Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Sprawa

Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Treść

1.Opis usługi:

1.1 Przyjęcie zgłoszenia oraz uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac.
1.2 Naliczenie opłaty oraz udostępnienie kopii uzgodnionych materiałów zasobu.
1.3 Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu realizacji prac.
1.4 Weryfikacja przekazanych zbiorów danych oraz materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
1.5 Przyjęcie wniosku o uwierzytelnienie materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
1.6 Naliczenie opłaty oraz uwierzytelnienie materiałów.


Dodatkowe informacje:


2.Wymagane dokumenty:

2.1 Zgłoszenie pracy geodezyjnej sporządzone w dwóch egzemplarzach na formularzu ZG.
2.2 Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/ kartograficznych.
2.3 Wniosek o uwierzytelnienie materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

3.Opłaty:

 • Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określają tabele 5,9,10,11,12,13 i 16 załącznika do ustawy PGiK.
 • Udostępnienie materiałów zasobu następuje niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty.
 • Kwotę wynikającą z Dokumentu Obliczenia Opłaty należy uiścić:
   • w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie (ul. Szeroka 13, pok. 170 lub ul. Bobrecka 29, pok. 21),
   • przelewem na konto Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr konta 94 1030 1087 0000 0000 8309 6055, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, z podaniem w tytule przelewu znaku sprawy i numeru Dokumentu Obliczenia Opłaty,
   • poprzez system Paybynet,
   • poprzez system PayU.

4.Miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia prac geodezyjnych można składać:

 • bezpośrednio na stanowisku obsługi stron w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 – pok. 250 (I piętro),
  • poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 14.30
  • czwartek w godz. 8.00 - 16.30
  • piątek w godz. 8.00 - 14.30
 • w Biurze Podawczym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 pok. 170 (parter)
  • poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.30
  • czwartek w godz. 8.00 - 17.00
  • piątek w godz. 8.00 - 15.00
 • korespondencyjnie na adres – Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Wydział Geodezji Kartografii i Katastru 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29,
 • za pośrednictwem serwisu GEOPORTAL (wniosek oraz regulamin w załącznikach poniżej).

5.Kto udziela informacji:

Informacje o stanie załatwienia sprawy można uzyskać telefonicznie u osoby odpowiedzialnej za jej załatwienie tel. 33 4777417.

Bezpośrednia obsługa geodetów tel. 33 4777414.


6.Czas realizacji usługi:

Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do zgłoszenia prac i udostępnia ich kopię za opłatą o której mowa w art. 40a ust. 1 ustawy PGiK.


7.Sposób odbioru:

 • Osobiście w punkcie obsługi geodetów w Referacie Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Szerokiej 13 pok.250 (I piętro).
 • Korespondencyjnie (opłata za wysłanie 10 zł - zgodnie z pkt 14.1. załącznika do ustawy PGiK).

8.Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 17 marca 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 725 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183),
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywaniu ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego(Dz.U. z 2014 r. poz. 924),
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917),
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postepowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 914),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1989)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

9.Tryb odwoławczy:

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca w terminie 14 dni ma prawo ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. Jeśli organ geodezyjny nie uwzględni wyjaśnień wykonawcy wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia operatu do państwowego zasobu, od której służy wykonawcy odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach ul. Jagiellońska 25.


10.Wzory wniosków:

 • Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych.
 • Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/ kartograficznych.
 • Wniosek o uwierzytelnienie materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2) W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia pracy geodezyjnej, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4) Dostęp do danych mają podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Urzędu w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto ma Pani /Pan prawo do usunięcia danych i cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w zakresie danych dobrowolnych;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij