W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Starostwo Powiatowe w Cieszynie poszukuje lekarza-koronera!

Powiat Cieszyński zaprasza do złożenia oferty na „świadczenie usługi stwierdzenia zgonu, ustalenia jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Cieszyńskiego".

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stwierdzeniu zgonu, ustalenia jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu w sytuacjach, o których mowa w ustawie z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz.1947) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 03.08.1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyn (Dz. U. z 1961 r. nr 39, poz. 202), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.02.2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1085 t.j.).

2. Istotne warunki realizacji zamówienia:
1) Zamawiający zleci usługę wyłącznie w sytuacji, kiedy do stwierdzenia zgonu i ustalenia jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu nie będą zobowiązane inne osoby zgodnie z przepisami prawa, w szczególności wyżej wskazanej ustawy i rozporządzenia.
2) Usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych Powiatu Cieszyńskiego, na podstawie wezwania funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie lub innych upoważnionych instytucji, w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od powiadomienia

3. Termin realizacji zamówienia: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
1. podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.  U.  z 2022 r. poz. 633 z późn.zm), które zgodnie z przepisami prawa są uprawnione do wykonania ww. usługi;
2. lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, niezależnie od rodzaju praktyki lekarskiej (indywidualna, indywidualna specjalistyczna) i zakładu opieki zdrowotnej, w którym pracuje (prywatny, publiczny, niepubliczny).
2) Dopuszcza się realizację zadania z udziałem podwykonawców.
3) Wykonawca powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1.

5. Kryteria wyboru oferty:
1) Jedynym kryterium oceny propozycji ofertowej jest cena jednostkowa zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł).
Cena - 100%
2) Zaproponowana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Cena podana jest cena ostateczną i nie podlega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 21.03.2023 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, KANCELARIA.

7. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
2) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną) wynikającą z przyjętego w/w kryterium oraz będzie odpowiadać wszystkim wymogom postawionym w zapytaniu ofertowym.
3)  O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
4) Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Katarzyna Stefka Naczelnik Wydziału Rady, Zarządu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, pokój 101, telefon 533 328 874, adres email: k.stefka@powiat.cieszyn.pl

Załączniki

Projekt umowy docx, 29 kB

Powiadom znajomego