W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Sprawa
Komórka odpowiedzialna Referat Rejestracji Pojazdów (WKR)

Treść

1.Opis usługi -

Rejestracji pojazdu dokonujemy w dwóch etapach:

- pierwszy etap – wydanie pozwolenia czasowego na okres do 30 dni, wydanie stałych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, oraz decyzji administracyjnej o czasowej rejestracji pojazdu z urzędu.

- drugi etap – wydanie dowodu rejestracyjnego i decyzji administracyjnej o stałej rejestracji pojazdu. Przed zgłoszeniem się po odbiór dowodu rejestracyjnego można uzyskać telefoniczne potwierdzenie, że dowód jest do odbioru


2. Wymagane dokumenty:

1) Wniosek właściciela (pełnomocnika) o rejestrację pojazdu.

2) Oryginał dowodu własności pojazdu (faktura VAT, rachunek, umowa kupna-sprzedaży, darowizny, prawomocne orzeczenie sądu i in.)

3) Tablice rejestracyjne a w przypadku ich braku lub konieczności zwrotu do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.

4) Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

  •       UWAGA: Dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd, jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym - tzw. badanie techniczne "pokolizyjne".
  •       UWAGA: Dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd, jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że narusza wymagania ochrony środowiska - tzw. badanie "ekologiczne".

5) Zagraniczny dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu wydane przez odpowiedni organ rejestrujący pojazdy zagranicą.

W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego albo:

a) zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy, oraz

b) zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży tego dokumentu albo

c) pismo z organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą odmawiające właścicielowi pojazdu wydania zaświadczenia,

6) Zaświadczenie z Urzędu Celnego o zapłacie akcyzy – dotyczy samochodów osobowych sprowadzonych z Unii Europejskiej.

7) Odprawa celna – dotyczy pojazdów sprowadzonych z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej.

8) Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz zamieszkiwanie na terenie powiatu (np. prawo jazdy).

9) Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i spółki jawne: aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku) a w przypadku np. zakładów bądź jednostek budżetowych - aktualnie potwierdzoną kopię aktu powołującego, a także zaświadczenie REGON. Sprawy załatwiają wyłącznie osoby wymienione w tych dokumentach bądź posiadające stosowne upoważnienie.

10) Spółki cywilne nie posiadają praw majątkowych – pojazd rejestruje się na osoby fizyczne będące właścicielami spółki (wymagane: okazanie umowy spółki i pisemna zgoda nieobecnych przy rejestracji współwłaścicieli). Pojazdy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod innym adresem niż adres zamieszkania rejestruje się na adres zamieszkania – należy przedłożyć kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej.

11) Dowód uiszczenia opłat rejestracyjnych..

12) Tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych na język polski przez tłumacza przysięgłego.


3. OPŁATY

1) Opłata rejestracyjna

Lp.

Tytuł opłaty

Wysokość opłaty rejestracyjnej - zł

Łączna opłata ewidencyjna -zł

1.

rejestracja samochodu , autobusu

253,50

2.50

2.

rejestracja motocykla,

195,00

2

3.

rejestracja ciągnika rolniczego, przyczepy, naczepy

120

1.50

4.

rejestracja motoroweru

110

1.50

 


Opłatę rejestracyjną i ewidencyjną można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie, poprzez terminale przy stanowiskach (dodatkowa opłata manipulacyjna 2 zł) lub na konto w Getin Noble Bank S. A.: nr konta:  42 1560 0013 2015 1834 3000 0012 .4. Miejsce Składania Dokumentów

-  osobiście: Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, 43-400 Cieszyn, ul. Graniczna 79,

- korespondencyjnie: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 z dopiskiem "Wydział Komunikacji".

5. KTO UDZIELA INFORMACJI

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów, Punkt Informacyjny w hallu Referatu, w sprawach bardziej komplikowanych Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji.


Telefony: 33 4709500, -501, fax 33 4709521. 


6.CZAS REALIZACJI

Rejestracja czasowa z urzędu - w dniu złożenia wniosku z ważnością pozwolenia czasowego do 30 dni od daty złożenia wniosku, z możliwością przedłużenia tego terminu maks. o 14 dni, jeżeli istnieje konieczność wyjaśniania spraw związanych z rejestracją. 

Rejestracja stała – wydanie dowodu rejestracyjnego w terminie do 30 dni, sprawy szczególnie skomplikowanej do 60 dni.


7.SPOSÓB ODBIORU


Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie upoważnienia (dla osób spoza najbliższej rodziny - opłata skarbowa 17 zł. Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w  ING Bank Śląski S.A. O/ w Cieszynie - nr konta :         91 1050 1083 1000 0022 7607 6284 ).Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie i karta pojazdu.


8. PODSTAWY PRAWNE:


https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/11571/1-podstawy-prawne-do-spraw-referatu-rejestracji-pojazdow


9. Tryb odwoławczy

Od decyzji o rejestracji pojazdu lub odmowie zarejestrowania przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

 


10. Wzory wniosków, formularzy załączników itp.

Dostępne w punkcie informacyjnym Referatu Rejestracji Pojazdów lub na stronie internetowej.

Klauzula informacyjna dla Referatu Rejestracji Pojazdów


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl.

2)      W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych - kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie rejestracji pojazdu, wydania dokumentów i oznaczeń pojazdu oraz wyrejestrowania pojazdu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, jak również na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.  

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, jednakże nie krócej niż wynika to z  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto ma Pani /Pan prawo do usunięcia danych i cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w zakresie danych dobrowolnych;

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9)      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora. W zakresie podania numeru telefonu komórkowego jest natomiast dobrowolne, jednakże jego niepodanie uniemożliwi wysłanie powiadomienia SMS o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego.

10)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Załączniki

Upoważnienie pdf, 100 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane