W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Pomoc prawna

Od dnia 1 lipca 2023 r., w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, porady prawne będą udzielane tylko i wyłącznie w formie stacjonarnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Wyjątek stanowią osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się, którym porady prawne będą mogły być udzielane za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość i poza lokalem punktu. 


Aby skorzystać z pomocy należy zarejestrować się pod numerem telefonu 33 47 77 239 lub pod linkiem podanym w treści poniższego artykułu.NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA W POWIECIE CIESZYŃSKIM

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Powiecie Cieszyńskim są udzielane nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja.
Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które borykają się z problemem prawnym.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie kierowane jest do osób borykających się z problemami, które nie mają natury wyłącznie prawnej (problemy mieszkaniowe, pomoc z zakresu ubezpieczeń społecznych, zadłużenie).
Nieodpłatna mediacja kierowana jest do osób, które znajdują się w konflikcie. Prowadzi ją mediator, który pomaga stronom dojść do porozumienia, bez potrzeby stawania przed sądem.

OSOBY UPRAWNIONE
Uprawnionymi do korzystania z pomocy są osoby fizyczne, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze (w tym również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku).

REJESTRACJA
W celu uzyskania pomocy w punktach należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod wskazanym przez Starostę nr tel. (33) 4777 239 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30) bądź elektronicznie pod linkiem:
rejestracja
 
Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
 
Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie:
1)      inicjałów osoby uprawnionej,
2)      nr telefonu osoby uprawnionej,
3)      preferowanej daty i godziny wizyty
4)  adresu w przypadku porad udzielanych poza punktem osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową i trudnościami w komunikowaniu się.
Wskazanie przez osobę uprawnioną numeru telefonu, wiąże się z potrzebą kontaktu w przypadku wystąpienia sytuacji losowej, wskutek której konieczne byłoby przełożenie planowanej wizyty lub w przypadku udzielenia pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
W przypadku zamiaru odwołania lub przełożenia terminu wizyty w punkcie pomocy prawnej, osoba uprawniona zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia pracownika Starostwa pod nr telefonu  (33) 4777 239.
 
Godzina wizyty w punkcie pomocy, wskazana podczas telefonicznej rejestracji, jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania pomocy, o czym zadecyduje osoba udzielająca pomocy prawnej.
 
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta Cieszyński sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego. 

W przypadku stwierdzenia przez prawnika udzielającego pomocy prawnej, iż przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, wówczas oferta danej jednostki nieodpłatnego poradnictwa może zostać przekazana osobie uprawnionej.

Aktualny plik listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa można pobrać pod linkiem:

DYŻURY SPECJALISTYCZNE
Istnieje możliwość skorzystania (za pomocą środków porozumiewania się na odległość) z dyżurów specjalistycznych uruchomionych na terenie całego kraju. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia ogólnokrajową listę dyżurów specjalistycznych umożliwiających osobom fizycznym uzyskanie pomocy  prawnej lub porady obywatelskiej niezależnie od miejsca zamieszkania. Aktualna lista dyżurów specjalistycznych znajduje się tutaj

POMOC PRAWNA JAKO POMOC DE MINIMIS
1. Pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis.

2. Podmiot ubiegający się o pomoc prawną przed uzyskaniem pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, powinien przedstawić:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych

lub oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

3. Po złożeniu wyżej wymienionych dokumentów należy dokonać rejestracji telefonicznej 33 4777 239 lub elektronicznej.

4. Po udzielonej pomocy beneficjentowi zostanie wydane zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

Pouczenia:

1. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej pomoc publiczna jest monitorowana. Monitorowanie pomocy publicznej obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

2. Zgodnie z art. 11 a ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, fakt udzielenia pomocy jest upubliczniany przez udostępnienie wymaganych danych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

OPINIE
Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście opinie o udzielonej pomocy:
 • umieszczając je w urnie znajdującej się w punkcie lub
 • telefonicznie pod nr telefonu (33) 4777 239 lub
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy wo@powiat.cieszyn.pl lub
 • listownie (Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn).
 
Dodatkowe informacje dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach:
 1. Harmonogram- wykaz lokali i godzin otwarcia
 2. Informacja o zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji
 3. Informacja o pomocy prawnej dla osób ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się
 4. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
 5. Wzór karty informacyjnej poradnictwa
 6. Wzór opinii osoby uprawnionej o udzielonej pomocy
 7. Klauzula informacyjna (ochrona danych osobowych RODO)
 8. Pomoc de minimis- wzór oświadczenia
 9. Pomoc de minimis- wzór formularza informacji
 10. Pomoc de minimis- instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza
 11. Pomoc de minimis- wzór formularza informacji (usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym)

Załączniki

Zakres_pomocy pdf, 117 kB
Plakat jpg, 3.68 MB
Harmonogram pdf, 151 kB

Powiadom znajomego