W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji
  1. Opis usługi:
   Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów dziecka mieszkającego na terenie powiatu cieszyńskiego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Starosta zapewnia odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności. Jeżeli Powiat Cieszyński nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka właściwych ze względu na rodzaj niepełnosprawności, Starosta kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami.
  2. Wymagane dokumenty: Podstawą skierowania dziecka do szkoły specjalnej lub ośrodka jest złożenie wniosku przez rodzica dziecka lub prawnego opiekuna wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. W złożonym wniosku powinna być wskazana szkoła / ośrodek, do którego dziecko ma być skierowane wraz ze wskazaniem klasy. Do wniosku dołączona jest klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
  3. Opłaty: kierowanie dzieci i młodzieży jest bezpłatne.
  4. Miejsce składania dokumentów: Wniosek rodzica/prawnego opiekuna wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wysyła się pocztą lub składa w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29.
  5. Kto udziela informacji:
   Wydział Edukacji, Daria Czarnecka, tel.: 47-77-219.
  6. Czas realizacji usługi:
   Po weryfikacji wniosku wydawane jest niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca, skierowanie do placówki naszego Powiatu (Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie) lub wystąpienie do innego organu prowadzącego o przyjęcie dziecka z naszego terenu do wskazanej szkoły/placówki.
  7. Sposób odbioru:
   Skierowanie do ZPSWR w Cieszynie wysyłane jest do wnioskodawcy pismem poleconym, do ZPSWR Cieszyn dostarczane jest osobiście.  Dokumenty do innych powiatów wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie poprzez e-PUAP. Odpowiedź do wnioskodawcy wysyłana jest pocztą pismem poleconym.
  8. Podstawy prawne:
   art. 127 ust. 13 / 15 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe.
  9. Tryb odwoławczy:
   odwołanie nie przysługuje.
  10. Wzory wniosków:
     wzór wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO) informujemy, że:
 
1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2)      W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku/podopiecznemu odpowiedniej formy kształcenia specjalnego na podstawie art. 127 ust. 13 lub 15 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe;  

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;  

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat w przypadku kierowania do kształcenia specjalnego w szkole/placówce prowadzonej przez Powiat Cieszyński lub 5 lat w przypadku kierowania do kształcenia specjalnego w szkole/ placówce nie prowadzonej przez Powiat Cieszyński zgodnie z  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie wniosku o skierowanie dziecka/podopiecznego do kształcenia specjalnego. W zakresie Pani/Pana numeru telefonu oraz dotychczasowego przedszkola / szkoły dziecka podanie danych jest dobrowolne, ale istotne w celu ułatwienia kontaktu;

10)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Załączniki

Powiadom znajomego