W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wydanie decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego pojazdu oraz na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej (WKR-10)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Referat Rejestracji Pojazdów (WKR)

1.      Opis usługi

Decyzję w sprawie nadania  numeru nadwozia/podwozia/ramy i wykonania tabliczki znamionowej zastępczej wydaje Starosta w przypadku:

- korozji pola z numerem nadwozia,
- wymiany ramy na ramę bez numeracji fabrycznej,
- wykonania pojazdu marki SAM,
- pojazdu odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
- pojazdu nabytego na licytacji publicznej od  Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
- pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a własność pojazdu została ustalona prawomocnym postanowieniem sądu,
- braku tabliczki znamionowej lub utraty aktualności  treści tabliczki w zakresie cech identyfikacyjnych pojazdu.

 

2.         Wymagane dokumenty:

1) Wniosek właściciela (pełnomocnika) o nadanie cech identyfikacyjnych lub wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej.

2) W przypadku pojazdu zarejestrowanego w Polsce - dowód rejestracyjny.

3) W przypadku pojazdu przed pierwszą rejestracją w Polsce – zagraniczny dowód rejestracyjny plus jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

4) Oryginał dowodu własności pojazdu (faktura, umowa sprzedaży, darowizny, prawomocne orzeczenie sądu, dowód zakupu od jednostki uprawnionej do sprzedaży pojazdu po przepadku na rzecz Skarbu Państwa) - dotyczy pojazdu przed pierwszą rejestracją w Polsce, który w międzyczasie zmienił właściciela, pojazdu nabytego od Skarbu Państwa, odzyskanego po kradzieży, przyznanego przez orzeczenie sądu o nabyciu prawa własności. W przypadku pojazdów z zagranicy należy dołączyć tłumaczenie dokumentu na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku pojazdu marki „SAM” oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną, że Wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu.

5) Opinia rzeczoznawcy samochodowego w przypadku korozji lub zniszczenia cechy identyfikacyjnej w czasie wypadku lub naprawy pojazdu.

6) Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz zamieszkiwanie na terenie powiatu (np. prawo jazdy).

7) Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i spółki jawne: aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku) a w przypadku np. zakładów bądź jednostek budżetowych - aktualnie potwierdzoną kopię aktu powołującego, a także zaświadczenie REGON. Sprawy załatwiają wyłącznie osoby wymienione w w/w dokumentach bądź posiadające stosowne upoważnienie.

8) Spółki cywilne nie posiadają praw majątkowych – pojazd rejestruje się na osoby fizyczne będące właścicielami spółki (wymagane: okazanie umowy spółki i pisemna zgoda nieobecnych przy rejestracji współwłaścicieli). Pojazdy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod innym adresem niż adres zamieszkania rejestruje się na adres zamieszkania – należy przedłożyć kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej.

 

3.                  Opłaty

Od decyzji zezwalającej na nabicie numeru naprawczego i wykonanie tabliczki znamionowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

Opłatę skarbową można wnieść bezpośrednio w siedzibie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie: PKO Bank Polski – nr konta: 94 1020 2313 0000 3002 1123 4970 .

 

4.                  Miejsce Składania Dokumentów

-  osobiście: Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, 43-400 Cieszyn, ul. Graniczna 79,

- korespondencyjnie: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 z dopiskiem "Wydział Komunikacji".

 

 

5.         KTO UDZIELA INFORMACJI

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów, Punkt Informacyjny w sali obsługi referatu, w sprawach bardziej skomplikowanych: Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji.

Telefony: 33 4709500, -501, fax 33 4709521. 

 

6.        CZAS REALIZACJI

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego  tj. do 30 dni od daty złożenia wniosku, w przypadku kompletu dokumentów sprawa jest załatwiana niezwłocznie, najczęściej w dniu złożenia wniosku.

 

7.         SPOSÓB ODBIORU

 

Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Dla osób spoza najbliższej rodziny przedłożenie pełnomocnictwa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

Opłatę skarbową można wnieść bezpośrednio w siedzibie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie: PKO Bank Polski – nr konta: 94 1020 2313 0000 3002 1123 4970 .

 

8.      PODSTAWY PRAWNE:

https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/11571/1-podstawy-prawne-do-spraw-referatu-rejestracji-pojazdow

9.      Tryb odwoławczy

Od decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych lub odmowie nadania cech identyfikacyjnych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

 

10.  Wzory wniosków, formularzy załączników itp.

Do odbioru w punkcie informacyjnym w hallu Referatu Rejestracji Pojazdów.

Klauzula informacyjna dla Referatu Rejestracji Pojazdów

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl.

2)      W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych - kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie rejestracji pojazdu, wydania dokumentów i oznaczeń pojazdu oraz wyrejestrowania pojazdu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, jak również na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.  

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, jednakże nie krócej niż wynika to z  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto ma Pani /Pan prawo do usunięcia danych i cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w zakresie danych dobrowolnych;

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9)      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora. W zakresie podania numeru telefonu komórkowego jest natomiast dobrowolne, jednakże jego niepodanie uniemożliwi wysłanie powiadomienia SMS o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego.

10)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego