W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie

TRACI MOC PRZEZ WO.120.36.2020 Z DNIA 17.07.2020 R.

  Zarządzenie Nr 3/10

Starosty Cieszyńskiego

z dnia 3 lutego 2010r.


w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 4, 5, 6, 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z poźn. zm.)


zarządzam, co następuje:


§ 1

Powołuję Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie, zwany dalej Zespołem.§ 2

1.      W skład Zespołu wchodzą:

1)     Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Starosta.

2)     Zastępca Szefa Zespołu Zarządzania Kryzysowego (stały) - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

3)     Zastępca Szefa Zespołu Zarządzania Kryzysowego (czasowy) - Komendant Powiatowy Policji.

4)     Zastępca Szefa Zespołu Zarządzania Kryzysowego (czasowy) - Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego (podmiotu realizującego w powiecie zadania z zakresu ratownictwa medycznego).

5)     Grupy robocze o charakterze stałym:

a)     Grupa Planowania Cywilnego

b)     Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz.

6)     Grupy robocze o charakterze czasowym:

a)     Grupy Operacji i Organizacji Działań,

b)     Grupa Zabezpieczenia Logistycznego,

c)      Grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno - Bytowej.

       2. Służba dyżurna Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP umiejscowiona JRG w Ustroniu - Polanie, ul. Wczasowa 12 podporządkowana Komendantowi Powiatowemu PSP wykonuje zadania PCZK na potrzeby Zespołu.§ 3

  1. W skład Grupy Planowania Cywilnego wchodzą:

1) Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego

1)     Członkowie:

a)      Skarbnik Powiatu,

b)      Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

c)      Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa,

d)      I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,

e)      przedstawiciel Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa,

f)        przedstawiciel Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa,

g)      Rzecznik Prasowy,

h)      przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

j)   przedstawiciel WKU w Bielsku - Białej

  1. W skład Grupy Monitorowania, Prognoz i Analiz wchodzą:

1)     Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa,

2)     Członkowie:

a) przedstawiciel Wydziału Komunikacji Starostwa,

b) przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

c) przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji,

d) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

e) specjaliści, eksperci, osoby zaufania publicznego, przedstawiciele   organów władzy publicznej lub społecznych organizacji ratowniczych (wg potrzeb, z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych),

f) Służba Weterynaryjna,

g)Straż Graniczna,

h)Przedstawiciel Powiatowego Zarząd Dróg Publicznych.


  1. Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz współdziała z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania  PSP

1)  Zasady współdziałania ustala Szef Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

2) Kierownik Grupy Monitorowania, Prognoz i Analiz nadzoruje pracę grupy.

  1. W skład Grupy Operacji i Organizacji Działań wchodzą:

1)  Kierownik (stały) - Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

2) Zastępca Kierownika - Zastępca Dyrektora ZZOZ d/s Opieki Zdrowotnej

3)Członkowie:                                                                                                                                                  

a)      przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

b)      przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,

c)      przedstawiciel Oddziału Zakładu Gazowniczego,

d)      przedstawiciel Zakładu Energetycznego,

e)      pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

f)      przedstawiciel Wydziału Finansowego Starostwa,

g)      przedstawiciel Wydziału Inwestycji Starostwa,

h)      przedstawiciel Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  Starostwa,

i)      przedstawiciel Zarządu Gospodarki Wodnej,

j)      Oficer Komendy Powiatowej Policji,

k)      Specjaliści, eksperci, osoby zaufania publicznego, przedstawiciele  organów władzy publicznej lub społecznych organizacji ratowniczych (wg potrzeb, z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych).


5.   Szef Zespołu może, w zależności od rodzaju występującego zagrożenia, wyznaczyć do kierowania Grupą Operacji i Organizacji Działań inną osobę spośród członków Grupy.


6.  W skład Grupy Zabezpieczenia Logistycznego wchodzą:

1)   Kierownik - Naczelnik Wydziału Finansowego Starostwa,

2) Członkowie:

a)Naczelnik Wydziału Nieruchomości Starostwa,

b)Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa,

c)przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych,

d)Kwatermistrz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

e)przedstawiciele przewoźników,

f)przedstawiciele operatorów telefonicznych,

g) Specjaliści, eksperci, osoby zaufania publicznego, przedstawiciele   organów władzy publicznej lub społecznych organizacji ratowniczych (wg potrzeb, z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych).

7.   W skład Grupy Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno - Bytowej wchodzą:

1)  Kierownik - Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa,

2)    Członkowie:

a)  przedstawiciele funkcjonujących na terenie powiatu Zakładów Opieki Zdrowotnej,

b)  przedstawiciel Dyrektora Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego,

c)  Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

d)  przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża,

e)     specjaliści, eksperci, osoby zaufania publicznego, przedstawiciele organów władzy publicznej lub społecznych organizacji ratowniczych (wg potrzeb, z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych).


8.  Jeżeli osoba wymieniona w § 3 ust. 4 pkt.1, pkt. 2, pkt. 3, ust. 5 pkt. 1, ust. 6 pkt. 1 nie pełni obowiązków służbowych, osoba ją zastępująca, zastępuje ją również w składzie Zespołu.


9.  Zasady funkcjonowania i działania grup roboczych o charakterze stałym i czasowym określa Regulamin Pracy Zespołu.


§ 4

 1.   Pracą Zespołu kieruje jego Szef, a w razie jego nieobecności - Zastępca Szefa.

  1. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających sprawowanie obowiązków przez Zastępcę, Szef Zespołu wyznacza spośród członków Zespołu osobę pełniącą obowiązki Zastępcy stałego lub czasowego lub inną osobę ze składu grup o charakterze stałym lub czasowym, w zależności od rodzaju zagrożenia, które wystąpi.

1)      Do zadań Szefa Zespołu należy w szczególności:


1)      przygotowanie rocznego planu pracy,

2)      opracowanie Regulaminu PZZK,

3)      ustalenie przedmiotu i terminu posiedzeń,

4)      zawiadomienie o terminach posiedzeń,

5)      przewodniczenie posiedzeniom,

6)      zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami Zespołu,

7)      inicjowanie i organizowanie prac Zespołu.
§ 5

     1.   Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,

2)      realizowanie procedur i programów Zarządzania kryzysowego,

3)      opracowywanie i aktualizowanie planów Zarządzania kryzysowego,

4)      planowanie wsparcia organów kierujących działaniami,

5)      przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,

6)      realizowanie polityki informacyjnej związanej z sytuacją kryzysową.


2.      Do zadań Grupy Planowania Cywilnego należy w szczególności:

1)      doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego we wszystkich jego fazach,

2)      wdrażanie programów kryzysowych,

3)      powoływanie zespołów eksperckich, formułowanie problemów do rozwiązywania przez te zespoły,

4)      zapewnienie informacji dla Szefa Zespołu, 

5)      wdrażanie propozycji pozostałych Grup w zakresie racjonalizowania i usprawniania przedsięwzięć gotowości cywilnej,

6)      realizowanie polityki informacyjnej związanej z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego we wszystkich jego fazach,

7)      monitorowanie aspektów prawnych związanych z zarządzaniem kryzysowym,

8)      przygotowywanie raportów w zakresie stanu gotowości cywilnej,

9)      prognozowanie rozwoju sytuacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i przygotowywanie programów zapobiegania zdarzeniom niekorzystnym,

10)  planowanie działań i przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom i minimalizujących skutki,

11)  formułowanie wniosków i przedkładanie ich Szefowi Zespołu,

12)  koordynowanie działań służb i instytucji w przypadku zagrożenia porządku lub bezpieczeństwa publicznego.


3.      Do zadań Grupy Monitorowania, Prognoz i Analiz należy w szczególności:

1)      koordynowanie planowania cywilnego służb, inspekcji i innych podmiotów,

2)      opracowywanie i wdrażanie priorytetów i zasad zarządzania kryzysowego,

3)      analizowanie zdolności ochrony cywilnej (ludności) i formułowanie wniosków,

4)      wdrażanie standardów ochrony ludności i przedkładanie wniosków w tym zakresie,

5)      monitorowanie możliwych i zaistniałych zagrożeń, przedstawianie raportów w tym zakresie,

6)      sporządzanie ogólnego bilansu potrzeb i możliwości, zabezpieczenie socjalne pracy zespołów,

7)      obsługa techniczna,

8)      opracowywanie i uaktualnianie planów Zarządzania kryzysowego.


4.      Do zadań Grupy Operacji i Organizacji Działań należy w szczególności:

1)      koordynowanie prac służb, inspekcji i straży w zakresie zarządzania kryzysowego we wszystkich  fazach, w szczególności w fazie Zarządzania i odbudowy,

2)      opracowywanie własnego planu działania,

3)      prognozowanie najbardziej prawdopodobnych wariantów rozwoju sytuacji,

4)      dokumentowanie działań,

5)      koordynowanie prac w zakresie minimalizowania skutków potencjalnych zagrożeń,

6)      kierowanie działaniami w przypadku zagrożenia o charakterze szczególnym,

7)      monitorowanie sytuacji radiacyjnej.


5.      Do zadań Grupy Zabezpieczenia Logistycznego należy w szczególności:

1)      zabezpieczanie potrzeb i wymogów prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

2)      analizowanie okresowych raportów sytuacyjnych i przygotowywanie propozycji zapewnienia logistycznego działania,

3)      opracowywanie propozycji w zakresie racjonalnego wykorzystywania posiadanych zasobów: ludzkich, materiałowych i finansowych,

4)      monitorowanie wtórnych aspektów zagrożeń i przygotowywanie środków zaradczych,

5)      wyposażanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w środki łączności, programy pracy zespołu, sprzęt komputerowy, audiowizualny i zaplecze socjalne,

6)      okresowe sprawdzanie wszystkich systemów i urządzeń.
6.      Do zadań Grupy Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno - Bytowej należy w szczególności:

1)      śledzenie i analizowanie potrzeb opieki zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej,

2)      realizowanie współpracy z organizacjami humanitarnymi,

3)      utrzymywanie stałego kontaktu z podmiotami ratowniczymi i opieki zdrowotnej z terenu powiatu i sąsiednich powiatów,

4)      sporządzanie okresowych raportów w zakresie potrzeb humanitarnych, koordynowanie działań w tym zakresie,

5)      opracowywanie planu zabezpieczenia ratowniczego, będącego częścią planu Zarządzania kryzysowego.


§6

Obsługę kancelaryjno - biurową Zespołu zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia   i Zarządzania Kryzysowego Starostwa.


§7

W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej Zespół pracuje w pełnym składzie, w trybie ciągłym, z zapewnieniem zmianowej pracy osób wchodzących w jego skład.


§8

Traci moc zarządzenie Nr 1/07 Starosty Cieszyńskiego z 02.01.2007r.§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
STAROSTA

 

Czesław Gluza


Powiadom znajomego