W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  2/ 09

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia 2 marca 2009 r.w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania
egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.


Na podstawie art. 19 ust.8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)   w  związku  z  art.  35  ust.  2  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 r.            

o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)                 


zarządzam, co następuje:


§ 1

Zarządzenie reguluje sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, przez których rozumie się osoby, które  nie były wcześniej zatrudnione w jednostkach samorządowych na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyły służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.


§ 2

1.     Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika, o którym mowa w § 1, do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

2.     Każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym jest zobowiązany odbyć służbę przygotowawczą, za wyjątkiem pracowników, którzy zostali zwolnieni przez Starostę z obowiązku odbycia tej służby.

3.     Służba przygotowawcza kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

4.     Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, nie wyłącza stosowania ust. 3.

5.     Wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego w Cieszynie, w szczególności kierownicy komórek organizacyjnych, są zobowiązani do współpracy w organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminów.


§ 3

1.   Ustalenie, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie jest osobą, o której mowa w § 1, powierza się Wydziałowi Organizacyjnemu (stanowisku ds. kadr).

2.   W przypadku gdy osoba zatrudniona nie jest osobą, o której mowa w § 1, Wydział Organizacyjny (stanowisko ds. kadr) przedkłada do zatwierdzenia Staroście lub osobie upoważnionej, informację według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 4

1.     Bezpośredni przełożony pracownika, o którym mowa w § 1, po upływie 1 miesiąca od zatrudnienia:

1)     w przypadku uznania za konieczne skierowania zatrudnionego pracownika do odbycia służby przygotowawczej, w porozumieniu z Sekretarzem, sporządza dla pracownika informację w sprawie skierowania go do odbycia służby przygotowawczej zawierającą plan służby przygotowawczej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Informację zatwierdza Starosta lub osoba upoważniona,

2)     wnioskuje o zwolnienie z odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza, doświadczenie zawodowe lub posiadane wykształcenie umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych; w tym celu  sporządza umotywowany wniosek do Starosty. W przypadku uwzględnienia wniosku Starosta lub osoba upoważniona podpisuje informację w sprawie zwolnienia z obowiązku odbycia służby przygotowawczej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 5

1.     Służba przygotowawcza trwa od 1 do 3 miesięcy i odbywana jest bez przerwy.

2.     Za 1 miesiąc służby przygotowawczej uznaje się 20 przepracowanych dni.

3.     Termin i okres odbywania służby przygotowawczej uzależniony jest od poziomu przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska oraz od opinii bezpośredniego przełożonego.

4.     Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy; czasu trwania takiej nieobecności nie wlicza się do okresu służby przygotowawczej.


§ 6

1.     Służba przygotowawcza obejmuje swoim zakresem część teoretyczną i praktyczną.

2.     Część teoretyczna służby przygotowawczej jest taka sama dla wszystkich pracowników odbywających taką służbę i polega na samokształceniu w zakresie obejmującym:

1)      zaznajomienie się ze strukturą organizacyjną Starostwa Powiatowego w Cieszynie,

2)      zaznajomienie się z obowiązującymi w Starostwie zasadami ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych,

3)      zaznajomienie się z przepisami prawnymi dotyczącymi spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika,

4)      zaznajomienie się z przepisami regulującymi ustrój samorządu powiatowego oraz przepisami wewnętrznymi Starostwa, w tym w szczególności:

a)     ustawą o samorządzie powiatowym,

b)     ustawą o pracownikach samorządowych,

c)      kodeksem postępowania administracyjnego,

d)     instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu,

e)     Statutem Powiatu Cieszyńskiego i Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego.

3.     Za część praktyczną służby przygotowawczej odpowiedzialny jest bezpośredni      przełożony  pracownika.

4.     Część praktyczna swoim zakresem powinna obejmować nabycie przez pracownika wszelkich niezbędnych umiejętności do wykonywania zadań związanych z pracą na stanowisku, na którym pracownik został zatrudniony, w tym w szczególności:

1)      poznanie rodzaju spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika i w komórce organizacyjnej oraz sposobu prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji,

2)      nabycie umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych, w szczególności decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz prowadzenia korespondencji urzędowej,

3)      zapoznanie się z  Systemem Elektronicznej Korespondencji Administracji Publicznej (SEKAP).

5.     Bezpośredni przełożony pracownika może określić dodatkowe zadania, z którymi pracownik ten powinien się zaznajomić w trakcie odbywania służby przygotowawczej.

6.      W planie służby przygotowawczej określa się w szczególności:

1)      okres odbywania służby,

2)      wykaz aktów prawnych, których znajomość jest dla pracownika obowiązkowa,

3)      zestawienie umiejętności praktycznych, które pracownik zobowiązany jest nabyć podczas służby przygotowawczej,

4)      komórki organizacyjne, w których pracownik powinien odbyć praktyki i sposób ich przeprowadzenia,

5)      termin egzaminu, który powinien zostać wyznaczony do10 dni od dnia zakończenia służby przygotowawczej.

7.      Bezpośredni przełożony pracownika odbywającego służbę przygotowawczą, może     wyznaczyć mu opiekuna spośród osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.


§ 7

1.   Egzamin odbywa się w terminie ustalonym w planie służby przygotowawczej, a w razie przedłużenia okresu służby przygotowawczej w innym ustalonym terminie.

2.   Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, w skład której wchodzą:

1)     Sekretarz - jako przewodniczący,

2)     Naczelnik Wydziału lub bezpośredni przełożony pracownika,

3)     przedstawiciel Wydziału Organizacyjnego.

3.   Komisja Egzaminacyjna opracowuje pytania i zadania egzaminacyjne.

4.   Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

5.   Część pisemna egzaminu przeprowadzana jest w formie testu liczącego 20 pytań obejmujących swoim zakresem zagadnienia teoretyczne i praktyczne, które pracownik powinien nabyć zgodnie z planem służby przygotowawczej; na każde pytanie możliwa jest tylko jedna poprawna odpowiedź, za którą przyznawany jest 1 punkt.

6.   Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na 6 pytań zadanych przez członków Komisji Egzaminacyjnej dotyczących zagadnień objętych służbą przygotowawczą; za każdą odpowiedź przyznaje się od 0-10 punktów, biorąc pod uwagę poprawność i kompletność udzielonej odpowiedzi.

7.  Cały egzamin odbywa się w ciągu tego samego dnia roboczego. Pomiędzy  częścią pisemną i ustną egzaminu zarządza się 15 minutową przerwę.


§ 8

1.   Komisja Egzaminacyjna niezwłocznie po przeprowadzeniu wszystkich części egzaminu, tego samego dnia, przystępuje do sprawdzenia i oceny.

2.   Obrady Komisji są niejawne.

3.   Do ustalenia oceny ostatecznej stosuje się następującą skalę, sumując wyniki części pisemnej i ustnej egzaminu:

1)     70 i więcej punktów - ocena bardzo dobra,

2)     58-69 - ocena dobra,

3)     45-57 - ocena dostateczna.

4.   W przypadku oceny negatywnej dopuszcza się możliwość jednokrotnego powtórzenia egzaminu, którego termin powinien przypadać do 10 dni od dnia pierwszego egzaminu.

5.   Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który zawiera:

2)      imię i nazwisko pracownika,

3)      nazwę stanowiska pracy i określenie komórki organizacyjnej,

4)      datę odbycia egzaminu,

5)      skład Komisji Egzaminacyjnej,

6)      wyniki poszczególnych części egzaminu,

7)      końcowy wynik egzaminu.

6.   Do protokołu załącza się plan służby przygotowawczej, listę pytań i zadań wyznaczonych pracownikowi wraz z odpowiedziami. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej i pracownik. Wzór protokołu zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7.   Pracownik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej i zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

8.   Dokumentację z przebiegu służby przygotowawczej i egzaminu przechowuje się
w Wydziale Organizacyjnym, w aktach osobowych pracownika.


§ 9

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.


§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
S T A R O S T A

 

  Czesław Gluza

Załączniki

Powiadom znajomego