W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Realizacja praw osoby, której dane dotyczą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Opis usługi:

  1. Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa na mocy art. 15-22 RODO dotyczące przetwarzania jej danych osobowych: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  2. Osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Starosty Cieszyńskiego, jako administratora jej danych osobowych o realizację przysługujących jej praw.
  3. Ze względu na np. wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Staroście Cieszyńskiemu, jako administratorowi niektóre prawa osoby, o których mowa w art. 15-22 mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.
  4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać informację o nie podjęciu działań w związku z jej żądaniem lub o ograniczeniach w przysługujących jej prawach.
  5. Osoba, której dane dotyczą, może zostać poproszona o dostarczenie dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować, jeżeli na podstawie posiadanych informacji nie ma możliwości potwierdzić jej tożsamość.

Sposób dostarczania dokumentów:

  1. Przesłać pisemnie pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43 - 400 Cieszyn,
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Opłaty:

Bez opłat
Jednakże opłata może zostać pobrana w wysokości odpowiadającej administracyjnym kosztom udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań lub można odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem w przypadku kiedy żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione, nadmierne, w szczególności na swój ustawiczny charakter.

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W przypadku skomplikowanego charakteru sprawy (charakter żądania lub liczba żądań) termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące.

Tryb odwoławczy:

W przypadku nie podjęcia działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą Starosta Cieszyński informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach nie podjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Wzór wniosku:

Nie występuje

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane wyżej RODO.


Klauzula informacyjna

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel. (33) 477 71 56, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl;
2) w Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. (33) 477 72 26, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania określonego przepisami prawa, tj. realizacja praw osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora danych. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia; 
10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powiadom znajomego