W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego w kraju (WKR-02)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Referat Rejestracji Pojazdów (WKR)

1.Opis usługi

 

Rejestracji pojazdu zasadniczo dokonujemy w dwóch etapach:

  •        pierwszy etap – przyjęcie wymaganego wniosku wraz z załącznikami oraz dokonanie wpisu nowych danych do ewidencji pojazdów,
  •        drugi etap – wydanie dowodu rejestracyjnego i decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

Od dnia 31 stycznia 2022 r. jest możliwe zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu.

Tablicami, które można zachować przy rejestracji pojazdu są:

- tzw. „Eurotablice” - zarówno z czcionką zwężoną i z czcionką niebędącą czcionką zwężoną, które nie posiadają oznaczeń i grafiki obrysu wizerunku orła naniesionych techniką laserową;
- tzw. „Eurotablice” z czcionką zwężoną, które posiadają oznaczenia i grafikę obrysu wizerunku orła naniesione techniką laserową.

Wymianie podlegają natomiast tzw. „czarne” tablice rejestracyjne  oraz tablice „ białe" z flagą PL.

Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym (w skrócie uPrd) oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne.

W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

Jeżeli tablice (tablica) rejestracyjne nie są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a uPrd albo nie są utrzymane w należytym stanie, albo nie są czytelne, Wnioskodawca otrzymuje nowe tablice rejestracyjne.


 

2. Wymagane dokumenty:

1)Wniosek właściciela (pełnomocnika) o rejestrację pojazdu.

2)Dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym badaniem technicznym (w przypadku, gdy dowód rejestracyjny nie potwierdza ważności badania technicznego, należy przedłożyć zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu)

  •       UWAGA: Dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd, jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym - tzw. badanie techniczne "pokolizyjne".
  •       UWAGA: Dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd, jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że narusza wymagania ochrony środowiska - tzw. badanie "ekologiczne".

3)Oryginał dowodu własności pojazdu albo poświadczoną notarialnie kopię dokumentu własności (faktura VAT, umowa sprzedaży, darowizny, prawomocne orzeczenie sądu, dowód zakupu od jednostki uprawnionej do sprzedaży pojazdu po przepadku na rzecz Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub Policji, Sił Zbrojnych, Straży Granicznej itp.),

4)Tablice rejestracyjne - należy obligatoryjnie zabrać wszystkie tablice, w tym tzw. "trzecią" tablicę na bagażnik; niezależnie od numeru rejestracyjnego tablice należy okazać w momencie składania wniosku o rejestrację,

5)Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz zamieszkiwanie na terenie powiatu (np. prawo jazdy).

6)Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i spółki jawne: aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku) a w przypadku np. zakładów bądź jednostek budżetowych - aktualnie potwierdzoną kopię aktu powołującego; a także zaświadczenie REGON. Sprawy załatwiają wyłącznie osoby wymienione w tych dokumentach bądź posiadające stosowne upoważnienie.

7)Spółki cywilne nie posiadają praw majątkowych – pojazd rejestruje się na osoby fizyczne będące właścicielami spółki (wymagane: okazanie umowy spółki i pisemna zgoda nieobecnych przy rejestracji współwłaścicieli). Pojazdy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod innym adresem niż adres zamieszkania rejestruje się na adres zamieszkania – należy przedłożyć kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej.

8)Dowód uiszczenia opłat rejestracyjnych.

 

3. OPŁATY

 

 

Opłatę rejestracyjną można uiścić bezpośrednio w siedzibie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie - poprzez opłatomat, terminale przy stanowiskach albo na konto w VeloBank S. A.: nr konta:  42 1560 0013 2015 1834 3000 0012

 

 

4.Miejsce Składania Dokumentów

-  osobiście: Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, 43-400 Cieszyn, ul. Graniczna 79,

- korespondencyjnie: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 z dopiskiem "Wydział Komunikacji".

5.KTO UDZIELA INFORMACJI

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów, punkt informacyjny w sali obsługi Referatu, w sprawach bardziej skomplikowanych Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji.

 

Telefony: 33 4709500, -501, fax 33 4709521.

 

6.CZAS REALIZACJI

Rejestracja czasowa z urzędu - w dniu złożenia wniosku z ważnością pozwolenia czasowego do 30 dni od daty złożenia wniosku, z możliwością przedłużenia tego terminu maks. o 14 dni, jeżeli istnieje konieczność wyjaśniania spraw związanych z rejestracją.

Rejestracja stała – wydanie dowodu rejestracyjnego w terminie do 30 dni, sprawy szczególnie skomplikowanej do 60 dni.

 

7.SPOSÓB ODBIORU

Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Dla osób spoza najbliższej rodziny przedłożenie pełnomocnictwa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

Opłatę skarbową można wnieść bezpośrednio w siedzibie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie: PKO Bank Polski – nr konta: 94 1020 2313 0000 3002 1123 4970 .

 

 Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

 

 

8.PODSTAWY PRAWNE:

 

https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/11571/1-podstawy-prawne-do-spraw-referatu-rejestracji-pojazdow

 

9.Tryb odwoławczy

Od decyzji o rejestracji pojazdu lub odmowie zarejestrowania przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

 

10.Wzory wniosków, formularzy załączników itp.

Dostępne w punkcie informacyjnym Referatu Rejestracji Pojazdów lub na stronie internetowej.

 

Klauzula informacyjna dla Referatu Rejestracji Pojazdów


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl.

2)      W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych - kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie rejestracji pojazdu, wydania dokumentów i oznaczeń pojazdu oraz wyrejestrowania pojazdu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, jak również na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.  

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, jednakże nie krócej niż wynika to z  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto ma Pani /Pan prawo do usunięcia danych i cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w zakresie danych dobrowolnych;

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9)      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora. W zakresie podania numeru telefonu komórkowego jest natomiast dobrowolne, jednakże jego niepodanie uniemożliwi wysłanie powiadomienia SMS o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego.

10)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego