W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Pozwolenie na rozbiórkę (B-1)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Budownictwa

WYDANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA ROZBIÓRKĘ

OGÓLNY OPIS

1. Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo Budowlane - pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
 • budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
 • obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w punkcie 2a, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Pisemna zgoda właściciela obiektu (nieruchomości).
 • Szkic usytuowania obiektu budowlanego.
 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.
 • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 • Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, np:
 1. Informacje dotyczące urządzeń budowlanych, np. przyłączy.
 2. Dla obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków - decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.
 3. Dla obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminie ewidencji zabytków - uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 •  W zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 • Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
 • Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Poprzez pocztę tradycyjną na adres:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Wydział Architektury i Budownictwa
43-400 Cieszyn
ul. Szeroka 13


Bezpośrednio w urzędzie Starostwa Powiatowego, przy ul. Bobreckiej 29, tel. (33) 4777 348 /436
Godziny pracy:
poniedziałek - środa: 7:30 - 15:30
czwartek - 8:00 - 17:00
piątek - 8:00 - 15:00


KOMUNIKAT!
 
Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, iż
od dnia 2 maja 2019 r.
ulega zmianie czas pracy Wydziału Architektury i Budownictwa.
 
Sekretariat Wydziału będzie przyjmował strony w zakresie składania wniosków oraz odbioru decyzji i innych dokumentów związanych z zakończonymi postępowaniami
w godzinach pracy Starostwa tzn.
poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 8.00 do 17.00
piątek od 8.00 do 15.00
 
Natomiast pozostali pracownicy Wydziału będą przyjmować strony
w zakresie prowadzonych postępowań
codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00

 W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

WYKORZYSTANIE SKRZYNKI KONTAKTOWEJ PEUP ORAZ E-FORMULARZY

 • Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.
 • Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz.
 1. Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną.
 • Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż osobiście w urzędzie.
  Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.


OPŁATY

 • Kwota opłaty: 36 PLN (zwolnione budownictwo mieszkaniowe)
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Opłaty skarbowej dokonuje się:
w Kasie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29 lub w opłatomacie w budynku przy ul. Szerokiej 13
w godzinach pracy:
poniedziałek - środa: 7:30 - 15:00
czwartek - 8:00 - 16:30
piątek - 8:00 - 14:30
lub
wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1:
ING Bank Śląski S.A. O/ w Cieszynie


TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.  W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 • Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
 • Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
 1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
 2. Poprzez pocztę tradycyjną.
 3. Osobiście w siedzibie urzędu.
Informacje o odbiorze dokumentów można uzyskać w Wydziale Budownictwa, ul. Szeroka 13, II piętro, pok. 330, od poniedziałku do środy w godzinach 7:30 - 15:30, w czwartek 8:00 - 17:00,  w piątek 8:00 - 15:00

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście lub telefonicznie.

Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać w sekretariacie Wydziału Budownictwa, ul. Szeroka 13, II piętro, pok. 330, od poniedziałku do środy w godzinach 7:30 - 15:30, w czwartek 8:00 - 17:00, w piątek 8:00 - 15:00

TRYB ODWOŁAWCZY

 1. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 • zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 • Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

SKARGI I WNIOSKI

 • Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
 • Poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
 1. Pisemnie pocztą tradycyjną.
 2. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 • Skargi i wnioski są wolne od opłat.


PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel. (33) 477 71 56, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2)    w Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. (33) 477 72 26, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl;

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania określonego przepisami prawa, tj. wydawania pozwolenia na budowę, rozbudowę, przebudowę i rozbiórkę obiektów budowlanych wraz z przeniesieniem decyzji pozwolenia na budowę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

4)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;

5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

7)    posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

8)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie;

9)    podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora danych i znajduje umocowanie w przepisach z zakresu procedury administracyjnej. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia; podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne i może zostać wykorzystane w celach kontaktowych przy załatwianiu sprawy;

 Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 

Załączniki

Powiadom znajomego