W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Referat Prawa Jazdy (WKP)

OPIS USŁUGI: 

Instruktorem nauki jazdy może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

1.    posiada prawo jazdy:

a)     kategorii A i/lub B co najmniej przez okres 3 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora w zakresie prawa jazdy odpowiednio kategorii A i/lub B,

b)    kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

  1. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
  2. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
  3. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
  4. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
  5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a)     przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b)    przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c)     przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d)    prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e)     przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

Organem właściwym do wpisu do ewidencji instruktorów i wydania legitymacji jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania instruktora.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów z pozytywnym wynikiem egzaminu złożonego przed komisją powołaną przez wojewodę (Wniosek dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

2.    Załączniki:

a)     fotografia,

b)  orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,

c)    orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

d)     zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów dla instruktorów,

e)     zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

f)    zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,

g)     dowód wpłaty za wydanie legitymacji

3.    Do wglądu dowód osobisty.

OPŁATY:

50 zł - za wpis do ewidencji instruktorów, płatne w kasie Starostwa lub na konto Starostwa Powiatowego w Cieszynie w Getin Noble Bank S.A. 42 1560 0013 2015 1834 3000 0012

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

- osobiście: Wydział Komunikacji, Referat Prawa Jazdy, 43-400 Cieszyn, ul. Graniczna 79,

- korespondencyjnie: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 z dopiskiem "Wydział Komunikacji".

KTO UDZIELA INFORMACJI:
Pracownicy Referatu Prawa Jazdy,

CZAS REALIZACJI:
Najpóźniej do miesiąca od dnia wpływu wniosku.

SPOSÓB ODBIORU:
Osobiście w miejscu złożenia wniosku.

PODSTAWY PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023r. poz. 622 z późn.zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji. (Dz.U. z 2019r. poz. 1200)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022r. poz. 2142 z późn. zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

WZORY WNIOSKÓW, FORMULARZY, ZAŁĄCZNIKÓW ITP.
Dostępne w punkcie informacyjnym Referatu Prawa Jazdy oraz na stronie internetowej.

Klauzula informacyjna dla Referatu Prawa Jazdy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 4777156,

adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. prowadzenia postępowań w sprawie wydawania, zatrzymywania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, szkolenia kierowców oraz wydawania dokumentów w tych sprawach  na podstawie ustawy o kierujących pojazdami  (Dz.U. z 2023r.  poz. 622 z późn.zm.) oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023r. poz. 1047 z późn. zm.).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego