W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości związanie z realizacją celu publicznego jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraza na to zgody (WN-12)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Treść

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

 1.                  Opis usługi :

Zgodę, w drodze decyzji na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem odrębnej własności lub prawa użytkowania wieczystego wydaje Starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

Wyrażenie zgody na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości następuje w celu realizacji celu publicznego tj.: założenia i przeprowadzenia na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych i naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 2.  Wymagane dokumenty:

- wniosek o wyrażenie zgody .

- dokumenty z przeprowadzonych rokowań,

- odpis z księgi wieczystej,

- kopię mapy ewidencyjnej i zasadniczej – z naniesionym przebiegiem planowanej inwestycji ( do nabycia w Starostwie Powiatowym przy ul. Szerokiej 13, Wydział Geodezji Kartografii i Katastru dla nieruchomości położonych na terenie wszystkich gmin powiatu cieszyńskiego, dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie )

- uproszczony wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, a w razie jego braku należy dołączyć decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego ( do nabycia w siedzibie urzędu gminy/miasta, na terenie którego nieruchomość jest położona,

- w przypadku, gdy wniosek składa projektant bądź wykonawca, do wniosku należy dołączyć aktualne pełnomocnictwo inwestora do występowania w jego imieniu.

3.      Opłaty (kwoty i formy opłat) :

- dokonanie czynności nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt 1 lit. h ustawy o opłacie skarbowej,

 4.                  Miejsce składania dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43 – 400 Cieszyn

lub osobiście w biurze podawczym w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Cieszynie przy Bobreckiej 29 lub ul. Szerokiej 13 

5.      Dodatkowe informacje :

Wydział Nieruchomości przy ul. Szerokiej 13

- Natalia Cieślar, tel.33-4777421

- Krystyna Sikora, tel. 33-4777425,

 6.            Czas realizacji usługi :

- do dwóch miesięcy ( do tego terminu nie wlicza się terminów związanych z postępowaniem wyjaśniającym ).

 7. Sposób odbioru:

- postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, przesyłanej drogą pocztową

 8. Podstawa prawna: art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

 9. Tryb odwoławczy :

-  od decyzji wydanej przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, służy odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

 10. Wzory dokumentów

- wzór wniosku

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.:33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2) W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa;

4) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają podmioty zewnętrzne, uprawnione do uzyskania danych, świadczące usługi na rzecz Urzędu w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów zakładowych;

7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo cofnięcia zgody ( prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem );

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia; podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne i może zostać wykorzystane w celach kontaktowych przy załatwianiu s

Załączniki

wniosek doc, 38 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane