W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Nabór członków do komisji konkursowych opiniujących oferty w konkursach ofert z zakresu pomocy społecznej

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegających na:
 1. prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,
 2. prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku,
 3. prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn),
 4. prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców) i/lub dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn),
 5. prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców),
 6. prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2019,
 7. prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków w latach 2019-2020,
 8. prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w latach 2019-2020.
zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowych Opiniujących Oferty (zwanej dalej komisjami) złożone w w/w otwartych konkursach ofert.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji  wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.
Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.
Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tzn. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani też przez nie wskazani. Ponadto nie mogą pozostawać wobec podmiotu biorącego udział w danym konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który budziłby uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności. Do w/w wyłączeń stosuje się także przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 2096) dotyczące wyłączenia pracownika.
Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.
Do komisji może przystąpić osoba, która:
 • została wskazana przez organizację pozarządową/podmiot wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu cieszyńskiego,
 • ma  nieposzlakowaną opinię,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres tematyczny danego konkursu.
Zgłoszenia (Formularz nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8) do udziału w komisji można składać osobiście lub przesłać pocztą na wskazany adres (decyduje data wpływu zgłoszenia) do dnia 29 listopada 2018 r. do godz. 15:00. w  sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie (43-400) przy  ul. Bobreckiej 29, z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty”.
W skład komisji wchodzą maksymalnie 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym, w przypadku dużej liczby chętnych, o zakwalifikowaniu się do udziału w komisji decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Informacja o wynikach naboru do komisji umieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe / Nabory do komisji”.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel.: 33/ 4777 119, e–mail: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl, a.ogierman@pcpr.cieszyn.pl
 
 
Aneta Ogierman
Dział Pomocy Instytucjonalnej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
Tel. 33 47 77 119
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego