Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Sprawa

Komórka odpowiedzialna Referat Rejestracji Pojazdów (WK)

Treść

1. Opis usługi


Każda zmiana danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w tym zmian technicznych pojazdu, zmiany adresu właściciela/użytkownika powinna być zgłoszona w Wydziale Komunikacji w terminie 30 dni od zaistnienia tych zmian. 

Wyczerpanie miejsc w dowodzie rejestracyjnym na wpisy kolejnych badań technicznych wymaga wymiany dowodu rejestracyjnego.

Zgłoszenie wymagające wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu następuje w dwóch etapach:

-pierwszy etap – dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o zgłoszeniu zmiany lub wydanie na wniosek właściciela pozwolenia czasowego na okres do 30 dni.

-drugi etap – wydanie dowodu rejestracyjnego z uaktualnionymi danymi po wydrukowaniu i dostarczeniu dokumentu przez PWPW S.A. Przed zgłoszeniem się po odbiór dowodu rejestracyjnego można uzyskać telefoniczne potwierdzenie, że dowód jest do odbioru.

Zgłoszenie zmian, które występują w adnotacjach urzędowych dowodu rejestracyjnego (bez konieczności jego wymiany) odbywa się jednoetapowo i jest realizowane w dniu złożenia wniosku przez dokonanie odpowiedniego zapisu lub wykreślenia zapisu (np. „HAK”, „GAZ” „TAXI”, „Zastaw rejestrowy na rzecz...”, „współwłasność” i in).


2.Wymagane dokumenty:

1)Wniosek właściciela (pełnomocnika) o dokonanie właściwej zmiany/wpisu/wykreślenia.

2) Dowód rejestracyjny,  

3)  Karta pojazdu jeżeli była wydana,

4) Potwierdzenie z uprawnionego zakładu mechaniki pojazdowej o zgodności dokonanych zmian technicznych z art. 66 ustawy prawo o ruchu drogowym (faktura, rachunek, oświadczenie)

5) Zaświadczenie z uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdówpotwierdzające zmiany: montaż haka holowniczego i in. zmiany parametrów technicznych pojazdu np. liczba miejsc, rodzaj paliwa, moc silnika itp.

6) Zaświadczenie z uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdówpotwierdzające pozytywny wynik kolejnego okresowego badania technicznego pojazdu w przypadku wyczerpania miejsc w dowodzie rejestracyjnym. 

7)Zmiany dotyczące dopuszczalnej masy pojazdu lub nacisków na oś wymagają przedstawienia świadectwa homologacji.

8)W przypadku montażu instalacji gazowej - homologacja instalacji gazowej oraz rachunek/faktura za montaż,

9)W przypadku wykreślenia wpisu o zastawie rejestrowym prawomocne postanowienie sądu rejestrowego o wykreśleniu zastawu z rejestru zastawów.

10)W przypadku zmiany danych osobowych dokument potwierdzający zmianę adresu, nazwiska itp.

11)Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz zamieszkiwanie na terenie powiatu (np. prawo jazdy).

12)Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i spółki jawne: aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku) a w przypadku np. zakładów bądź jednostek budżetowych - aktualnie potwierdzoną kopię aktu powołującego; a także zaświadczenie REGON. Sprawy załatwiają wyłącznie osoby wymienione w tych dokumentach bądź posiadające stosowne upoważnienie.

13)Spółki cywilne nie posiadają praw majątkowych – pojazd rejestruje się na osoby fizyczne będące właścicielami spółki (wymagane: okazanie umowy spółki i pisemna zgoda nieobecnych przy rejestracji współwłaścicieli). Pojazdy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod innym adresem niż adres zamieszkania rejestruje się na adres zamieszkania – należy przedłożyć kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej.

14)Dowód uiszczenia opłat rejestracyjnych.


3.Opłaty

 


Lp.

Tytuł opłaty

Wysokość opłaty rejestracyjnej - zł

Łączna opłata ewidencyjna -zł

1.

za zmianę dowodu rejestracyjnego

54,00

0.50

2.

za zmianę dowodu rejestracyjnego i nalepek legalizacyjnych tablic

66,50

1

3.

pozwolenie czasowe

18,50

0.50

Opłatę rejestracyjną i ewidencyjną można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w  Bank Handlowy w Warszawie S.A. -  nr konta :                63 1030 1087 0000 0000 8309 6128 .OPŁATA SKARBOWA - w przypadku dopisania lub wykreślenia współwłaściciela pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji zmieniającej.

Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w  ING Bank Śląski S.A. O/ w Cieszynie - nr konta :         91 1050 1083 1000 0022 7607 6284 ).

 


4.Miejsce Składania Dokumentów

Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, ul. Bobrecka 29, parter. Telefony: 033 4777 342 do 347, fax 033 4777335.

Wstępna weryfikacja dokumentów i wydawanie druków oraz biletów kolejkowych realizowane są w punkcie informacyjnym (centralne miejsce sali głównej. Stanowisko, w którym będzie obsługiwany klient, wskazywane jest na tablicy świetlnej w sali głównej.


5.KTO UDZIELA INFORMACJI

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów w punkcie informacyjnym w sali głównej, w sprawach bardziej skomplikowanych Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji.


6.CZAS REALIZACJI

Wpisy i wykreślenia realizowane są od razu przy okienku, sprawy wymagające wymiany dowodu rejestracyjnego, potwierdzenia danych silnika są załatwiane do 30 dni od daty złożenia wniosku.


7.SPOSÓB ODBIORU


Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie upoważnienia (dla osób spoza najbliższej rodziny - opłata skarbowa 17 zł. Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w  ING Bank Śląski S.A. O/ w Cieszynie - nr konta :         91 1050 1083 1000 0022 7607 6284 ).


Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego - należy przedstawić dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie i kartę pojazdu.


8.PODSTAWY PRAWNE:

https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/11571/1-podstawy-prawne-do-spraw-referatu-rejestracji-pojazdow

9.TRYB odwoławczy:

Od decyzji o odmowie dokonania zmiany, wpisu , wykreślenia adnotacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.


10.Wzory wniosków, formularzy załączników itp.

Dostępne w punkcie informacyjnym Referatu Rejestracji Pojazdów lub na stronie internetowej.

Klauzula informacyjna dla Referatu Rejestracji Pojazdów


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 4777156,


adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
2. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. prowadzenia postępowań w sprawie rejestracji pojazdów oraz wydawania dokumentów komunikacyjnych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1260).


4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.


6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.


7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie.


8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.


9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.


10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Załączniki

Upoważnienie pdf, 100 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij