W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu instalacji spalania paliw o mocy powyżej 1 MWt (WS.S-7)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Usługa Nr WS.S-7      

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU INSTALACJI SPALANIA PALIW O MOCY POWYŻEJ 1 MWt

 

1. Opis usługi – Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu instalacji spalania paliw o mocy powyżej
1 MWt.

2. Wymagane dokumenty – Wniosek, który powinien zawierać następujące dane:

1)      oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2)      oznaczenie zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3)      wskazanie celu wydania zaświadczenia.

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej (za wydanie zaświadczenia).

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa dołączyć należy również oryginał bądź urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z oryginałem dowodu opłaty skarbowej
(za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Wnioski składane przez podmioty zarejestrowane w KRS muszą być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentowania podmiotu określonym w KRS.

3. Opłaty – Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

a)      za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł,

b)      za pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Należną kwotę opłaty skarbowej należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, w opłatomacie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13, w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie: PKO Bank Polski O/Cieszyn nr 94 1020 2313 0000 3002 1123 4970.

4. Miejsce składania dokumentów – Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13, Biuro podawcze przy ul. Bobreckiej 19, elektroniczna skrzynka podawcza lub pocztą.

5. Kto udziela informacji – Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Szeroka 13, pok. 396, Joanna Tarka, tel. (33) 477 74 31.

6. Czas realizacji usługi – Bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

7. Sposób odbioru – Doręczenie za pokwitowaniem przez pocztę, drogą elektroniczną za urzędowym potwierdzeniem odbioru bądź odbiór osobisty.

8. Podstawy prawne: art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

9. Tryb odwoławczy – Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia
o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

10. Wzory wniosków, formularzy, załączników itp. – Wniosek.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, iż:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel. (33) 477 71 56, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl;

2)      w Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. (33) 477 72 26, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania określonego przepisami prawa, tj. wydania zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie instalacji spalania paliw powyżej 1 MWt, o którym mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw;

4)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

7)      posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

8)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie;

9)      podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora danych i znajduje umocowanie w przepisach z zakresu procedury administracyjnej. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia; podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne i może zostać wykorzystane w celach kontaktowych przy załatwianiu sprawy;

10)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

                                                                 

Załączniki

Powiadom znajomego