Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (WKR-09)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Sprawa

Komórka odpowiedzialna Referat Rejestracji Pojazdów (WK)

Treść

1.       Opis  usługi

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu.


Składając wniosek o rejestrację pojazdu automatycznie dokonujesz  jego zgłoszenia nabycia.


Od 01.01.2020 r. - Kto, będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie zawiadamia starosty o nabyciu / zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.  
Powyższe kary będą nakładane w przypadku nabycia / zbycia pojazdu po 31.12.2019 r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia / zbycia.


W przypadku pojazdów sprowadzonych z zagranicy nie funkcjonuje procedura zawiadamiania o ich nabyciu. Pojazd sprowadzony z terytorium Unii Europejskiej należy ZAREJESTROWAĆ w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia do oznaczonego miejsca przeznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.2.              Wymagane dokumenty:

1)  zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu z podaniem daty nabycia lub zbycia i danych nabywcy bądź zbywcy,

2)  oryginał lub kopia dokumentu na podstawie, którego nabyto lub zbyto pojazd (np. faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa darowizny itp.),

3)   dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość sprzedającego

 

3.                  Opłaty

Od zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu nie są pobierane żadne opłaty.

 

4.                  Miejsce Składania Dokumentów

Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, ul. Bobrecka 29, parter.

Telefony: 33 4777 342 do 347, fax 33 4777335.

Stanowisko w którym interesant będzie załatwiać sprawę określa każdorazowo pracownik Punktu Informacyjnego mieszczącego się w sali obsługi referatu.


Zgłoszenia nabycia lub zbycia można również dokonać poprzez pocztę tradycyjną lub z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej (platforma ePUAP).

Zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdów nie są obsługiwane poprzez pocztę elektroniczną (e-mail).

 

5.                  KTO UDZIELA INFORMACJI

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów, Punkt Informacyjny w sali obsługi referatu, w sprawach bardziej skomplikowanych Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji.

 

6.                  CZAS REALIZACJI

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu jest rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

 

7.                  SPOSÓB ODBIORU

Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie upoważnienia (dla osób spoza najbliższej rodziny - opłata skarbowa 17 zł).
Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w
Cieszynie lub na konto w  ING Bank Śląski S.A. O/ w Cieszynie - nr konta :   

91 1050 1083 1000 0022 7607 6284.

Klientowi zostaje zwrócony oryginał bądź kopia dokumentu sprzedaży / nabycia - po jego opieczętowaniu.


8.                  PODSTAWY PRAWNE :

1)   Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. , poz. 110). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.). 

3)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2130). 

 

9.                  Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie przyjęcia zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

10. UWAGI

O nabyciu lub zbyciu pojazdu należy powiadomić również ubezpieczyciela pojazdu.


Klauzula informacyjna dla Referatu Rejestracji Pojazdów


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 4777156,


adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
2. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. prowadzenia postępowań w sprawie rejestracji pojazdów oraz wydawania dokumentów komunikacyjnych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1260).


4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.


6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.


7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie.


8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.


9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.


10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij