W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L-7)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Usługa nr WS.L-7

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O OBJĘCIU DZIAŁKI UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZENIA LASU LUB DECYZJĄ, O KTÓREJ MOWA W ART. 19 UST. 3 USTAWY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 R. O LASACH

 

1. Opis usługi – Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

2. Wymagane dokumenty – Wniosek, który powinien zawierać następujące dane:

1) imię, nazwisko i adres właściciela lub współwłaściciela działki albo osoby zainteresowanej nabyciem działki albo umocowanego pełnomocnika tych osób,

2) numer i położenie działki (gmina, obręb),

3) wskazanie celu wydania zaświadczenia oraz interesu prawnego wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej (za wydanie zaświadczenia).

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa dołączyć należy również oryginał bądź urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z oryginałem dowodu opłaty skarbowej (za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – od każdego stosunku pełnomocnictwa).

W przypadku załączenia do wniosku dokumentów potwierdzających tytuł prawny do działki, należy przedłożyć ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Wnioski składane przez podmioty zarejestrowane w KRS muszą być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentowania podmiotu określonym w KRS.

3. Opłaty – Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

1) 17,00 zł za wydanie zaświadczenia,

2) 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – od każdego stosunku pełnomocnictwa, z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową wnosić można w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, w opłatomacie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13, w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie nr ING Bank Śląski O/Cieszyn nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284

4. Miejsce składania dokumentów – Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13, Biuro podawcze przy ul. Bobreckiej 29, elektroniczna skrzynka podawcza lub pocztą.

5. Kto udziela informacji – Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Szeroka 13, pok. 392, Szymon Kaleta, nr tel. 33 47 77 432.

6. Czas realizacji usługi – Bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

7. Sposób odbioru – Doręczenie za pokwitowaniem przez pocztę, drogą elektroniczną za urzędowym potwierdzeniem odbioru.

8. Podstawy prawne

- art. 218 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- art. 37a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

9. Tryb odwoławczy – Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

10. Wzory wniosków, formularzy, załączników itp. – Wniosek

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl;

2) w Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych, kontakt możliwy jest pod nr tel.: 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania określonego przepisami prawa, tj. wydania zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora danych i znajduje umocowanie w przepisach z zakresu procedury administracyjnej; podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne i może zostać wykorzystane w celach kontaktowych przy załatwianiu sprawy;

10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego