Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Sprawa

Komórka odpowiedzialna Referat Rejestracji Pojazdów (WK)

Treść

1. OPIS USŁUGI -


Rejestracji pojazdu dokonujemy w dwóch etapach:


-          pierwszy etap – wydanie pozwolenia czasowego na okres do 30 dni, wydanie stałych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i decyzji administracyjnej o czasowej rejestracji pojazdu z urzędu.


-          drugi etap – wydanie dowodu rejestracyjnego i decyzji administracyjnej o stałej rejestracji pojazdu. Przed zgłoszeniem się po odbiór dowodu rejestracyjnego można uzyskać telefoniczne potwierdzenie, że dowód jest do odbioru.2. Wymagane dokumenty:


1) Wniosek właściciela (pełnomocnika) o rejestrację pojazdu.


2) Oryginał dowodu własności pojazdu (faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży, darowizny, prawomocne orzeczenie sądu, dowód zakupu od jednostki uprawnionej do sprzedaży pojazdu po przepadku na rzecz Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub Policji, Sił Zbrojnych, Straży Granicznej itp.).


     W przypadku pojazdu marki „SAM” oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną , że materiały użyte do budowy pojazdu pochodzą z legalnego źródła.


3) Świadectwo zgodności i oświadczenie zawierające dane pojazdu wymagane do rejestracji, a w przypadku pojazdu marki SAM decyzję ministra właściwego do spraw transporu o dopuszceniu jednostkowym pojazdu. Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) jest obecnie jednostką uprawnioną do przeprowadzania badań w celu spełnienia warunków technicznych do dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Link do strony internetowej PIMOT: http://www.pimot.eu/dopuszczenie-jednostkowe


4) Karta pojazdu (dotyczy pojazdów samochodowych).


5) Dowód wpłaty na recykling pojazdów lub oświadczenie sprzedającego przedsiębiorcy o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów. Oświadczenie może być zamieszczone w fakturze sprzedaży (dotyczy pojazdów samochodowych o macie całkowitej do 3,5 t włącznie nie dotyczy motocykli i pojazdów zabytkowych).

Uwaga - patrz na p. 3.2 !


6) w przypadku pojazdu wyprodukowanego i sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej -dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Polski (jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy w Polsce)


7)  Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz zamieszkiwanie na terenie powiatu (np. prawo jazdy).


8) Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i spółki jawne: aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku) a w przypadku np. zakładów bądź jednostek budżetowych - aktualnie potwierdzoną kopię aktu powołującego; a także zaświadczenie REGON. Sprawy załatwiają wyłącznie osoby wymienione w w/w dokumentach bądź posiadające stosowne upoważnienie.


9) Spółki cywilne nie posiadają praw majątkowych – pojazd rejestruje się na osoby fizyczne będące właścicielami spółki (wymagane: okazanie umowy spółki i pisemna zgoda nieobecnych przy rejestracji współwłaścicieli). Pojazdy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod innym adresem niż adres zamieszkania rejestruje się na adres zamieszkania – należy przedłożyć kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej.


10) Dowód uiszczenia opłat rejestracyjnych.


 


3. OPŁATY:


1) Opłaty rejestracyjne 

Lp.

 

OPŁATY REJESTRACYJNE

Opłata rejestracyjna - zł

Opłata ewidencyjna -zł

1.       

rejestracja nowego samochodu lub autobusu (fabrycznie nowy)

178,50

2

2.       

rejestracja nowych: motocykla, ciągnika rol., przyczepy, naczepy (fabrycznie nowe)

120,00

1.50

3.       

rejestracja nowego motoroweru (fabrycznie nowy)

110

1.50Opłatę rejestracyjną i ewidencyjną można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w  Bank Handlowy w Warszawie S.A. -  nr konta :                63 1030 1087 0000 0000 8309 6128 .


2) Opłata za recykling- dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed 01.01.2016.


Art. 4 Ustawy o recyklingu pojazdów.. z dnia 20.01.2005, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2015 r., poz. 933 :

Art. 4.[Wprowadzenie pojazdu na terytorium kraju] [5] 1. Wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem:

1) wydania pojazdu z magazynu lub przekazania innemu podmiotowi – w przypadku pojazdu wyprodukowanego na terytorium kraju;

2) dopuszczenia pojazdu do obrotu na terytorium kraju – w przypadku importu;

3) wystawienia faktury albo przywozu pojazdu na terytorium kraju – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia.

2. Jeżeli z przepisów ust. 1 wynika, że wprowadzenie na terytorium kraju mogło nastąpić w różnych terminach, za dzień wprowadzenia na terytorium kraju uważa się dzień najwcześniejszy.

3. Ciężar udowodnienia, że wprowadzenie na terytorium kraju nie nastąpiło albo nastąpiło w innym dniu niż określony w ust. 1, spoczywa na wprowadzającym pojazd.


Przedsiębiorcy i osoby sprowadzające pojazdy kategorii M1 i N1 - wnoszą opłatę na recykling pojazdów na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska nr:


65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.


Dowód wpłaty powinien zawierać ponadto: imię i nazwisko lub nazwę sprowadzającego pojazd, określenie tytułu wpłaty "Na recykling pojazdów" oraz numer nadwozia (VIN) sprowadzanego pojazdu. Aktualnie opłata ta wynosi 500 zł za jeden pojazd.


4. Miejsce Składania Dokumentów


Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, ul. Bobrecka 29, parter. Stanowisko w którym interesant będzie załatwiać sprawę określa każdorazowo pracownik Punktu Informacyjnego mieszczącego się w sali obsługi.


 


5. KTO UDZIELA INFORMACJI


Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów, Punkt Informacyjny w sali obsługi, w sprawach bardziej skomplikowanych Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji.


Telefony: 033 4777342 do 347, fax 033 4777335.


6. CZAS REALIZACJI


Rejestracja tymczasowa z urzędu – w dniu złożenia wniosku z ważnością pozwolenia czasowego do 30 dni od daty złożenia wniosku, z możliwością przedłużenia tego terminu maks. o 14 dni.


Rejestracja stała – wydanie dowodu rejestracyjnego w terminie do 30 dni, sprawy szczególnie skomplikowanej do 60 dni.


7.  SPOSÓB ODBIORU


Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie upoważnienia (dla osób spoza najbliższej rodziny - opłata skarbowa 17 zł. Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w  ING Bank Śląski S.A. O/ w Cieszynie - nr konta :         91 1050 1083 1000 0022 7607 6284 ).Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie i karta pojazdu.


8.   PODSTAWY PRAWNE:

https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/11571/1-podstawy-prawne-do-spraw-referatu-rejestracji-pojazdow

Klauzula informacyjna dla Referatu Rejestracji Pojazdów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 4777156,

adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl


2. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. prowadzenia postępowań w sprawie rejestracji pojazdów oraz wydawania dokumentów komunikacyjnych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1260).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załączniki

Upoważnienie pdf, 100 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij