W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny


Zarządzenie nr WO.120.7.2011

Starosty Cieszyńskiego

z dnia 24 lutego 2011 r.

 

w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  i w czasie wojny.


            Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.), § 2 Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 48, poz. 905) oraz  § 5 Zarządzenia nr 499/10 Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego

 

zarządzam, co następuję:


§ 1


Podjąć czynności mające na celu aktualizację „Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" zwanego dalej „Planem operacyjnym"


§ 2


W procesie aktualizacji planu operacyjnego należy  uwzględnić zapisy ujęte w:

1)     Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599  z późn. zm.)

2)     Zarządzeniu nr 499/10 Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego.

3)     „Podręczniku Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075:2008";

4)     „Normie Obronnej NO-02-A060:2008";

5)     Wytycznych w sprawie aktualizacji w województwie śląskim planów operacyjnych oraz udziału jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego  w procesie aktualizacji;

6)     wypisach z „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa śląskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" opracowanego na podstawie zarządzenia, o którym mowa w pkt. 2).


§ 3


1.      Na koordynatora ds. aktualizacji Planu operacyjnego wyznaczam Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego.

2.      Koordynator, o którym mowa w ust. 1 sprawuje nadzór nad całokształtem prac związanych z aktualizacją Planu operacyjnego oraz odpowiada za kontakty z punktem konsultacyjnym, o którym mowa w pkt 9 „Wytycznych w sprawie aktualizacji w województwie śląskim planów operacyjnych oraz udziału jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego w procesie aktualizacji planów operacyjnych" wydanych przez Wojewodę Śląskiego.

3.      Koordynator, o którym mowa w ust. 1 odpowiada za organizację współpracy przy aktualizacji Planu operacyjnego z jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz wszelkimi innymi jednostkami organizacyjnymi mającymi wpływ na realizację zadań obronnych.


§ 4


Do udziału w procesie aktualizacji Planu operacyjnego zobowiązuję wszystkie komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane.


§ 5


1.      Po otrzymaniu wypisów z „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa śląskiego w warunkach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" koordynator, o którym mowa w § 3 ust.1 przydzieli właściwym komórkom organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Cieszynie, kierownikom jednostek podległych i nadzorowanych oraz innym jednostkom organizacyjnym biorącym udział w realizacji zadań obronnych właściwe zadania operacyjne.

2.      Naczelników Wydziałów (Kierowników Biur) oraz kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 zobowiązuję do sporządzenia kart realizacji zadań operacyjnych dla przydzielonych im zadań operacyjnych oraz do współpracy przy tworzeniu pozostałych części Planu operacyjnego


§ 6


Ustala się harmonogram działań dotyczący aktualizacji Planu operacyjnego:

1)     Do dnia 20 maja 2011 r. należy uzgodnić Plan operacyjny z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, Komendantem Powiatowym Policji w Cieszynie oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Bielsku-Białej,

2)     Do dnia 31 maja 2011 r. należy przesłać Plan operacyjny do zatwierdzenia Wojewodzie Śląskiemu,

3)     Do dnia 30 czerwca 2011 r. należy przesłać do Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowego Komendanta  Uzupełnień zestawienia zadań operacyjnych, w zakresie których zostali oni ustaleni w Planie operacyjnym za koordynatorów, realizatorów lub współwykonawców,

4)     Do dnia 31lipca 2011 r. należy przesłać kopię zatwierdzonego Planu operacyjnego do Wojewody Śląskiego

5)     Do dnia 31 października 2011 należy opracować wszystkie karty realizacji zadań operacyjnych.


§ 7


Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego.


§ 8


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.STAROSTA

 

Czesław Gluza


Powiadom znajomego