W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I i kat. II (BT-5)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Biuro Transportu i Organizacji Ruchu (BT)

 Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

1.    Opis Usługi - wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I i  kat.  II

Ruch pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych wymaga uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ.

Od 19 października 2012 r. obowiązują nowe zasady wykonywania przewozów pojazdami nienormatywnymi po drogach publicznych, które dotyczą także rolników.

Pojazd nienormatywny – to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zezwolenia na wykonywanie przewozów pojazdami nienormatywnymi będą wydawane w siedmiu kategoriach. Starosta wydaje zezwolenia dla kategorii I i II pojazdów nienormatywnych.

Zezwolenia

 

KATEGORIA I

Zezwolenie kategorii I jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie takie jest wydawane dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Zezwolenie wydawane jest na okres 12 miesięcy. Pojazdy wykorzystujące zezwolenia kat. I mogą poruszać się także z ładunkiem podzielnym.

 

Zezwolenie takie wydawane jest dla następujących pojazdów:

a.   długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b.   naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,

c.   co szerokości nieprzekraczającej 3,5 m.

 

KATEGORIA II

Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii III są wydawane na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. W przypadku wjazdu pojazdu na teren Rzeczpospolitej Polskiej zezwolenie kat. II wydaje także naczelnik urzędu celno-skarbowego.  Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany,

Zezwolenie kategorii II wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach publicznych:

a.   o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych

b.   o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m;

c. o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

c.   długości nieprzekraczającej:

-         15 m dla pojedynczego pojazdu;

-         23 m dla zespołu pojazdów;

2.        Wymagane Dokumenty 

1)   Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia kat. I lub kat. I, na przejazd pojazdu nienormatywnego, odpowiednio wg wzorów poniżej,

 2)   Dowód wniesienia opłaty.

3.      Opłaty –

  1. Opłata w kategorii I wynosi 100 zł.
  2. Wysokość opłat w kategorii II:

-      200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca;

-      400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy;

-      1.200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;

-      2.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

 

Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto Getin Noble Bank S.A. nr 37 1560 0013 2015 1834 3000 0005

4.    Miejsce składania dokumentów -

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu, ul. Bobrecka 29,  IV piętro, pok. 326, tel. 47 77 326.

 

5.    Kto udziela informacji –

 Biuro Transportu i Organizacji Ruchu, ul. Bobrecka 29,  IV piętro, pok. 326, tel. 47 77 326, bt@powiat.cieszyn.pl

6.    Czas realizacji usługi -

Zezwolenia wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku o jego wydanie.      W przypadku niewydania zezwolenia kat. II zwraca się wniesioną opłatę. 

7.    Sposób odbioru

Osoby fizyczne - osobiście lub przez pełnomocnika, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i spółki jawne: osoby wymienione w aktualnym odpisie z KRS bądź posiadające stosowne upoważnienie. Miejsce odbioru dokumentów – jak w punkcie 4.

8.    Podstawy prawne

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.  Dz .U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 16 LUTEGO 2021 R. W SPRAWIE WYSOKOŚCI  OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO (TEKST JEDN. dZ. U. 2021 R. POZ. 315)

9.    Tryb odwoławczy


Od decyzji związanych z wydaniem zezwolenia, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

10.    Wzory wniosków – w załącznikach do usługi.

Zwolnienia z konieczności uzyskania zezwolenia

Nie wymaga się zezwoleń dla następujących pojazdów:

1.autobusu – w zakresie nacisków osi;

2. pojazdu, którego szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych,  przewożącego ładunek wystający poza boczne, tylne i przednie obrysy pojazdu.

a.  ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;

b.  ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy;

c.  ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego
Ładunek wystający poza przednią lub boczne płaszczyzny obrysu pojazdu powinien być oznaczony. Dotyczy to również ładunku wystającego poza tylną płaszczyzną obrysu pojazdu na odległość większe niż 0,5 m.

Klauzula informacyjna dla Referatu Transportu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 4777156,

adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. prowadzenia postępowań w sprawie wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.988, ze zm.).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Załączniki

Powiadom znajomego