dla Referatu Rejestracji Pojazdów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 4777156,

adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl


2. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. prowadzenia postępowań w sprawie rejestracji pojazdów oraz wydawania dokumentów komunikacyjnych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1260).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załączniki

Upoważnienie pdf, 100 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij