W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Biuro rzeczy znalezionych

XML
Informacje dotyczące rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych udzielane są:
 • pod numerem telefonu 33 4777 349,
 • w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie mieszczącej się przy ul. Bobreckiej 29
 
Godziny pracy Biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Cieszyńskiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych. Wykaz rzeczy znalezionych jest dostępny TUTAJ
 
Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:
 • ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2023, poz. 501),
 • w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.),
 • Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.),
 • Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych (dostępny TUTAJ) wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.

Jednocześnie informujemy, że:
 1. Rzeczą znalezioną jest taka, którą właściciel zgubił, czyli porzucił bez zamiaru wyzbycia się własności. Rzeczą znalezioną nie są rzeczy wyrzucone lub ukradzione.
 2. Do Biura przyjmuje się rzeczy znalezione, pieniądze, papiery wartościowe, które posiadają wartość przekraczającą 100 zł, jak również: kosztowności oraz rzeczy o wartości historycznej, naukowej i artystycznej, sprzęt lub ekwipunek wojskowy oraz dokumenty wystawione przez administrację wojskową.
 3. Biuro odmawia przyjęcia: zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły, pieniędzy i papierów wartościowych o wartości nieprzekraczającej lub równej 100 zł, rzeczy nieposiadających żadnej wartości bądź których wartość jest niższa lub równa 100 zł (chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, sprzęt lub ekwipunek wojskowy oraz dokumenty wystawione przez administrację wojskową), rzeczy, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności, rzeczy zaliczanych do produktów niebezpiecznych, łatwopalnych, żrących i wybuchowych, rzeczy, których przechowywanie jest niemożliwe ze względu na ich właściwości.
 4. Wezwania do odbioru rzeczy przyjętych do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Cieszynie zostają wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.
 5. Rzecz zostanie wydana osobie uprawnionej pod warunkiem dokładnego określenia jej wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.),
 6. Koszty przechowywania rzeczy znalezionej oraz utrzymania w należytym stanie, a także koszty wezwań i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru.
 
 KLAUZULA INFORMACYJNA dot. Biura Rzeczy Znalezionych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
 2. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu identyfikacji danych znalazcy rzeczy na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne (w przypadku żądania znaleźnego);
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia roku następnego po otrzymaniu Pani/Pana danych zgodnie z  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieprzyjęcie rzeczy znalezionej przez Panią/Pana do Biura Rzeczy Znalezionych.
 

 

Wezwania do odbioru rzeczy od dnia 21.06.2015 r. publikujemy poniżej.