W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (WKR-09)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Referat Rejestracji Pojazdów (WKR)

1.       Opis  usługi

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu (dotyczy to transakcji zawartych do 31.12.2023 r. włącznie) lub zbyciu pojazdu.

 

Dla transakcji zawartych od 01.01.2024 r. nie funkcjonuje zawiadomienie o nabyciu pojazdu. Należy złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni (90 dni dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami).

Obowiązuje także konieczność zawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia transakcji.

 

UWAGA:

Od  1 lipca 2023 r. został odwołany (na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz. U. z 2023 r. poz. 1118) stan zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Na skutek tego termin dot. zawiadomienia o nabyciu (dotyczy to transakcji zawartych do 31.12.2023 r. włącznie) / zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP wynosi 30 dni.

 

Od 2024 r. brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie sankcjonowane w formie kary pieniężnej w wysokości 250 zł.

 

W przypadku pojazdów sprowadzonych z zagranicy, które nie zostały zarejestrowane w Polsce, nie funkcjonuje procedura zawiadamiania o ich nabyciu oraz zbyciu.

 

Pojazd sprowadzony z zagranicy należy ZAREJESTROWAĆ w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia do oznaczonego miejsca przeznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

2.              Wymagane dokumenty:

1)  zawiadomienie o nabyciu (dotyczy to transakcji zawartych do 31.12.2023 r. włącznie) lub zbyciu pojazdu z podaniem daty nabycia lub zbycia i danych nabywcy bądź zbywcy (wszystkich nabywców / zbywców - w przypadku współwłasności),

2)  oryginał lub kopia dokumentu na podstawie, którego nabyto (dotyczy to transakcji zawartych do 31.12.2023 r. włącznie) lub zbyto pojazd (np. faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa darowizny itp.),

3)   dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość sprzedającego,

4)  UWAGA:

    - w przypadku, gdy zawiadomienie składa jeden ze współwłaścicieli pojazdu, powinien posiadać pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli do wykonania tej czynności urzędowej (ew. opłata - wg punktu 7) albo złożyć oświadczenie, że działa w tej sprawie za zgodą większości współwłaścicieli,
      - wysyłając zawiadomienie np. pocztą tradycyjną najlepiej jest opatrzyć je danymi i podpisami wszystkich współwłaścicieli pojazdu,
     - w przypadku współwłasności pojazdu dla skuteczności zawiadomienia o zbyciu pojazdu wystarczającym jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu (od 01.01.2024 r.).

 

 

Uwaga dla podmiotów prowadzących działalność związaną z handlem pojazdami:

  • w przypadku składania większej ilości zawiadomień o zbyciu lub nabyciu (dotyczy to transakcji zawartych do 31.12.2023 r. włącznie) pojazdów wystarczy przygotować we własnym zakresie, a następnie złożyć, jeden wniosek z wyszczególnieniem wszystkich pojazdów (np. w tabeli) oraz odpowiednio dołączyć czytelne egzemplarze dokumentów sprzedaży,
  • przypomina się, że organ nie wykonuje na miejscu kopii dokumentów potwierdzających przeniesienie prawa własności, toteż stosowne kopie należy przygotować przed przybyciem do tut. urzędu.

3.                  Opłaty

Od zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu nie są pobierane żadne opłaty, z wyjątkiem opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 7.

 

4.                  Miejsce Składania Dokumentów

 

  • osobiście: Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, 43-400 Cieszyn, ul. Graniczna 79,
  • korespondencyjnie: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 z dopiskiem "Wydział Komunikacji",
  • zgłoszenia nabycia (dotyczy to transakcji zawartych do 31.12.2023 r. włącznie) lub zbycia można również dokonać z wykorzystaniem profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego - za pomocą tzw. elektronicznej skrzynki podawczej (platforma ePUAP) - Klient otrzymuje wówczas urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) w formie elektronicznej i organ nie ma obowiązku wystawiać innego dokumentu urzędowego, który potwierdza złożenie zawiadomienia. Więcej informacji o tej formie składania zawiadomień można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

 

Zgłoszenia nabycia (dotyczy to transakcji zawartych do 31.12.2023 r. włącznie) lub zbycia pojazdów nie są obsługiwane poprzez pocztę elektroniczną (e-mail).

 

5.                  KTO UDZIELA INFORMACJI

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów, Punkt Informacyjny w sali obsługi referatu, w sprawach bardziej skomplikowanych Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji.


Telefony: 33 4709500, -501, fax 33 4709521. 

 

6.                  CZAS REALIZACJI

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu jest rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, zgodnie z kolejnością ich wpływu.

 

 

7.                  SPOSÓB ODBIORU

Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Dla osób spoza najbliższej rodziny przedłożenie pełnomocnictwa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

Opłatę skarbową można wnieść bezpośrednio w siedzibie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie: PKO Bank Polski – nr konta: 94 1020 2313 0000 3002 1123 4970 .

 

Klientowi zostaje zwrócony oryginał bądź kopia dokumentu własności pojazdu - po jego opieczętowaniu.

 

W przypadku złożenia zawiadomienia poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą potwierdzeniem tego faktu jest urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) przekazywane Wnioskodawcy w formie elektronicznej.

 

8.                  PODSTAWY PRAWNE :

Link: https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/11571/1-podstawy-prawne-do-spraw-referatu-rejestracji-pojazdow

 

9.                  Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie przyjęcia zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

10. UWAGI

O nabyciu lub zbyciu pojazdu należy powiadomić również ubezpieczyciela pojazdu.

 

Informujemy, że Starosta Cieszyński nie odpowiada za dane, które są uwidocznione dla obywateli w aplikacji mPojazd, a nie zawsze są one spójne z lokalną ewidencją pojazdów. Aplikacją mPojazd zarządza Minister Cyfryzacji.

 

11. Klauzula informacyjna dla Referatu Rejestracji Pojazdów

                Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl.

2)      W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych - kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie rejestracji pojazdu, wydania dokumentów i oznaczeń pojazdu oraz wyrejestrowania pojazdu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, jak również na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.  

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, jednakże nie krócej niż wynika to z  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto ma Pani /Pan prawo do usunięcia danych i cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w zakresie danych dobrowolnych;

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9)      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora. W zakresie podania numeru telefonu komórkowego jest natomiast dobrowolne, jednakże jego niepodanie uniemożliwi wysłanie powiadomienia SMS o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego.

10)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego