W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. (WKP-3)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Referat Prawa Jazdy (WKP)

1. Wymagane dokumenty -

Dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy:

-  wniosek,

-  zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne (patrz uwagi poniżej),

-  orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

-  orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

-  dowód wpłaty za wydanie zezwolenia.

Dla osoby ubiegającej się o wymianę lub przedłużenie ważności zezwolenia:

-  wniosek,

-  dotychczasowe zezwolenie,

-  orzeczenie lekarskie wydane na podstawie badania o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym (na podstawie  art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami),

-  orzeczenie psychologiczne wydane o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym (na podstawie  art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami),

-  dowód wpłaty za wydanie zezwolenia

UWAGA:

-   wniosek musi być własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę;

-   wydawanie zezwoleń dla kierowców pojazdów przewożących wartości pieniężne rozpoczyna się z dniem 19 stycznia 2014r.

-   dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego ochotniczej straży pożarnej, zespołu ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego warunek ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi obowiązek okazania zaświadczenia stosuje się od dnia  4 stycznia 2016r. Do tego czasu do wniosku należy załączyć zaświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie na określonym stanowisku pracy.

2. Opłaty -

Za wydanie lub zmianę zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne należna jest opłata w wysokości 50 zł,

Opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w Getin Noble BaNk S.A. 42 1560 0013 2015 1834 3000 0012

Jeśli odbiór zezwolenia dokonywany będzie przez osobę inną niż jego właściciel, musi ona posiadać stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) za które pobrana będzie opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłata nie dotyczy małżonków, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa.

Do dnia 04.01.2016 r. nie pobiera się opłaty ewidencyjnej za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

Wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej - na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022r. poz. 2142);

3. Kto udziela informacji -

Pracownicy Referatu Prawa Jazdy,

4. czas realizacji -

Wydanie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 2 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

5. sposób odbioru -

Odbiór zezwolenia:

-  osobiście: Wydział Komunikacji, Referat Prawa Jazdy, 43-400 Cieszyn, ul. Graniczna 79,

Złożenie wniosku :

-  osobiście: Wydział Komunikacji, Referat Prawa Jazdy, 43-400 Cieszyn, ul. Graniczna 79,

- korespondencyjnie: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 z dopiskiem "Referat Prawa jazdy".

Odbioru zezwolenia można dokonać osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty. Przed osobistym odbiorem zaleca się upewnić telefonicznie czy zezwolenie jest gotowe do odbioru tel. 33 4709508, 33 4709509, 33 4709510, 33 4709515.

6. Podstawa prawna -

1.  Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. - o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023r. poz. 622).

2.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775).

3.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz.U. z 2018r. poz. 1392).

7. Tryb odwoławczy -

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

Dodatkowe informacje:

1. Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres  wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

2. Kursy dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne, prowadzi ośrodek doskonalenia techniki jazdy, który wydaje zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu, niezbędne do wydania zezwolenia.

3. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy prowadzi wojewoda. 

4. Koszty kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.  

5. Żołnierzom Sił Zbrojnych RP, funkcjonariuszom oraz pracownikom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu  Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej,  i organów kontroli skarbowej, a także pracownikom wojska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje nieodpłatnie odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnią służbę lub są zatrudnione.

6. Kontrolnym badaniom lekarskim podlega kierowca pojazdu uprzywilejowanego w wieku do 55 lat - co pięć lat, w wieku od 55 lat do 65 - co dwa lata, a wieku powyżej 65 lat - corocznie.

UWAGA - w/w informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Klauzula informacyjna dla Referatu Prawa Jazdy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 4777156,

adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. prowadzenia postępowań w sprawie wydawania, zatrzymywania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, szkolenia kierowców oraz wydawania dokumentów w tych sprawach  na podstawie ustawy o kierujących pojazdami  (Dz.U. z 2023r.  poz. 622) oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022r. poz.988 z późn.zm.).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

 

 

 

Załączniki

Wniosek pdf, 508 kB

Powiadom znajomego