W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

1.Opis usługi:
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych na terenie powiatu cieszyńskiego, z wyłączeniem miasta Cieszyna, dla którego zadanie to realizuje Burmistrz Miasta Cieszyna, odbywa się na wniosek inwestora lub projektanta. Wniosek można złożyć za pomocą e-usług lub tradycyjnie w formie papierowej.

W celu złożenia wniosku przez e-usługi należy:

1.1. Wejść na stronę: https://cieszyn.geoportal2.pl/

1.2. W lewej części okna, w bocznym panelu wybrać Geoportale w trybie publicznym - Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

1.3. Przejść do e-usługi lub do instrukcji obsługi.

1.4. W oknie do logowania przy pierwszym logowaniu należy założyć konto (Nowe konto/Załóż konto) lub zalogować się przez ePUAP. Jedno konto umożliwia korzystanie z innych e-usług. W oknie logowania znajduje się link Udostępnianie materiałów zasobu - INSTRUKCJA z filmami instruktażowymi do obsługi modułu.

1.5. Użytkownik po zalogowaniu się do modułu „Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” z wykorzystaniem loginu oraz własnego hasła ma możliwość złożenia wniosku na naradę koordynacyjną.

1.6. Wraz z wnioskiem, należy przesłać w formacie PDF propozycję usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, podpisaną elektronicznie przez uprawnionego projektanta, potwierdzoną za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych oraz trasę projektowanej sieci w pliku DXF.

1.7. Wniosek zostaje automatycznie zarejestrowany w systemie PZGiK.

1.8. Po sprawdzeniu przez pracownika ODGiK czy wniosek zawiera poprawne załączniki, generowany jest DOO.

1.9. Po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty (płatność PayU lub Paybynet), pracownik ODGiK ustala termin narady koordynacyjnej.

1.10. Informacje o realizacji wniosków można uzyskać po zalogowaniu się do swojego konta w serwisie Geoportal.

1.11. Z przeprowadzonej narady koordynacyjnej zostaje wygenerowany protokół, a na dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem narady koordynacyjnej, zamieszcza się adnotację, o której mowa w art. 28c ustawy PGiK.


2.Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:

 • propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu sporządzoną na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, sporządzonej w obowiązującym od 25.03.2022 r. układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego projektanta,
 • dane numeryczne opisujące przebieg projektowanego uzbrojenia, opracowane w obowiązującym układzie współrzędnych PUW 2000, strefa 6 (18o), dostarczone pocztą elektroniczną na adres zudp@powiat.cieszyn.pl, w formie warstwy projektowej w postaci pliku DXF,
 • propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w PDF.


3.Opłaty:

 • Pobranie opłaty następuje przed dokonaniem koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 • Kwotę wynikającą z Dokumentu Obliczenia Opłaty należy uiścić niezwłocznie przelewem na konto VeloBank S.A. nr konta 80 1560 0013 2015 1834 3000 0007, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43 400 Cieszyn, z podaniem numeru Dokumentu Obliczenia Opłaty w tytule przelewu lub w opłatomacie znajdującym się w Kancelarii Ogólnej ul. Szeroka 13, pok. 180.
 • Przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty jest niezbędne do wyznaczenia terminu narady koordynacyjnej.
 • Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określa tabela 16, lp. 6 załącznika do ustawy PGiK.

 

4.Miejsce składania dokumentów:

Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można składać:

 • w Kancelarii Ogólnej w siedzibie starostwa przy ul. Szerokiej 13 (pok. 180 parter)
  • poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.30
  • czwartek w godz. 8.00 - 17.00
  • piątek w godz. 8.00 - 15.00

Wniosek można pobrać ze strony internetowej: http://bip.powiat.cieszyn.pl.


5.Kto udziela informacji:

Gabriela Pilarczyk nr telefonu 33 47 77 415, adres e-mail: zudp@powiat.cieszyn.pl.


6.Czas realizacji usługi:

Zgodnie z art. 28b ust. 5 i 5a PGiK.


7.Sposób odbioru:

   • Przez Geoportal
   • Korespondencyjnie
   • Osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 (pok. 160 parter).


8.Podstawy prawne:

   • Ustawa z dnia 17 marca 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz .U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.),
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).


9.Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.


10.Dodatkowe informacje:

  • Uzgodnieniu nie podlega sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych.
  • Uzgodnieniu nie podlega sytuowanie obiektów budowlanych nie będących siecią uzbrojenia terenu lub przyłączami.


11.Wzory wniosków:

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2) W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto ma Pani /Pan prawo do usunięcia danych i cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w zakresie danych dobrowolnych;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;

10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

wniosek doc, 53 kB
wniosek pdf, 217 kB

Powiadom znajomego