W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (WKR-06)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Referat Rejestracji Pojazdów (WKR)

I.                  Opis  usługi

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu następuje na wniosek właściciela lub użytkownika pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, którą wystawia organ właściwy ze względu na ostatnie miejsce rejestracji pojazdu.

 

Wycofaniu czasowemu podlegają:

 1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
 2. ciągniki samochodowe;
 3. pojazdy specjalne;
 4. autobusy;
 5. samochody osobowe - w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji: w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym, a także w przypadku wystąpienia szkody istotnej (od 31.01.2022 r.).

 

Pojazdy, o których mowa w punktach 1-4, mogą być czasowo wycofane z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania danego pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

 

Samochód osobowy, o którym mowa w punkcie 5, może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
UWAGA: Warunkiem ponownego dopuszczenia do ruchu samochodu osobowego, który był czasowo wycofany z ruchu, jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzonego w centralnej ewidencji pojazdów lub poprzez okazanie stosownego zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu

 

II.      Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek właściciela (pełnomocnika) o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu (zwrot do depozytu)
 3. Tablice rejestracyjne (zwrot do depozytu)
 4. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 5. UWAGA: W przypadku samochodu osobowego, składając wniosek o jego czasowe wycofanie z ruchu, należy złożyć oświadczenie, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym, lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń z podaniem klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
 6. Potwierdzenie uiszczenia stosownej opłaty.

 

III.                Opłaty

 

1. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu samochodu ciężarowego i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t; ciągnika samochodowego; pojazdu specjalnego albo autobusu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł. Opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

 • 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;
 • 2 zł - od 13 do 24 miesiąca;
 • 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.

 

2. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu samochodu osobowego z ruchu na okres 3 miesięcy wynosi 80 zł.
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu (czyli 12 miesięcy), opłatę powiększa się o 4 zł za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu.

3. Opłatę można uiścić bezpośrednio w siedzibie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, w opłatomacie, poprzez terminale przy stanowiskach albo na konto -  VeloBank S. A.: nr konta:  

42 1560 0013 2015 1834 3000 0012

 

IV.               Miejsce Składania Dokumentów

-  osobiście: Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, 43-400 Cieszyn, ul. Graniczna 79,

- korespondencyjnie: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 z dopiskiem "Wydział Komunikacji".

 

V.                  KTO UDZIELA INFORMACJI

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów, Punkt Informacyjny w hallu referatu, w sprawach bardziej skomplikowanych Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji.

Telefony: 33 4709500, -501, fax 33 4709521. 

 

VI.            CZAS REALIZACJI

Niezwłocznie w dniu złożenia kompletu dokumentów. W przypadku braków w dokumentach termin realizacji zgodny z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - nie dłużej niż 30 dni.

 

VII.              SPOSÓB ODBIORU

Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Dla osób spoza najbliższej rodziny przedłożenie pełnomocnictwa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

Opłatę skarbową można wnieść bezpośrednio w siedzibie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie: PKO Bank Polski – nr konta: 94 1020 2313 0000 3002 1123 4970 .

 

 

VIII.                 PODSTAWY PRAWNE:

 

https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/11571/1-podstawy-prawne-do-spraw-referatu-rejestracji-pojazdow

  

IX.                 Tryb odwoławczy:

Od decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu pojazdu lub odmowie wycofania czasowego pojazdu z ruchu stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

 

X.             WZory wniosków, formularzy załączników itp.

Dostępne w punkcie informacyjnym Referatu Rejestracji Pojazdów lub na stronie internetowej.

Klauzula informacyjna dla Referatu Rejestracji Pojazdów

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl.

2)      W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych - kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie rejestracji pojazdu, wydania dokumentów i oznaczeń pojazdu oraz wyrejestrowania pojazdu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, jak również na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.  

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, jednakże nie krócej niż wynika to z  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto ma Pani /Pan prawo do usunięcia danych i cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w zakresie danych dobrowolnych;

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9)      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora. W zakresie podania numeru telefonu komórkowego jest natomiast dobrowolne, jednakże jego niepodanie uniemożliwi wysłanie powiadomienia SMS o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego.

10)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Załączniki

Powiadom znajomego