W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Referat Prawa Jazdy (WKP)

Każda osoba, która zamierza uzyskać prawo jazdy, musi otrzymać (na każdą kategorię odrębnie) w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tzw. Profil Kandydata na Kierowcę, który stanowi podstawę zapisu na szkolenie i umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego. Profil Kandydata na Kierowcę to indywidualny niepowtarzalny numer, który stanowi wyróżnik danej osoby, którym w systemach elektronicznych ewidencji posługują się: ośrodek szkolenia, ośrodek egzaminowania i organ wydający prawo jazdy.

1.   Wymagane dokumenty

Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

Załączniki:

a.    kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573 , z późn.zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;

b.    orzeczenie lekarskie potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

c.     orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami o ile jest wymagane,

d.    kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami),

e.   zgodę rodzica lub opiekuna, na rozpoczęcie szkolenia oraz uzyskanie prawa jazdy (zgodnie z art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy) – jeżeli jest wymagana,

f.     dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,

Na podstawie w/w wniosku generowany jest profil Kandydata na Kierowcę udostępniany ośrodkowi szkolenia i egzaminowania kierowców w formie elektronicznej. Informację o profilu osoba zainteresowana otrzymuje do dwóch dni (zazwyczaj niezwłocznie).

Do odbioru należy przedstawić:

- dowód osobisty,

- dotychczas posiadane prawo jazdy do zwrotu (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami).

- cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

Uwaga! Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli przebywa na terytorium Polski przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy

2.   Opłaty

Za wydanie prawa jazdy należna jest opłata w wysokości 100 zł + opłata ewidencyjna w wysokości 0,50 zł,

Opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto - Getin Noble Bank S.A.

42 1560 0013 2015 1834 3000 0012

Jeśli odbiór prawa jazdy dokonywany będzie przez osobę inną niż właściciel prawa jazdy, musi ona posiadać stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo), za które pobrana będzie opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłata nie dotyczy małżonków, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo.

Opłaty skarbowej można dokonać bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto: 53 1560 0013 2015 1834 3000 0008- opłata skarbowa

Uwaga: czynność urzędowa wydanie prawa jazdy nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022r. poz. 2142 z późn. zm.);

5.     Kto udziela informacji 

Pracownicy Referatu Prawa Jazdy,

Telefony: 33 4709508, 33 4709509, 33 4709510, 33 4709515, fax 33 4709521. 

6.     czas realizacji

Termin załatwiania sprawy - wydania prawa jazdy - wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów i wniesienia ww. opłat. Po pozytywnym zdaniu egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, dokumenty przekazywane są do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, który zamawia prawo jazdy drogą elektroniczną w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

7.     sposób odbioru

Odbiór prawa jazdy:  osobiście: Wydział Komunikacji, Referat Prawa Jazdy, 43-400 Cieszyn, ul. Graniczna 79,
- korespondencyjnie: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 z dopiskiem "Referat Prawa jazdy".

- Odbioru prawa jazdy można dokonać osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty wtedy trzeba pamiętać, że przy składaniu wniosku należy dołączyć aktualnie posiadany dokument prawa jazdy. Przed osobistym odbiorem zaleca się upewnić telefonicznie lub na stronie internetowej /info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru.

- Pełnomocnik wnioskodawcy może odebrać prawo jazdy po okazaniu swojego dokumentu tożsamości.

8.      Podstawa prawna

1.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775);

2.   Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023r. poz. 622);

3.   Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2022, poz. 1857)

4.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2018r. poz. 1062);

5.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2021r. poz. 1426);

6.   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r. poz. 83);

7.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2019r. poz. 406);

8.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2018r. poz. 1885);

9.   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2022r. poz. 2503).

9.      Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku. Wydruk musi być wiernym odwzorowaniem wniosku dostępnego w Urzędzie.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W indywidualnych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Klauzula informacyjna dla Referatu Prawa Jazdy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 4777156,

adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. prowadzenia postępowań w sprawie wydawania, zatrzymywania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, szkolenia kierowców oraz wydawania dokumentów w tych sprawach  na podstawie ustawy o kierujących pojazdami  (Dz.U. z 2023r. poz. 622) oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022r. poz.988 z późn.zm.).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

 

 

 

Załączniki

Upoważnienie pdf, 100 kB

Powiadom znajomego